Genmäle till GöteborgsPosten och Polisen om mc-klubbsetableringar m.m.!

Bakgrund

Under lördagen publicerade GP två olika artiklar där polisen arbetar på att bygga vidare på den fantombild de länge byggt ikring bikerklubbar. Påstående efter påstående staplas på varandra utan att några som helst fakta eller källhänvisningar förekommer. Om sådana här påstående får stå oemotsagda innebär det i förlängningen att alla bikers i Sverige ytterligare demoniseras varför vi å hela bikerkulturens vägnar vill lägga till rätta fakta i sak kring polisens påståenden.

Om forskning kring effekten av mc-klubbsetablering i områden

Kommissarie Sven Lindgren och Brå:s chef för forskning kring ekonomisk brottslighet hävdar att det finns inga studier eller forskning kring effekten av mc-klubbars erablering i ett bostadsområde. De har bägge fel! Joakim Hilldéns har i studien Effekten av kriminella MC-gäng på brottsfrekvens i Sveriges kommuner 1996-2003 inhämtat uppgifter från såväl Brå som Polisen varför parterna inte torde vara ovetande om att forskning bedrivits på området. Den största delen av oberoende forskning kring brottslighet i Sverige sker ju också inom de staliga universitetens ram via ex.vis. de kriminologiska, juridiska eller sociologiska institutionerna.

Hilldéns arbete konstaterar att på 5 av 6 undersökta brottsområden minskar kriminaliteten när en mc-klubb flyttar in. Så det finns forskning på området och den fastslår att kriminaliteten minskar i områden där mc-klubbar etablerar sig!

Studien samt resultatet av studien kan tas del av på sidan: http://www.payback.name/till-expressen-och-polisen-kriminaliteten-sjunker-bevisligen-i-kommuner-dar-mc-klubbar-etablerar-sig/

Om EU:s definition över organiserad brottslighet

Polisen fortsätter att hävda att vissa mc-klubbar utgör kriminella organisationer utefter EU.s definition över organiserad brottslighet. Polisen ”glömmer” dock att berätta för media m.fl. parter att definitionen avvisats av regeringen på grund av att den skulle medföra att grupperingar skulle kunna kriminaliseras utan att ett enda brott knutits till grupperingarna. Ett resultat som direkt skulle strida mot såväl regeringsformen som Europakonventionen samt inte minst mot svensk rättstradition. Se vidare: http://www.payback.name/kriminella-mc-gang-polisen-hanvisar-olagligt-till-en-definition-over-organiserad-brottslighet-som-regeringen-avvisat-del-5/

Statens Offentliga Utredningar, SOU 2014:63, fastslog även följande: Ett problem med den vida definition som ställs upp i de internationella konventionerna är att den täcker in allt från italienska maffiasyndikat till två inbrottstjuvar som driver en fönsterputsfirma (Brå 2012:13 s. 332).

Vi kan således konstatera att såväl regeringen som Brå avvisat definitionen och att den därvid saknar all form av relevans och bärighet i såväl juridiska som mediala sammanhang.

Om mc-klubbars kriminella status

Kommissarie Lindgren radar i aktuella artiklar upp flera påståenden om att mc-klubbar är kriminella organisationer och utövar brottslighet inom vissa specifika områden. I vanlig ordning saknas dock helt alla former av fakta och källhänvisningar och istället hänvisar Lindgren till mörkertal.

Polisen har allt sedan 1989 till största delen punktmarkerat landets medialt mest intressanta mc-klubbar. Dagliga kontroller, kroppsvisiteringar, fordonsgenom-sökningar med mera har inte resulterat i några som helst bevis för klubbarnas kriminella status. Inte heller har dygnet-runt-övervakning av medlemmarnas telefonsamtal och mejl m.m. resulterat i någonting som bevisar att klubbarna är kriminella. Det framstår snarast som patetiskt eller löjeväckande att efter 28 års totalövervakning samt miljarder som förslösats i övervakning, kontroller, spaning- och underrättelsearbete kring mc-klubbar likväl behöva hävda att det finns stora mörkertal omkring mc-kriminaliteten.

Frågan som ställs till sin spets igenom polisens prat om mörkertal kontra verkställd totalövervakning är då följande: Är det polisen som efter 28 års totalövervakning och som likväl inte kan lägga fram ett enda konkret bevis mot mc-klubbarna som är helt inkompetent eller är det så att polisen istället fört alla bakom ljuset och att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer?

Vi vill för att besvara frågeställningen ovan peka på två faktorer och därutöver hänvisa läsarna till ett större material.

1. Polisen har ställts mot väggen i fem olika sammanhang där de har avkrävts konkreta och faktiska bevis för klubbarnas kriminella status. Inte i ett anda fall har Polisen kunnat presentera ens antydan till bevis i sak utan istället tvingats hänvisa till att de använder begreppet kriminella mc-gäng utefter följande: allmänt språkbruk, valt att kalla, sorterar som, vedertaget begrepp samt att de på grund av avsaknad av legaldefinition ej kan framlägga bevis i sak. http://www.payback.name/vad-bikers-men-inga-andra-vet-polisen-har-inga-som-helst-belagg-for-att-bikerklubbar-ar-kriminella/

2. Filosofie doktorn, Stig Grundall är den enda person i Sverige och en av blott fyra i världen som doktorerat på bikerkulturen, efter att bland annat levt inom bikerkulturen under några år. För att doktorera i ämnet krävs att personen genomgått all forskning som existerar kring bikerkulturen innan en avhandling kan färdigställas. Med det i bagaget ska också uttalandet av Grundvall förstås: Forskningen hävdar samfällt, vare sig man fördömer kulturen eller inte, att det inte finns något belägg för att klubbarnas verksamhet handlar om kriminalitet.Se: http://www.payback.name/kriminella-mc-gang-bikerforskare-forskningen-havdar-samfallt-att-det-inte-finns-nagot-belagg-for-att-klubbarnas-verksamhet-handlar-om-kriminalitet-del-14/

Vi avslutar genmälet här och genom att hänvisa till Payback Sveriges faktasida kring begreppet ”kriminella mc-gäng” där vi samlat all oberoende forskning, fakta, utredningar och rapporter i ämnet: http://www.payback.name/kriminella-mc-gang/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin