• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Att vidta juridiska åtgärder är aldrig ett hot! Det är en demokratisk rättighet!

Att vidta juridiska åtgärder är aldrig ett hot! Det är en demokratisk rättighet!

mediamalcolm

Bakgrund

Konstnären? Peter Johansson ställer ut ett antal alster på ett galleri i Malmö. Alsterna består mestadels av tryckta loggor på stort planschmaterial av olika organisationers loggor. Ett av alsterna innehåller Hells Angels MC:s ryggmärke.

Information om varumärkesintrång och skadeståndsyrkande

Klubben slår konstnären en signal och berättar att de innehar copyright och att emblemet är varumärkesskyddat och att de kan vidta juridiska åtgärder och begära skadestånd för varumärkesintrång. Inget konstigt med det. Så hade vilket företag eller förening som helst gjort om någon annan olovligen, utan att på förhand fråga om tillstånd, använt sig av deras logga och/eller varumärke. Här borde också historien varit slut om inte andra krafter ingripit eller om Konstnären inte velat göra PR av saken för egen del.

Skruvade fakta efter bearbetning i lögnmaskinen!

Tidningar, radio och televisionen beslutar sig, på sedvanligt sätt när det gäller bikerkulturen, att vrida och förvränga sanningen så att slutprodukten som kommer ut och skapas är något helt annorlunda än produkten före bearbetning i lögnmaskinen. Plötsligt har den som gjort varumärkesintrång och därvid begått en brottslig handling transformerats till ett offer!??

Plötsligt har också klubben hotat konstnären, gjort våld på yttrandefriheten och censurerat utställningen!!!????

Vi citerar en text ur Helsingborgs Dagblad: ska man ringa polisen? Handlar inte detta om konstnärens yttrandefrihet? Backar konstnären och galleristen fegt inför ett förtäckt hot? Eller blir HA-reaktionen i själva verket en bekräftelse på att utställningen är modig och smart eftersom den uppenbarligen besvärar dem? Blir utställningen starkare eller svagare nu när den är censurerad, stympad? 

Att informera om kommande juridiska åtgärder är inget hot! Det är en demokratisk rättighet!

Ingenting kunde självklart vara felaktigare än denna avsiktliga misstolkningen från media.

Brottsbalken 4:5 säger följande: Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Lag (1993:207).

Olaga hot kan man således bara göra sig skyldig till om man via brottslig gärning hotar person eller egendom. Att informera om att en produkt utgör varumärkesintrång samt om att juridiska åtgärder kommer att vidtagas faller självklart inte under definitionen av olaga hot då ingen som helst brottslig gärning begåtts. Att säga att man kommer att vidta juridiska åtgärder är inte ett hot! Det är en demokratiskt rättighet!

Varumärkeslag 1960:644

37:e paragrafen i Varumärkeslagen säger: Gör någon intrång i rätten till ett varukännetecken enligt 4-–10 §§ (varumärkesintrång) och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, skall han eller hon dömas till böter eller fängelse i högst två år. Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 37 b § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

Enligt lagen har således Peter Johansson uppsåtligen gjort intrång i varumärkesrätten på sådant sätt att han utan tvekan borde dömas för denna brottsliga gärning. Det föreligger inga som helst förmildrande omständigheter varför fängelse borde utdömas. Hur media då lyckas vrida saken till att Hells Angels MC begått något fel när de begärt att personen ska ta ner alstret är obegripligt. I alla andra världar är Peter Johansson en brottsling som begått en brottslig gärning och därvid borde dömas till fängelsestraff. Det är de fakta i målet som media borde förhålla sig till och ingenting annat!

Om yttrandefrihet och censur!

Media väljer avsiktligt att misstolka en händelse för att kunna smutskasta en mc-klubb vilket skett flera gånger redan under 2014 både vad gäller mc-klubbar och Payback när vi pratar om att vidta juridiska åtgärder.

Ytrandefrihet innebär inte att någon har rätt att fritt använda sig av andras varumärken och/eller loggor. Är de skyddade så är de och den som vill använda produkten i något sammanhang måste då på förhand inhämta tillstånd. Så säger lagen och det är ett väldigt enkelt förhållande.

Konstnären ifråga hade säkert protesterat ljudligt och slått tillbaka med juridiska medel om någon tryckte upp ett av hans egna alster och ställde ut i den personens namn och inte i konstnärens, eller hur?

Du kan inte heller anklagas för att censurera om du hävdar din ensamrätt till ett varumärke och/eller en logga. Du har betalt dyra pengar för att skydda varumärket och/eller loggan och har därigenom skaffat dig ensamrätt att använda produkten. Det är denna ensamrätt du betalar för när du ansöker om och begär varumärkesskydd. Det är inte svårare än så och samma sak gäller för Volvo, SAAB, Ikea eller Hells Angels MC:s varumärken.

En kopiatör är en kopiatör och ingen konstnär!

Kan även tycka att tryckta alster på en duk inte på något sätt lever upp till att kunna kallas konst. Konst förutsätter egen kreativitet och skapande och inte ett simpelt återgivande av vad andra tidigare skapat. Presenterar någon sådana alster och samtidigt kallar det konst och visar upp dessa på ett galleri bör nog personen ändra titel från konstnär till kopiatör eller kanske kalkerare.

Relaterad av många relaterade artiklar:
http://hd.se/kultur/2014/08/13/spel-for-gallerierna/?from=rss

Länk till varumärkeslag:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600644.htm

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin