Bikerskolan: Om Olaga Intrång & Olaga Husrannsakan! Del 4/6

oneforall2

Lagtexten kring Olaga Intrång

Olaga intrång, som är nära besläktat med hemfridsbrott, regleras i Brottsbalken (1962:700) 4 kapitlet, paragraf 6, 2:a stycket: Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.
Är brott som i första eller andra stycket sägs grovt, dömes till fängelse i högst två år.

Kriterier vid Olaga Intrång

Olaga intrång avser i huvudsak en plats där någon arbetar. Platser där allmänheten inte har fritt tillträde. Det klassiska inbrottet täcker in alla platser dit man olovligen intränger.

Vid en bedömning om brottet är grovt undersöks ifall det skett systematiskt, planerats, hur länge intrånget pågått, om visats hänsynslöshet, förekommit våld eller skadegörelse.

Uttalanden ifrån rättsfall och lagförarbeten

I paragrafens andra stycke finns bestämmelsen om olaga intrång. Enligt denna är det straffbart att obehörigen tränga in eller stanna kvar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe. Bestämmelsen, som skall tillämpas då det inte är fråga om hemfridsbrott, kom till för att skapa ett konsekvent skydd för lokaliteter där människor arbetar eller vistas. Arbetsplatser, föreningslokaler, skolsalar och trappuppgångar nämns som exempel på lokaler som omfattas av skyddet (NJA II 1962 s. 133).

Källa: http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/55/734423c6.pdf

Intressanta domslut i sammanhanget

Högsta Domstolen slog i mål nr: 4354-93 fast att en enskild person eller grupp aldrig kan göra sig skyldig till olaga intrång om den eller de bereder sig tillträde till lokal dit allmänheten har fritt tillträde. Högsta Domstolen är landets högsta rättsinstans vilket innebär att domen är prejudicerande, det vill säga att den utgör praxis och är vägledande för alla kommande rättsfall på området.

Men att olovligen kvarstanna fast en affärsinnehavare portförbjudit någon är inte straffbart om det avser en plats dit allmänheten har tillträde, till exempel en butik.

Källa: https://lagen.nu/dom/nja/1995s84

Helsingborgs tingsrätt, slog vidare i mål nr: B 1730-98, fast att olaga intrång inte avser restauranglokaler och att en restaurang är just en sådan lokal dit allmänheten har fritt tillträde och att en persons förfarande att gå in i en sådan lokal ej kan bedömas som olaga intrång.

Råd

Med Olaga intrång gäller samma sak som för Hemfridsbrott. Det är av yttersta vikt att vid situationer såsom misstänkta olaga husrannsakningar att någon person faktiskt ber exempelvis polisen att avlägsna sig för att ett olaga intrång alternativt Hemfridsbrott ska anses kunna föreligga. Därefter begär ut protokoll från Polismyndigheten utefter Polislagen 27 och Rättegångsbalken 28:9 för att kunna använda såväl olaga intrång som hemfridsbrott mot myndighet i efterhand.

juutskottetbetänkande199899juu7

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin