Polisen har genomfört två olagliga husrannsakningar hos mc-klubbar!

Unite&Fight

Bakgrund

Polisen har under de senaste veckorna genomfört två olika husrannsakningar hos olika klubbformationer med följande orsaker som underlag. Ett led i Olivia-satsningen, misstanke om ringa narkotika på en person som inte är medlem i klubben samt att det under husrannsakan uppkom misstanke om olaga kameraövervakning. 

Angående lagstödet för husrannsakningarna

Vi ska nu genomgå de två olika husrannsakningarna och granska hur de förhåller sig till lagen.

Ett led i Olivia-satsningen. Polisen måste för att få genomföra en husrannsakan ha ett direkt stöd i lagen. Polisen äger inget som helst lagstöd för att genomföra en husrannsakan utefter att de på egen hand startat upp en satsning eller ett projekt. Husrannsakan på denna grund är således helt och hållet utan lagstöd varför Polisen utfört en olaga husrannsakan.

Misstanke om ringa narkotikabrott på en person som ej är medlem. I nästa fall anför polisen i efterhand att de tagit en person för misstanke om ringa narkotikabrott. Personen är ej medlem, hangaround eller prospect i klubben.

Här föreligger inget samband mellan klubb och person varför husrannsakan återigen skett utan lagstöd och därför är olaglig!

Misstanke om olaga kameraövervakning uppkom under husrannsakan. För att polisen ska äga lagstöd för husrannsakan ska lagstöd föreligga i förväg samt beslut fattats av åklagare eller behörig person i behörig ordning. Att polisen under en pågående husrannsakan finner något de anser misstänkt kan således inte grunda lagstöd. Det förelåg ingen misstanke i förväg och beslut om husrannsakan har därför fattats utan att laga grund förelåg och beslutet har därför ej heller fattas i behörig ordning! Husrannsakan utfördes således på olaga grund vilket än mer bekräftades då kamerautrustningen kort tid senare lämnades tillbaka till klubben när den inte längre utgjorde bevismaterial.

 Har Payback rätt i sina jurdiska utlåtanden kring husrannsakningarna?

Vi går direkt över till skrivningarna från Polismyndigheten i Skånes rättssektion rörande vilka befogenheter polisen har för kontroller och husrannsakningar. Så här skriver polisen till Payback vid tidigare mejlväxling:

Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken. 

Om Polisen vill genomföra en husrannsakan måste det finnas stöd for detta i lag. Beslut om husrannsakan máste också fattas på rätt nivå inom myndigheten. I många fall är det en Åklagare som fattar beslut om hus­rannsakan. Bestämmelser om husrannsakan finns i bl.a. i 28 kapitlet Rättegångsbalken.

Polisen kan inte genomföra en husrannsakan utan lagstöd eller utan att beslut om detta fattas i behörig ordning.

Polisen bekräftar således direkt vad Payback uttalar ovan och dokumentet kan läsas här nedan:

Polisens mejlsvar

Länk till artikeln: Polisen erkänner att de saknar lagstöd för bikerkontroller och att de under 20 års tid brutit mot lagen: http://www.payback.name/?p=10987

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin