SIN kritiserar och anmäler Polisen till åklagare för tre lagbrott!

Scandbike2013A4b.PDF

SIN kritiserar Polisen i Dalarna på tre punkter…

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har utrett tre olika beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som fattats av Polismyndigheten i Dalarna. Syftet med uppgiftsinhämtningen var enligt polisen att kunna styrka inblandning i ett grovt rån.

SIN har konstaterat att lagliga förutsättningar för uppgiftsinhämtningen ej förelåg för polisen.

Uppgifterna som polisen inhämtat har använts i en pågående förundersökning utan att tillstånd för hemlig telefonavlyssning fattats av domstol varför polisens användande av uppgifterna brutit mot lagen!

Polisen har vidare hanterat uppgifterna på ett felaktigt sätt vad gäller förstöring samt uppvisat stora brister i dokumentationen i inhämtningsärendena.

och anmäler polisen i tre avsnitt till åklagare!

SIN anser att lagliga förutsättningar för inhämtningsbesluten inte förelåg. De inhämtade uppgifterna har använts i en förundersökning trots att domstolsbeslut dessförinnan inte hade inhämtats. Slutligen har uppteckningarna av de inhämtade uppgifterna hanterats felaktigt vad gäller förstöring. Dokumentationen i ärendena är vidare
bristfällig.

SIN har av ovanstående orsaker därför anmält de lagstridiga förhållandena i polisens inhämtning till Åklagaren i enlighet med 20 § förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Rättsliga utgångspunkter i ärendet

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation enligt IHL får bara
ske i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Det
innebär att inhämtning endast får göras för att förebygga, förhindra eller
upptäcka viss brottslig verksamhet (2 § IHL).1 Uppgifter kan således inte
inhämtas för att utreda ett begånget brott.

En ytterligare förutsättning för att inhämtning av uppgifter ska få ske enligt
IHL är att åtgärden är av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller
upptäcka brottslig verksamhet (2 § första punkten). Kravet på att åtgärden ska
vara av särskild vikt innefattar enligt förarbetena både ett kvalitetskrav på de
upplysningar som åtgärden kan ge och ett krav på behovet av inhämtningen i
det enskilda fallet. Bedömningen får inte bygga enbart på spekulationer eller
allmänna antaganden utan måste grundas på faktiska omständigheter.

Inhämtning får, såvitt är av intresse här, endast göras avseende brott för vilket
inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år (2 § första punkten). Till
detta kommer att uppgifter får hämtas in endast om skälen för åtgärden
uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som
åtgärden riktar sig mot eller för något annat motstående intresse (2 § andra
punkten).

Uppgifter som har kommit fram vid inhämtning får användas i en
förundersökning endast efter tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation (8 §)

Uttalande från SIN:
http://www.sakint.se/IHL-Dalarna.pdf 

Pressmeddelande från SIN:
http://www.sakint.se/Pressmeddelande-18-september-2014.pdf

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin