• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Till Justitieministern: Lär dig lagen! MC-västar skyddas av grundlagen och kan ej begränsas av annan lag!

Till Justitieministern: Lär dig lagen! MC-västar skyddas av grundlagen och kan ej begränsas av annan lag!

Scandbike2013A4b.PDF

Till Justitiedepartementet: Lär er svensk rättskällehierarki samt grundlagens och Europakonventionens ställning!

Justitiedepartementet vill förbjuda användandet av väst och olika former av kläder i samband med rättsförhandlingar. Då Justitieministern och departementets sakkunniga och jurister tydligen inte äger någon som helst kunskap om svensk rättskällehierarki eller över domslut och Europakonventionens ställning såsom svensk lag vill vi härmed informera om rättsläget enligt nedanstående artikel.

Regeringen tillsätter utredning för att förbjuda västar och kläder vid domstolsförhandlingar

Regeringen skriver idag följande på sin hemsida:

Maktdemonstrationer från personer med anknytning till kriminella nätverk hör inte hemma i våra rättssalar, säger justitieminister Beatrice Ask.

För att tydliggöra och skärpa reglerna kring ordning och säkerhet i domstolarna avser regeringen att inom kort tillsätta en utredning som ska:

– överväga och föreslå ett förbud mot att vid rättegången bära symboler som kan uppfattas som hot mot personer som medverkar i rättegången eller mot domstolens personal

– göra en bred översyn av ordningsreglerna vid, och kring, huvudförhandling i domstol. Utredaren ska särskilt överväga om ordföranden vid en huvudförhandling bör åläggas tydligare regler om ansvar att upprätthålla ordningen vid förhandlingen

-lämna förslag på en reglering av bruket av elektronisk utrustning, till exempel mobiltelefoner, vid huvudförhandling

-lämna förslag på reglering för kameraövervakning i rättssalen vid huvudförhandling.

Rättsläget kring västar och kläder vid rättegångar

Payback Sverige agerade juridiskt ombud i åtta olika rättsförhandlingar kring väst- och klädförbud och vann samtliga rättsförhandlingar. Domstolarna slog fast följande:

Domstolsbeslut

1. Emblem är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

2. Ett västförbud strider mot yttrandefriheten då ett sådant förbud saknar stöd av eller bemyndigande i lag.

3. MC-västar faller under och skyddas av yttrandefriheten.

4. Straffbestämmelsen om förargelseväckande beteende kan inte tolkas så att den fungerar som en yttrandefrihetsbegränsning och är därför inte tillämplig på yttranden oavsett innehåll.

JO-beslut

Bärandet av mc-väst under rättsförhandling har varit föremål för två prövningar av JO. Dnr: 105-1998 samt Dnr: 2693-2008. Se relaterade länkar för att läsa mer om JO-besluten.

I det förstnämnda fallet konstaterade JO följande:

 Att en förhandling är offentlig innebär att allmänheten har fritt tillträde till den lokal där förhandlingen hålls. Häri ligger att envar har rätt att övervara för-hand-lingen utan att behöva undergå identitetskontroll eller förklara varför han önskar närvara. Åhörarna kan vidare självfallet i princip vara klädda som de själva önskar. 

JO fortsätter: Det finns däremot enligt min mening inte rättsligt stöd för att vid en offentlig domstolsförhandling i andra fall visa ut eller förbjuda en åhörare att komma in i rättssalen endast på den grunden att han genom sin klädsel visar att han tillhör en viss förening eller annan sammanslutning, även om denna skulle förknippas med värderingar och som står i strid med vad som är gängse i samhället. Jag vill här erinra om det skydd för yttrande- och föreningsfriheterna som ges i 2 kap. RF. 

I nästa ärende fastslår JO bland annat följande:

Det förefaller osannolikt att det obehag som en förhörsperson känner inför att yttra sig minskas av att personer som anses ha uppträtt hotfullt, och kan tänkas ogilla innehållet i förhörspersonens utsaga, tvingas ta av sig särskilda kännetecken men ges tillfälle att stanna kvar i rättssalen.

Om Polisens närvaro vid domstolsförhandlingar

När en ung kvinna i november månad 2012 skulle vittna mot en polis som stod åtalad för tjänstefel fylldes hela rättegångssalen av poliser. Kvinnans advokat Marianne Andersson uttryckte sig som följer om situationen: Hon upplevde det som mycket jobbigt och kände i efterhand att hon velat få fram ändå mer. Hon tyckte att det var oerhört påfrestande att sitta där med så många poliser… självklart blev det inte lättare för kvinnan att berätta. Jag har haft mål där personer från andra tjänstemannagrupper åtalats för tjänstefel, fast då har man inte haft den totala uppslutning som vi hade här.

En annan advokat skrev följande till tidningen som rapporterade från rättegången rörande polisnärvaron:  Naturligtvis påverkar detta den unga kvinnan och eventuellt andra som skall höras. Frågan är om detta är en lämplig signal från samhällets sida. Polismännens närvaro är självklart förenlig med offentlighetsprincipen men kan enligt min uppfattning starkt ifrågasättas utifrån lämplighet och yrkesroll…

Förutom att ett uniformeringsförbud direkt skulle skapa ett enormt avgränsningsproblem i det att lagen isåfall tvunget måste specificera exakt vilka kläder ett sådant förbud ska avse såsom västar, tröjor, kepsar mm skulle också en stor problematik uppstå hur man ska kunna begränsa yttrandefriheten för vissa specifika grupperingar utan att exempelvis då mc-klubbar i lagen är kriminaliserade samtidigt. Och, att då all forskning, vetenskap och statliga utredningar entydigt fastslår att inga mc-klubbar är kriminella organisationer utan att det är enskilda medlemmar som begår brottsliga handlingar utanför klubbens regi.

Vi har därvid fastslagit att förslaget faller på avgränsningsproblematiken då det är närmast omöjligt att utforma ett förbud som avser alla kläder och accessoarer med tryck samt att du kan ej rikta förbud mot föreningar som är helt lagliga.

Problematiken är dock mycket större än så vilket framgår av artikeln om den massiva polispåverkan för att skrämma en ung flicka till tystnad i rättsförhandling. Ett uniformsförbud måste därför tvunget innehålla ett förbud för poliser att bära inte bara uniformen som sådan utan även alla andra former av polisiära igenkänningstecken för att rättssäkerheten ska kunna upprätthållas. Poliser vittnar i de flesta rättsförhandlingar och de flesta åtalade känner med största sannolikhet osäkerhet, rädsla för kommande trakasserier m.m. inför polisens närvaro i uniform.

Payback Sverige slutsats

Ett väst- och klädförbud har av domstol fastslagits bryta mot yttrandefriheten såsom den stadgas i domstol vilket innebär att ett förbud i offentlig miljö såsom i en domstol direkt bryter mot grundlagen.

I Sverige har vi vad som kallas en rättskällehierarki vilket innebär att när en regel av högre dignitet står i konflikt med en regel av lägre dignitet ska regeln av högre dignitet följas = lex superior derogat legt inferi (högre lag ska följas), Regeringsformen 11:14.

Det innebär att införandet av en lag som förbjuder olika former av kläder i en domstol direkt bryter mot grundlagens yttrandefrihet. Det innebär även i praktiken att införandet av en ny lag mot exempelvis västar är verkningslös då grundlagen är en högre rättskälla än vanlig lag.

 JO har uttalat följande i ämnet: ”Myndigheterna är skyldiga att ställa sig landets lagar och andra författningar till efterrättelse. Eftersom grundlag är av högre dignitet än vanlig lag, ska en myndighet i första hand rätta sig efter grundlagen. Strider en föreskrift i lag mot en grundlagsbestämmelse ska myndigheten alltså tillämpa grundlagsbestämmelsen och inte lagföreskrifter. Myndigheten har helt enkelt inget val. Vad som nu sagts är en logisk konsekvens av rättsordningens uppbyggnad. Det kan inte sägas att myndigheten härigenom sätter sig över folkstyrelsen, eftersom grundlagen är det förnämsta uttrycket för folkviljan.”

Vill regering och riksdag således införa ett väst- och/eller klädförbud fodras således en grundlagsändring vilket inte kan ske förrän tidigast efter ytterligare ett val, 2018. Ett sådant införande torde dock strida mot Europakonventionens yttrandefrihet som inte medger begränsningar eller inskränkningar i de friheter som där fastslås, såsom exempelvis i yttrandefriheten.

Det innebär att även vid en grundlagsändring torde en enkel anmälan till Europadomstolen olagligförklara en yttrandefrihetsbegränsning av detta slag i Sverige.

De fall Payback Sverige tidigare drivit kring västförbud och där vi fått beslut på att mc-västar och kläder faller under yttrandefriheten ger oss ett så starkt skydd för bikerkulturens klädsel att det är närmast omöjligt att upphäva! Yttrandefriheten kan utefter domsluten ej begränsas av lag.

Frågan är återigen förstår Justitieministern säg inte alls på lag och juridik? Finns där inte en enda jurist på departementet heller som kan förklara rättsläget för, Betrice Ask?

Relaterade artiklar:

http://www.regeringen.se/sb/d/18793/a/245268

http://www.payback.name/?p=13380

http://www.bt.se/nyheter/boras/poliser-fyllde-rattssal-nar-kollega-atalades—anmals-till-jo(3561677).gm

http://www.payback.name/?p=13931

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin