• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) – allmänjuridisk information

Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) – allmänjuridisk information

WeAreJustice_80mm.PDF

Vad utreder PO?

Om du känner dig personligen kränkt eller orättfärdigt behandlad i pressen kan du anmäla tidningen/publikationen till PO. PO kan granska alla publiceringar i så kallad tryckt periodisk skrift, dvs tidningar som utkommer med minst fyra nummer per år.

PO kan även utreda publiceringar på nätet om nättidningsföretaget finns representerat i Pressens samarbetsnämnd eller har anslutit sig till det pressetiska systemet.

Vem kan anmäla?

Enskilda personer samt företag, organisationer och myndigheter som blivit omskrivna i pressen kan anmäla publiceringen till JO.

Anmälningskriterier

För att PO ska kunna pröva en anmälan krävs att anmälaren personligen är utpekad (genom namn, bild eller andra identifierande uppgifter) som kan sägas kränka eller skada personen eller dens personliga angelägenheter.

När det gäller juridiska personer som föreningar, organisationer eller företag prövas dessa anmälningar i regel endast i frågor omkring genmälesrätt eller rättelser så kallade uppföljande publiceringar.

Anmälan måste inkomma senast tre månader efter publiceringen, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Vad ska en anmälan innehålla?

Du kan fylla i en PO-anmälan direkt via formulär på PO:s hemsida: http://po.se/om/sa-goer-du-en-anmaelan/po-anmaelan

En skriftlig anmälan måste innehålla namn och adress samt gärna kontaktnummer och e-postadress.

Ange vilken tidning du anmäler samt publiceringens rubrik och publiceringsdatum. Medsänd helst ett urklipp eller kopia av publiceringen.

Gäller anmälan en nättidning/internetpublicering måste du medsända antingen en utskrift eller en så kallad skärmdump där publiceringsdatumet ingår.

Skriv kortfattar vilka uppgifter i publiceringen du anser kränkande för dig personligen samt varför du känner dig kränkt av publiceringen.

Prövningsprocessen

Om PO öppnar en utredning skickas en kopia till den anmälda tidningen för yttrande. Tidningen ska sedan inom två veckor svara varefter tidningens svar skickas till den anmälande för möjlighet att lämna kommentar. Varje yttrande och kommentar skickas till motparten för att besvara.

Beslut och Följd

Efter avslutad korrespondens fattar PO beslut. Då finns två alternativ.

1. Att PO finner att publiceringen orsakat en oacceptabel publicitetsskada i och med att tidningen avvikit från god publicistisk sed. PO lämnar då vidare ärendet till Pressens Opinionsnämnd för avgörande.

2. PO anser inte att du tillfogats en oacceptabel publicitetsskada och avskriver ärendet. Du kan då själv överklaga avslaget till Pressens Opinions- nämnd.

Pressens Opinionsnämnd (PON)

Om PO bedömer att en tidning bör klandras skickas ärendet vidare till Pressens Opinionsnämnd.
.
Om PO avskrev ditt ärende så kan du överklaga till Pressens Opinionsnämnd. Överklagan måste ha inkommit skriftligen till PON inom en månad efter PO:s beslut. Överklagan måste ange vilket ärende överklagan avser (beslutsdatum samt PO:s diarienummer) samt dina kontaktuppgifter.

När ett ärende inkommit till PON får återigen anmälaren och tidningen yttra sig och kommentera yttrandena. Så sker en ny skriftväxling tills avgörande kan fattas på ett sammanträde för PON.

När beslutet fattas översänds det till såväl anmälaren som tidningen. Om nämnden beslutat att tidningen ska klandras åläggs tidningen att publicera nämndens uttalande.

Länk till PO och PON:s hemsida: www.po.se/

Instruktioner för PO:
http://www.po.se/om/po2/instruktion-foer-po

Nättidningar som anslutit sig till det pressetiska systemet: http://po.se/kontakt/anslutna-nattidningar

Länk till Pressetiska regelverket: http://www.payback.name/?p=16928

Länk till Granskningsnämnden för radio och tv: http://www.payback.name/?p=16880

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin