• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Regeringen ljuger när de säger att Lagrådet underkände IS-förbudet på grund av föreningsfriheten! Allt för att kunna ändra grundlagen!

Regeringen ljuger när de säger att Lagrådet underkände IS-förbudet på grund av föreningsfriheten! Allt för att kunna ändra grundlagen!

Regeringen ljuger när de påstår att Lagrådet underkände förbudet mot terrororganisationer på grund av föreningsfriheten!

Under förra veckan publicerade vi en artikel utefter en TV-intervju där Justitieminister Morgan Johansson (S) talade om att regeringen nu inlett arbetet med att förändra grundlagens föreningsskydd genom att de gett ett antal personer uppdraget att skriva ett direktiv för en parlamentarisk kommitté som därefter ska arbeta fram ett grundlagsförslag med stöd från riksdagen. Johansson säger också att det måste ske på grund av att Lagrådet menade att grundlagens föreningsfrihet hindrade ett förbud mot terrororganisationer.

Det var dock inte sanningen! Det var inte vad Lagrådet sade vilket är väldigt att bevisa genom att lägga upp Lagrådets yttrande här nedan som ett dokument samt i denna artikel citera de avgörande skrivningarna i Lagrådets yttrande!

Lagrådet avstyrkte förbudet mot terrororganisationer då regeringen inte använde sig av grundlagens undantag!

Här är vad Lagrådet sade i sitt yttrande: Sidan 10:I samband med frågan om rätten att organisera sig fackligt anfördes dessutom att förutom möjligheterna att ingripa mot föreningar av militär art eller mot förening för rasförföljelse, är skyddet av föreningsfriheten undantagslöst

Och så här motiverade Lagrådet på sidan 16 varför regeringens förslag inte var godtagbart:

Enligt Lagrådets bedömning talar därför övervägande skäl för att en kriminalisering av deltagande i en terroristorganisations verksamhet på det sätt som föreslagits innebär en begränsning av den grundlagsskyddade föreningsfriheten. En sådan begränsning får ske genom lag endast under de förutsättningar som framgår av 2 kap. regeringsformen. I ärendet har frågan om sådana förutsättningar föreligger inte aktualiserats.

Mot bakgrund av det anförda finner sig Lagrådet inte kunna tillstyrka att det remitterade förslaget läggs till grund för lagstiftning.

Lagrådet förklarar således att de inte kan tillstyrka lagförslaget då Regeringen inte har hänvisat till det undantag som grundlagen ger för att förbjuda en förening. Lagrådet säger således inte att det inte går att förbjuda terrrororganisationer då regeringen inte hänvisat till undantaget som finns i förslaget till lagtext!

Det är en väldigt stor skillnad!

Vad står i grundlagens undantag?

Vad står då i undantaget: Regeringsformen (grundlagen) 2.24: Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande

Här är undantaget som regeringen kunde utgått ifrån och skrivit in i det lagtextförslag som lagrådet fick att granska och yttra sig kring. Men så gjorde inte regeringen!

Varför ljuger då regeringen? För att de vill ändra grundlagen och förbjuda mc-klubbar m.fl!

Den enda anledning vi kan se till att regeringen far med osanning kring vad Lagrådet egentligen sade är att de vill ha till en direkt grundlagsförändring då den ger möjlighet att skrivas så att många fler misshagliga grupper kan förbjudas nu eller i framtiden. Varför ljuger de annars avsiktligt? Å varför tog de annars inte med undantaget i grundlagen och hänvisade till det i lagförslaget?

Vi måste självklart söka svaret nån helt annanstans men de sista veckorna skriverier och patetiska försök att skuldbelägga mc-klubbarna via ickemedlemmars påstådda brottslighet samt den förnyade debatten  kring mc-klubbarnas kriminella status där Polisen önskar ett förbud mot mc-klubbarna säger väl tydligt och klart varför regeringen ljuger, eller? Regeringen vill gå polisen till mötes och förbjuda inte bara terrororganisationer utan också skriva in möjligheten att förbjuda mc-klubbar! Det finns ingen anledning till att man annars konstrade bort möjligheten till förbud mot terrororganisationer genom att utelämna det enda undantaget i föreningsfrihetsskyddet!

Lagrådets yttrande

Justitieministern bekänner att arbetet inletts med att förändra grundlagens föreningsskydd!

Dumheten har två sätt att vara; den håller mun eller den talar. Den tigande dumheten kan man stå ut med. Honoré de Balzac

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin