Bikerskolan: Om att begära ut Belastningsregister & Misstankeregister!

nyannons2jpeg

Belastningsregister (Brottsregister)

Det som i folkmun kallas för Brottsregister heter i juridisk mening Belastningsregister.

Enskilda personer kan begära ut ett Belastningsregister om sig själv enligt Lag 1998:620 om Belastningsregister, paragraf 9: En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår. En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Lag (2013:853).

I Belastningsregistret ska följande framgå enlig lagens 3:e paragraf: Registret ska innehålla uppgifter om den som
1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,
2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,
3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd (Den som begått brott under allvarlig psykisk störning.

Det går utmärkt att fylla i blanketten på datorn, skriva ut, skriva under, scanna underskrivet ex och mejla begäran till:  registerutdrag@polisen.se alternativt faxa dokumentet på telefon: 010 – 563 53 33.

Belastningsregister för utlandsändamål 

Att lägga märke till. Begär du ut ett belastningsregister och inte har några belastande domar, beslut m.m, får du ett  ett dokument som  säger att om du är utan uppgifter i belastningsregistret medföljer inte någon sida 2. Huruvida en sida 2 medföljer dokumentet eller ej vet bara mottagaren varför det inte kan användas i avsikt att bevisa sin oskuld inför en arbetsgivare.

Vill du ha ett Belastningsregister för att kunna framvisa inför arbetsgivaren behöver du istället beställa/begära ett Belastningsregister för utlandsändamål. Ett sådant är inte gratis såsom ett vanligt belastningsregister men kan å andra sidan ha ett bredare användningsområde. I ett sådant belastningsregister står det under dessa omständigheter i klartext: “För ifrågavarande person förekommer ingen uppgift i registret”.

Utdraget kostar cirka 200 kr, beroende på vilken form av register du väljer och handläggningstiden är cirka 2 veckor.

Det går även här utmärkt att fylla i blanketten på datorn, skriva ut, skriva under, scanna underskrivet ex och mejla begäran till: brud.rps@polisen.se alternativt faxa dokumentet på telefon: 010 – 563 53 34.

Blankett: http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/RPS_442_1_utlandsandama_-141111pdf.pdf

Misstankeregister

Misstankeregistret regleras i Lag (1998:621) om misstankeregister.

Registret skall, enligt tredje paragrafen, innehålla uppgifter om den som har fyllt femton år och som enligt förundersökningsledarens bedömning är skäligen misstänkt för
1. brott mot brottsbalken,
2. annat brott för vilket svårare straff än böter är föreskrivet eller
3. sådant utomlands begånget brott som enligt svensk lag motsvarar brott enligt 1 eller 2, under förutsättning att frågan om lagföring för brottet skall avgöras i Sverige.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret.

En begäran om uppgifter ur registret skall vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Lag (2007:173).

Enklast går du tillväga som så att du helt enkelt begär ut ett kombinerat  register- och misstankesregister gällande dig själv via länkad blankett:
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/RPS-442-7-persona-%20HVB.pdf

Det finns fler likvärdiga blanketter men vi länkar till ovanstående såsom ett exempel. En förteckning över blankettvarianter hittar du via: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/

Det går utmärkt att fylla i blanketten på datorn, skriva ut, skriva under, scanna underskrivet ex och mejla begäran till:  registerutdrag@polisen.se alternativt faxa dokumentet på telefon: 010 – 563 53 33.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin