Tillägg 2 till Bikerlagboken: Kroppsvisitation!

Tillägg till Bikerlagboken

Payback Sverige har gett ut en mycket omfattande Bikerlagbok omfattande 60 olika kapitel av betydelse för bikers och bikerklubbar. Boken kommer självklart att uppdateras när så mycket nytt material tillkommit att en ny upplaga är av vikt och värde att ta fram.

Under tiden kommer vi att publicera tillägg på Nättidningen Paybacks nyhetssida samt på lagbokens specialsida.

Efter ett nytt JO-fall är det av vikt att publicera ett tillägg i lagboken avseende Kroppsvisitation.

Det andra tillägget avser det ärendet som JO utredde och där de kritiserade Polisen för att ha utfört en olaga kroppsvisitation av en biker utan att erforderligt lagstöd förelåg.

Tillägg till kapitlet Kroppsbesiktning / Kroppsvisitation, sidan 81

I JO-ärende 3023-2016 blev en biker avkrävd id utanför en verkstadslokal. Bikern frågade varför samt om han var misstänkt för brott? Polisen svarade nekande varför bikern säger att han då inte har skyldighet att legitimera sig. Polisen kallar då på förstärkning varefter skyddsvisitering verkställs. Ärendet blir därefter föremål för JO-utredning. Polisen medger att insatsen skett utan erforderligt lagstöd i yttrandet till JO, A297.435/2016, enligt följande: Det faktum att personen tillhör 1 %-miljön kan inte ensamt ligga till grund för kroppsvisitation. Polisen tillägger också att “Det är viktigt att Polisens åtgärder inte uppfattas som utslag av obefogade trakasserier”.

JO beslutar därefter enligt följande: Polislagen 19, 2:a stycket ger polisen befogenhet att genomföra kroppsvisitation i förebyggande syfte i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.

Polisen måste emellertid kunna peka på någon konkret omständighet, exempelvis tidigare iakttagelser, som ger objektivt stöd för ett antagande att vapen kan komma att påträffas vid en visitation. Det är väsentligt att tvångsåtgärderna inte tillämpas på ett sätt som uppfattas som obefogade trakasserier.

Som Polismyndigheten anfört kan inte enbart dessa omständigheter ligga till grund för en kroppsvisitation enligt den aktuella bestämmelsen utan det måste finnas en konkret omständighet som ger objektivt stöd for att ett vapen eller något annat farligt föremål kan komma att påträffas vid visitationen. Någon sådan omständighet har det inte funnits i detta fall. Polismyndigheten ska därför kritiseras för att ha utfört en kroppsvisitation utan att det fanns grund for det.

Utskrivningsbar pdf-fil över Tillägg till Kroppsbesiktning / Kroppsvisitation

Länk till artikel omkring JO-beslutet

Länk till Bikerlagbokssidan

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin