• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige överklagar polisens sekretessbeslut rörande Chappeninsatsen 2012!

Payback Sverige överklagar polisens sekretessbeslut rörande Chappeninsatsen 2012!

Annons.PDF

Polismyndigheterna har i två olika fall av JO-anmälningar sekretessbelagt sin dokumentation över legaliteten i sina insatser. Ärendena har avsett användande av systematiska tvångsmedel såsom kroppsvisitation, fordonsgenomsökning, id-kontroll med uppföljande åsiktsregistrering, fotograferande av person och ryggmärken samt oproportionella insatser. Fallen rör kontrollerna i samband med Payback Resistance Run samt vid evenemanget “Till minne av Swedish Bike Meet” på High Chaparral under 2012.

Polisen har i båda fallen hänvisat till Offentlighets- och sekretesslagen: Enligt 18 kap:1, 2 st p 2 offentlighets- och sekretsslagen (OSL) gäller sekretess bla polismyndighets verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga,utreda eller beivra brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

Utlämnande av uppgifter om den polisiära bemanningen kan antas skada framtida polisverksamhet. Handlingarna ska därför inte lämnas ut.

Payback Sverige har givetvis inte accepterat detta polisiära beslut utan fört saken vidare i två ärenden till Kammarrätten i Stockholm respektive Jönköping. Ett ärende är överklagat av advokatbyrån Salmi & Partners som anlitades i ärendet kring Payback Resistance Run för att motverka att Payback satt på två stolar samtidigt såsom både juridiskt ombud och målsägande. Det andra ärendet överklagades under gårdagen av Payback Sverige till Kammarrätten i Jönköping rörande polisens chappeninsats. Överklagan följer enligt nedan:

Överklagan av Polismyndigheten i Jönköpings läns beslut av 2012-02-01, diarienummer: A 187-1113/13

Polismyndigheten i Jönköping har i ovanstående ärende beslutat om sekretess med stöd av 18 kap:1, 2 st p 2 i offentlighets- och sekretesslagen.

Omständigheterna i ärendet är följande: Payback Sverige har som juridiskt ombud skickat in en anmälan till Justitieombudsmannen rörande polismyndighetens systematiska kontrollformer i samband med evenemanget Till minne av Swedish Bike Meet, avhållet på High Chaparral mellan den 1-3 juni 2012.

JO beslutade 2012-10-29, diarienummer 5176-2012, att det saknades tillräckliga skäl att vidta några ytterligare utredningsåtgärder i ärendet. Ur beslutet framgick även att ”Handlingar rörande polisinsatsen har infordrats och granskats”.

Då polismyndighetens handlingar måste varit grundläggande för JO:s beslut i ärendet begärde vi därför in polismyndighetens svar, då det ur rättsäkerhetssynpunkt, för rättstolkningens samt för våra klienters skull är av väsentligt värde att veta utefter vilket lagstöd polismyndigheten har utsatt ett stort kollektiv för systematiska kränkningar av personernas fri- och rättigheter. Beskedet vi erhöll från JO var att polisens dokumentation destruerats med omedelbar verkan varför vi fick vända oss till polismyndigheten i Jönköping för att begära ut polismyndighetens dokumentation.

Payback Sverige begärde ut handlingarna från polisen. Efter omfattande kontakter via mejl och telefon erhöll vi slutligen beslutet att polisen sekretessbelagt dokumentationen enligt åberopat lagrum.

I det aktuella ärendet begärdes vid JO-anmälan en granskning av polismyndighetens övergripande legalitet för insatsen specifikt utefter Polislagen 8, den så kallade behovs- och proportionalitesprincipen.

I JO-anmälan hemställdes även att JO skulle granska polismyndighetens insats, agerande och legalitet på vart och ett av nedanstående specificerade områden, på såväl systematisk som individbaserad basis:
– Systematisk kontroll av alla klubbanslutna bikers
– Identitets- och körkortskontroller
– Fotograferande av körkort/id-kort
– Fotograferande av person och ryggmärken
– Kroppvisitationer
– Fordonsgenomsökning
– Åsiktsregistrering
– Bullermätning
– Ofredande bevakning
– Egenmäktigt förfarande i det att polisen behöll körkorten under insatsen mot varje person cirka 35-40 minuter
– Dna-topsning i strid med JO-beslut 2703-2008 av Xxx Xxx.

Det är av största vikt att personer som upplever att de får sina lagstadgade fri- och rättigheter kränkta också får information om på vilka grunder detta skett. Lagstiftningen i Sverige bygger på det faktum att varje medborgare ska kunna förutse konsekvenserna av sina handlingar vilket inte är möjligt om polisen inte redovisar vilka skäl och lagrum de agerar utefter mot medborgarna.

Det är även ur rättssäkerhetssynpunkt av största vikt att personer som utsätts för tvångsmedel i form av id-kontroll med påföljande registrering, fotografering av person och klädsel, kroppsvisitation och fordonsgenomsökning m.m. får information om orsaken till de ingripande åtgärderna från polismyndighetens sida. Än viktigare blir det, i sådana fall som det aktuella, då en väldigt stor andel, systematiskt utsatts för tvångsmedel utan att information framkommit om orsak och anledning.

Det är också av största vikt att såväl forskare som kriminologer och media i efterhand kan utreda och granska och därvid få tillgång till det material som grundar polisens olika insatser och användande av tvångsmedel mot medborgarna. Hur ska annars polisens arbetsmetoder någonsin kunna utsättas för en granskning?

Det går ju inte heller att bortse ifrån möjligheten att polisen missbrukar offentlighets- och sekretesslagen för att mörka olika åtgärder som saknat lagstöd. Detta speciellt med tanke på att förfaringssättet varit identiskt gällande en annan JO-anmälan, rörande en liknande polisinsats i samband med Payback Resistande Run. Även i det fallet har ärendet lämnats vidare till Kammarrätten i Stockholm för vidare bedömning av att polisen valt att sekretesstämpla ärendedokumentationen.

Polisen är en myndighet som utefter grundlagen ska agera under lagarna vilket innebär att de ska äga lagstöd för alla ingripande insatser. Att polismyndigheten i ett land tillåts undkomma att redovisa vilket lagstöd de har för olika åtgärder inkluderande tvångsmedel som verkställs mot medborgarna är inte förenligt med ett rättssäkert samhälle och en demokratisk statsbildning.

Vi yrkar således att Kammarrätten i Jönköping beslutar att Polismyndigheten i Jönköping ska lämna ut begärd och fullständig dokumentation kring insatsen vid evenemanget ”Till minne av Swedish Bike Meet”, den 1-3 juni 2012, samt att dokumentationen ska vara identisk med den Polismyndigheten inlämnade till JO i ärendet med diarienummer: 5176-2012.

Relaterad artikel:
http://www.payback.name/?p=9475

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin