Rikskriminalen och Säpo får tillgång till signalspaning!

Från 1 januari i år kommer Säpo och Rikskriminalpolisen att få ta del av och beställa Försvarets Radioanstalts, FRAs, signalspaning. De regler och förbehåll som gäller för andra myndigheter kommer att gälla även när polisen vill använda signalspaning från FRA. För att de ska få hämta in uppgifter gäller syften som att till exempel kartlägga terrorism eller annan brottslighet som ”kan hota väsentliga nationella intressen”.

Justitieminister Beatrice Ask säger: – Det är viktigt att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen kan få tillgång till information om utländska förhållanden som inhämtas genom signalspaning.

Massiv kritik från remissinstanserna!

Signalspaning innebär att man genom  avlyssning och pejling outforskar och övervakar data- och/eller teletrafik och på så vis inhämtar underättelser rörande all trafik som passerar Sveriges gränser. Syftet är att motverka internationell terrorism samt annan allvarlig brottslighet som har koppling till andra länder och som kan hota viktiga svenska intressen.

Förslaget har fått massiv kritik från remissinstanser. Såväl Journalistförbundet som Internationella juristkommissionen och Tidningsutgivarna avvisar utökningen. Datainspektionen, Justitiekanslern, Lunds universitet och Uppsala universitet riktade allvarlig kritik mot förslaget.

Payback Sveriges kommentar

Datainspektionen och Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) har gjort uppföljningar av hur FRA-lagen tillämpas och bland annat påpekat brister i hur känsliga personuppgifter hanteras. Att riksdagen trots tidigare kritik mot tillämpningen av lagen och mot en rad tunga remissinstansers inrådan likväl väljer att utvidga Fra-lagen till att omfatta just de myndigheter som blev avvisade rätten till tillgång till signalspaning vid lagens införande 2009 är direkt häpnadsväckande! Vad gör att riskdagens ledamöter bättre anser sig förstå människors integritetskänsla och behov än de experter i olika instanser och myndigheter som en gång skapades och tillkom genom riksdagsbeslut? Varför finns ens och tillfrågas dessa myndigheter om deras åsikt ändå inte spelar någon roll??

En ytterligare faktor i sammanhanget är att en av Payback Sverigs jurister, Michael Gajditza, på egen hand begärt prövning i Europadomstolen över FRA-lagens laglighetet och att riskdagen under tiden för prövning likväl väljer att utvidga lagens intressenter!?? Lagtrots, arrogans och maktfullkomlighet är de enda ord som rätt kan tyckas spegla politikernas beteende i detta ärende. Samt ett ånyo mycket farligt krypbeteende gentemot landets polismyndigheter. Mycket illavarslande!

Länk till riksdagens sida om ärendet:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/JuU7/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin