Uppdaterad! Polisens registrering av bikers bryter mot Polisdatalagen!

mckontroll  sakint2

Genomgång och analys rörande legaliteten kring polisens registrering av bikers

Efter att under förra veckan fört diskussioner med ansvarig myndighet samt avvaktat vad mediadrevet skulle komma fram till angående polisens olaga register har vi nu tänkt gå till botten med saken och analysera vad polisen uttalat, vad myndigheten skriver samt sätta uttalanden mot vad lagen säger och därigenom se hur de förhåller sig till lagstiftningen!

Frågor och svar till Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden

Vi började med att ställa konkreta frågor till Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden, som genomför en granskning av Polismyndigheten i Skånes register över romer, rörande huruvida polismyndigheten för fler olagliga register. Då det framkommit att myndigheten redan 2012 ställde frågor till Polismyndigheten rörande register med känsliga personuppgifter frågade vi även vilka register polisen uppgav vid tillfället som innehöll sådan känslig information. Det visar sig att Polisen vid tillfället blåljög och inte uppgav de två register som numer bevisats förekomma rörande romer… Se bild ovan artikeln.

Frågor och svar

1) Vilka svar polismyndigheten i Skåne gav på enkätfrågorna som nämnden skickade ut våren 2012,

Den första frågan i enkäten löd: ”I vilka av de register myndigheten för med stöd av polisdatalagen (2010:361) (PDL) kan, typiskt sett, känsliga personuppgifter i den mening som avses i 2 kap. 10 § PDL förekomma (dvs. uppgifter om en registrerad persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv)?”

På denna fråga svarade Polismyndigheten i Skåne: Rationell anmälningsrutin (RAR), Datoriserad utredningsrutin – tvångsmedel (DurTvå), Polisens utredningsstöd (PUST) och Kommunikationscentralens system (KC-POLIS, STORM).

Den andra frågan i enkäten löd: ”I vilka situationer kan det, typiskt sett, finnas anledning att behandla känsliga personuppgifter i de ovan nämnda registren?”.

På denna fråga svarade Polismyndigheten i Skåne: Vid brottsutredning kan känsliga personuppgifter komma att behandlas, som komplettering till uppgifter om en person vars personuppgifter vi behandlar av annat skäl, om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Exempelvis kan uppgifter om en persons religiösa övertygelse eller sexuella läggning behöva behandlas vid utredning av ett brott som är hatrelaterat. Känsliga personuppgifter kan också komma att behandlas vid upptagande av anmälan och liknande.

2) Om nämnden granskat fler register hos Polismyndigheten i Skåne, vilka dessa registren i så fall var, huruvida de avsåg mc-relaterade uppgifter och hur de bedömdes vad avser legaliteten, samt

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har haft tillsyn över den öppna polisens personuppgiftsbehandling sedan den 1 mars 2012 då den nya polisdatalagen (2010:361) trädde ikraft. Nämnden har, sedan nya polisdatalagen trädde ikraft, inte särskilt hos polismyndigheten i Skåne utövat tillsyn på eget initiativ vad gäller personuppgiftsbehandling. Däremot har vissa initiativärenden behandlat centralt tillgängliga system/register hos polisen vilka även polismyndigheten i Skåne haft tillgång till. Uttalanden avseende dessa projekt hittar du på vår hemsida

3) Nämndens eventuella genomgång av ytterligare register hos polismyndigheten i Skåne?

Nämnden har i dagsläget inte fattat beslut om något initiativärende vad gäller tillsyn av ytterligare register hos polismyndigheten i Skåne. Detta kan dock komma att ske, varför du antingen kan återkomma till oss med fråga om detta eller hålla dig uppdaterad på vår hemsida.

Med vänlig hälsning,

Anna Wennergren

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har varit på plats i Skåne och granskat polisens register men har således ännu inte fattat beslut huruvida de ska granska legaliteten i fler register hos Polismyndigheten i Skåne. Så ligger läget alltså idag kring bikerregistren.

Polisens olika uttalanden kring registrering av kollektiv

Peter Springare, chef för grova brottsroteln i Örebro län, uttalar följande: Så här arbetar polisen – att kartlägga och registrera kriminella och deras nätverk och sociala konstellationer är en hörnsten i polisens underrättelsearbete som Svenson själv propagerat för, berättar han för TT.

Polisman Gunnar Appelgren, uttalar i dagens tidning sig enligt följande: Polisen får hantera personuppgifter om det behövs för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. De kan samlas in under en polisutredning, men även i löpande underrättelsearbete.

I en så kallad social nätverksanalys kartläggs människors relationer till varandra. Där kan folk som inte är misstänkta ingå – och även små barn, enligt Gunnar Appelgren, ansvarig för polisens insatser mot gängbrottslighet i Södertälje.

Monika Nebelius, chefsjurist på Polismyndigheten i Skåne uttalar sig enligt följande i ett pressmeddelande från Polisen:

För all behandling av uppgifter om personer som sker automatiserat i polisens brottsbekämpande verksamhet gäller polisdatalagen. Det spelar ingen roll om uppgifterna förs i ett register, en fil eller på annat sätt.
Vilka rubriker vi själva sätter på datasamlingarna eller som sätts i lag spelar ingen roll. Polisdatalagen gäller ändå.

Med polisens verksamhet menas verksamhet som syftar till att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller till att utreda eller beivra brott. Lagen ger utrymme för behandling av uppgifter i all egentlig brottsbekämpande verksamhet, oavsett om den kan knytas till brottsutredning eller inte. Även underrättelseverksamheten omfattas alltså av lagen.

Man får enligt polisdatalagen inte behandla uppgifter om en person bara på grund av känsliga uppgifter. Man får alltså inte ha ett register som bara omfattar romer på grund av att de är romer. Däremot kan det förekomma ett nödvändigt behov av att i vissa sammanhang ha uppgifter som är känsliga. Syftet för registreringen får inte vara att kartlägga till exempel en etnisk grupp.

Vad säger lagen om registrering av kollektiv?

All registrering av kollektiv och personer omfattas av Polisdatalagen som även bekäftas ovan av polisens chefsjurist. Den övergripande skrivningen i Polisdatalag 2010:361 rörande behandling av känsliga personuppgifter återfinns i 2 kapitlet, 10:e paragrafen och lyder enligt följande: Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Polismyndigheten i Skånes chefsjurist pekar speciellt på att även underrättelseverksamhet omfattas av lagen och att polisen ej äger rätt att behandla uppgifter om en person bara på grund av känsliga uppgifter såsom tillhörighet till en bestämd grupp, i vårt fall bikerkulturen.

Vad vi således har att förhålla oss till när vi bedömer om en polisär registrering av bikers i allmänhet utan att konkret brott ligger i botten är då om registreringen sker utefter grupptillhörighet. Och, ja så är fallet. Polisen äger ingen som helst laglig rätt att registrera bikers på grund av vare sig förenings- eller kulturtillhörighet. Görs det ändå strider det mot lagen och polisen bryter mot lagen. Svårare än så är det inte då polisen bara kan registrera personer utefter misstankar vid ett konkret begånget brott, under en begränsad tid då förundersökning pågår, annars strider registreringen otivivelaktigtligen emot polisdatalagen 2:10.

Vad gäller bikers har länge register över mer eller mindre samtliga medlemmar i bikerklubbar förts och vi pratar då om cirka 300 bikerklubbar… Därutöver registreras klubbmedlemmarnas fruar/flickvänner/sambos samt alla personer som umgås med klubbmedlemmarna samt inte minst alla medlemmars barn! Vad gäller enskilda, icke klubbanslutna bikers är förhållandet exakt likadant. Besöker de mc-evenemang och/ller umgås med personer från bikerkulturen blir de också registrerade. Samtliga dessa nu nmnda personer registreras på grund av umgänge, förenings- eller kulturtillhörighet utan något samband med begångna brott. Registret är således i samtliga delar brottsligt eller kriminellt! Och, registret förs av Svenskt Polisväsende!!!

Vår undran är nu bara: Vågar någon ta tag i denna såväl olagliga som betydligt mer omfattande registrering än vad avser romerregistreringen? Eller anser ni det vara okay att registrera bikers olagligt, tycker ni??

Artikel om arten av registrering av bikers:
http://www.payback.name/?p=11657

Artikel med Appelgrens uttalande:
http://www.sydsvenskan.se/sverige/polis-etnicitet-ibland-viktig-i-utredningar/

Polismyndighetens chefsjurists uttalande

Peter Springares uttalande

Länk till polisdatalagen:
https://lagen.nu/2010:361

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämndens svar

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin