Genmäle till Expressen/GT/Kvällsposten! Fakta bemöter påståenden!

Genmäle till Expressen/GT/Kvällsposten

Expressen/GT/Kvällsposten publicerade under söndagen en artikel med rubriken: Tolv svenska myndigheter – i kamp mot Hells Angels där Payback Sverige måste bemöta vissa påståenden och fakta.

Störa-och-förstöra metoden är olaglig!

Vi börjar med att bemöta Polisområdeschefen i Värmland Lars Wirén yttrande: Dels handlar det om att störa och göra kontroller i samband med olika fester som mc-klubbarna har eller när de rör sig utomhus eller så där.

Polisen äger rätt att kontrollera enskilda individer för att kontrollera körkort, om det föreligger konkreta misstankar om brottslighet, om en person förmodas vara efterlyst eller vid så kallad inre utlänningskontroll. Alla andra former av kontroller, oavsett anledning, saknar stöd i lagen och är därmed olagliga.

Polisen får således inte kontrollera personer utefter föreningstillhörighet eller utefter störa-och-förstöra-metoden. Payback skickade en direkt förfrågan till polisen och begärde information utefter vilket lagstöd polisen utförde sådana kontroller. Chefen för rättssektionen svarade enligt följande: Några särskilda bestämmelser att ”störa mc-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns i bl.a. Polislagen och rättegångsbalken! Dokumentet kan tas del av via: www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf

Om brottstyper och om organiserad brottslighet

I artikeln förekommer flitiga hänvisningar till att vissa mc-klubbar är en del av den organiserade brottsligheten likaväl som utpekandet av vissa brottstyper som mc-klubbar påstås syssla med. Dessa påståenden underbyggs inte av några som helst fakta- eller forskningshänvisningar vilket gör att de saknar all form av relevans och/eller bärighet i såväl juridiska som i mediala sammanhang.

Payback Sverige vill därför i detta avsnitt informera om två olika faktorer samt därutöver hänvisa till ett större fakta- och forskningsmaterial kring mc-klubbars kriminella status för att ge objektivitet och allsidighet i ämnet.

1. Polisen har ställts mot väggen i fem olika sammanhang där de har avkrävts konkreta och faktiska bevis för klubbarnas kriminella status. Inte i ett anda fall har Polisen kunnat presentera ens antydan till bevis i sak utan istället tvingats hänvisa till att de använder begreppet kriminella mc-gäng utefter följande: allmänt språkbruk, valt att kalla, sorterar som, vedertaget begrepp samt att de på grund av avsaknad av legaldefinition ej kan framlägga bevis i sak. Se: http://www.payback.name/vad-bikers-men-inga-andra-vet-polisen-har-inga-som-helst-belagg-for-att-bikerklubbar-ar-kriminella/

2. Filosofie doktorn, Stig Grundall är den enda person i Sverige, och en av blott fyra i världen, som doktorerat på bikerkulturen, efter att bland annat levt inom bikerkulturen under några år. För att doktorera i ämnet krävs att personen genomgått all forskning som existerar kring bikerkulturen innan en avhandling kan färdigställas. Med det i bagaget ska också uttalandet av Grundvall förstås: Forskningen hävdar samfällt, vare sig man fördömer kulturen eller inte, att det inte finns något belägg för att klubbarnas verksamhet handlar om kriminalitet.
Se: http://www.payback.name/kriminella-mc-gang-bikerforskare-forskningen-havdar-samfallt-att-det-inte-finns-nagot-belagg-for-att-klubbarnas-verksamhet-handlar-om-kriminalitet-del-14/

Vi avslutar avsnittet genom att hänvisa till Payback Sveriges faktasida kring begreppet ”kriminella mc-gäng” där vi samlat all oberoende forskning, fakta, utredningar och rapporter i ämnet: http://www.payback.name/kriminella-mc-gang/

Demokratiska värderingar

I artikeln hänvisas till vad som är rätt i samhället samt demokratin. Regeringsformens (grundlagen) andra paragraf betonar att det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Nionde paragrafen betonar vikten av att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Europakonventionen 6.2 fastslår att var och en ska betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.

Detta är de demokratiska spelreglerna som alla i Sverige, inklusive media och polismyndigheten, har att iaktta och förhålla sig till.

Genom att utan bevis och underlag uttala och på olika vis negativt särbehandla bikers bryter således Polis-myndigheten, kommunalpolitiker samt media m.fl. parter direkt emot de demokratiska spelreglerna! Samma spelregler som parterna själva skjuter framför sig för att rättfärdiga olika former av negativa och i många fall olagliga särbehandlingar av bikers!

Vi uppmanar därför alla läsare att ännu en gång läsa igenom detta genmäle och betänka vad som egentligen framkommer i genmälet och därefter ta ställning till vilka som egentligen bryter mot demokratiska värderingar…

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin