• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bikerskolan: Allt du behöver veta om Diskrimineringslagen och begreppet Hets mot folkgrupp!

Bikerskolan: Allt du behöver veta om Diskrimineringslagen och begreppet Hets mot folkgrupp!

payback_Support12_v3

Kan lagstiftningen kring Diskriminering och Hets mot folkgrupp användas och tillämpas på bikers?

Payback Sverige får ofta frågor från våra medlemmar om olika företeelser som drabbar bikerkulturen utgör Hets mot folkgrupp eller Olaga diskriminering.

Tyvärr är så inte fallet. Såväl Hets mot folkgrupp som Olaga diskriminering avser bara vissa, i lagstiftningen speciellt uppräknade grupper varför de lagtexterna inte kan änvändas eller tillämpas i Paybacks arbete mot negativ särbehandling av bikers. Tyvärr, måste vi säga då vi med enkelhet hade kunnat vinna kampen för återupprättelse av våra fri- och rättigheter om vi hade haft dessa generella lagar att falla tilbaka på.

Vi vill dock när vi ändå är inne på ämnet publicera de speciella lagtexter som avser just Hets mot Folkgrupp och Olaga Diskriminering.

Definition av vilka grupper som avses med lagstiftningarna!

Diskrimineringslagen avser följande grupper: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958)

Hets mot folkgrupp avser: folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Lagstiftning kring Hets mot folkgrupp

Brottsbalken 16:8 §:

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800).

Brottsbalken 29:2.7:

Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet.

Tryckfrihetsförordningen 7:4, stycke 7 paragraf 11: hets mot folkgrupp, varigenom någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning;

Lagstiftning kring Diskriminering

Vi går här igenom vad grundlagen säger om diskriminering och länkar därefter till själva Diskrimineringslagen. Vi finner det inte lönt att citera hela lagtexten då den inte är tillämplig på bikerkulturen.

Regeringsformen 1:2, 5 stycket:

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Regeringsformen 1.a kapitlet: Skydd mot diskriminering

12 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. Lag (2010:1408).

13 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. Lag (2010:1408).

Diskrimineringslagen 2008:567 kan du ta del av i sin helhet via nedanstående länk.

Länk till Diskrimineringslagen:
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20080567.htm

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin