• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • SMC vill inte ha SBM-klubbar som medlemmar och uppmanar till avståndstagande från SBM!!

SMC vill inte ha SBM-klubbar som medlemmar och uppmanar till avståndstagande från SBM!!

smc2

smc1

 

 

 

SMC-ordförande uppmanar till att ta avstånd från SBM och vill inte ha SBM-klubbar i SMC!

Björn Jacobsson, ordförande för SMC Kronoberg, uppmanar i medlemstidningen Kronobajken 2015, till att ta avstånd från mc-klubbar, gå ur SBM samt markerar att SMC inte vill ha SBM-klubbar som medlemmar!

Jacobsson skriver följande: Jag vill även påminna alla som eventuellt är intresserade av att vara eller gå i en SBM-klubb (sverigemodellen) att avstå.

Sverigemodellen är skapad och styrd av Hells Angels så om ni är med i en klubb som är ansluten till sverigemodellen så accepterar ni HA och att de styr er. Mitt råd är, ta avstånd.

Jacobsson uppmanar därefter medlemmarna att gå in på Sverigemodellens sida och se vilka klubbar som är med för att därefter avsluta artikeln med att säga: Ni kan se att där finns klubbar från detta distriktet vilket är tråkigt men förhoppningsvis tar de sitt förnuft till fånga och går ur.

Jag hoppas verkligen att vi kan hjälpas åt att markera att vi inte vill ha dylika klubbar här. 

SMC har tidigare uttalat att de inte bojkottar SMC-anslutna klubbar!

SMC:s generalsekreterare har i samråd med ordföranden i SMC Väst tidigare uttalat att det inte finns någon bojkott från SMC Centralt eller från deras distriktsorganisationer mot några SMC-anslutna klubbar. Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/smcsvar.pdf

Således gäller inte detta längre då en distriktsordförande i en medlemstidning nu uttalar att de inte vill ha SBM-klubbar som medlemmar!

”Kvalitetssäkrad motorcyklist”

I samband med att SMC drev projektet “Kvalitetssäkrad motorcyklist” stod följande bakgrunds-beskrivning att läsa: “MC-relaterad brottslighet förekommer ofta i press och media. De vanligast förekommande grupperingarna är Hells Angel och Bandidos, på senare tid även Brödraskapet. Dessa grupper har ett visst intresse av motorcyklar, dock är SMCs uppfattning att detta intresse kommer i andra hand, i första hand är de kriminella”…När nu det s k mc-kriget är över får kriminella grupperingar arbetsro och kan ägna sig åt att försörj sig d v s ägna sig åt kriminalitet och värva medlemmar.  

Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/kvalite.jpg

SMC pekas av polisen ut som en samverkanspartner och har en polis som ordförande!

Det faktum att SMC:s ordförande är polisen i Dalarnas informatör Stefan Dangardt samt det faktum att Polisen i dokumentet Strategi mot 1 % MC-gäng och organiserad gängkriminalitet, A-483-3475/02 direkt pekas ut som som en samverkanspartner för polisen gör ovanstående uttalanden än allvarligare och mycket graverande. Se bild: http://www.payback.name/?p=11587

Närmast löjeväckande med tanke på polisens trakasseringar av bikers framstår SMC:s ordförande och polisman Dangardts påpekande på SMC:s medlemsssida: Stefan värnar om rättigheten att köra MC utan kränkande särbehandling. Se: http://www.svmc.se/smc/Organisationen/Styrelsen/

Paybacks genmäle samt begäran om svar från SMC!

Payback Sverige har nu skickat följande brev med krav på svar till SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen:

Genmäle rörande artikel i Kronobajken 2015 

Med anledning av SMC Kronobergs Läns ordförande, Björn Jacobssons artikel i Kronobajken
2015, under ”Klubbhörnan” vill vi å Sveriges bikerklubbars vägnar bemöta de uttalanden som
Jacobson gjorde i relaterad artikel samt ställa direkta följdfrågor till SMC:s högsta ledning.

Sverigemöten

Vad är och vilken funktion har riksmötena? Sverigemötena är ett forum för utbyte av
information och erfarenheter mellan regionerna. Vidare utövas tillsyn samt regleras den s.k.
Sverigemodellen. Modellen är ett regelverk kring nybildandet av ryggmärkesklubbar som
tillkom i en period då ett oregerligt antal nya klubbar började bildas. Den omfattar
bestämmelser om frontmärken under minst 1 år innan ryggmärken får sys på västen, minsta
antalet medlemmar och hojar i en klubb samt (obligatorisk) klubblokal. Vidare finns allmänna
bestämmelser som poängterar att klubben skall vara aktiv och göra ett gott intryck i klubbkulturen.
Slutligen reglerar Sverigemöten märkestvister mellan klubbarna samt kontrollerar
att inte nya klubbars märken inkräktar på de etablerades färger, symboler eller
hemortsbeteckningar.

Historiken bakom Sverigemodellen

1996 bildades Stockholmsmodellen, den direkta föregångaren till Sverigemodellen. Avsikten
var att styra upp en allt oregerligare nyetablering av mc-klubbar i Stockholmsområdet.
Modellen utgjorde och utgör således ett effektivt instrument att sortera bort oseriösa klubbar
som ville bli en del av gemenskapen utav fel orsaker. Modellen hade också som uppgift att
reglera copyrightfrågor för att därigenom stämma i bäcken och förebygga eventuella
konflikter. Det intressanta i sammanhanget var att Hells Angels var den klubb som var
motståndare till införandet av denna modell, alltså samma klubb som Polismyndigheterna
såväl som Lasse Wierup och nu SMC påstår styr hela modellen!

Då modellen visade sig framgångsrik lades cirka ett halvår senare ett förslag fram till
Sverigemötet att modellen skulle gälla hela Sverige. På Sverigemötet har alla deltagande
klubbar en röst, och en majoritet av klubbarna röstade för förslaget som därigenom antogs att
gälla såsom etableringsmodell för hela Sverige, därav också namnet Sverigemodellen. På
mötet deltog såväl Hells Angels som Bandidos varför envar kan förstå att modellen vare sig är
initierad, beslutad eller styrd av Hells Angels. Vad mera är att i flera regioner finns inga så
kallade stödklubbar eller supportklubbar till Hells Angels vilket ytterligare bevisar polisens
uppenbara lögner i ämnet.

Sverigemodellen är en demokratisk modell som består av cirka 300 självständiga klubbar.
Möten förekommer på flera platser inom Sverige och gemensamt inom mötesformerna är att
varje deltagande klubb äger en röst. Hells Angels-avdelningar utgör mindre än 5 % av
medlemsklubbarna och då röstningsreglerna är som ovan relaterade så säger det sig själv att
det i en demokratisk förening är en direkt omöjlighet för en minoritet med omkring 5 % av
rösterna att styra resterande 95 %.

Allt tal om att klubbar igenom att medverka i Sverigemodellen därmed skulle stödja Hells
Angels MC är således fria fantasier tagna direkt ur luften som saknar all form av substans och
som enbart har för avsikt att smutskasta och kriminalisera såväl en enskild klubb som alla
övriga 300 medverkande klubbar och deras enskilda medlemmar.

Frågeställningar till SMC:s styrelse

Att SMC genom detta inlägg från SMC:s ordförande i Kronobergs Län väljer sida och tar
ställning för den smutskastningskampanj som tidigare bedrivits av Lasse Wierup &
Polismyndigheten mot Sverigemodellen och SBM är anmärkningsvärt. Det kan inte ses på
annat sätt än att SMC därigenom tar ställning för Polisen och emot 300 av Sveriges mc-klubbar.

Vi kräver därför och nu ett officiellt svar från SMC:s högsta ledning på följande frågor:

1. Anser SMC, med anledning av SMC:s distriktsordförande uttalande att ”vi inte vill ha dylika
klubbar här”, att SBM:s medlemsklubbar inte är välkomna som medlemmar i SMC?

2. Anser SMC fortfarande att Hells Angels MC och Bandidos MC är kriminella organisationer såsom SMC skrev i projektet Kvalitetssäkrad motorcyklist?

3. Vad består SMC:s samverkan med Polismyndigheten i som framgår ur och pekas ut i Polisens strategidokument Strategi mot 1 % MC-gäng och organiserad gängkriminalitet, A-483-3475/02. Med tanke på att SMC har valt en uppsatt polis att vara ordförande för organisationen samt att dokumentet sammanställdes av sex Polismyndigheter varav just Polismyndigheten i Dalarna där Dangardt är anställd var en av de sex polismyndigheterna, kan ju inte SMC möta några svårigheter i att besvara frågan eller få tillgång till information för att kunna besvara frågan.

Se även bild på: http://www.payback.name/?p=11587

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin