• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Kronofogden utmäter och Tinget återlämnar fordon! Dags att ifrågasätta fogdetrakasserierna mot bikers!

Kronofogden utmäter och Tinget återlämnar fordon! Dags att ifrågasätta fogdetrakasserierna mot bikers!

nyannons2jpeg

Bakgrund

Polisen stoppade en man på motorcykel och beslagtog hojen eftersom mannen hade skulder till kronofogden. Fordonet utmättes trots att mannen inte var registrerad ägare till fordonet vilket en klubbroder istället var. Ägaren väckte talan vid tinget och hävdade att han hade bättre rätt till motorcykeln utefter utsökningsbalken. Staten bestred yrkandet och hävdade att den registrerade ägaren inte hade styrkt att han var ägare till mc:n vid utmätningen.

Tingsrättsdomen

Tingsrätten konstaterar nu att lös egendom presumeras tillhöra den som har den i sin besittning om det inte framgår att så inte är fallet. Prövningen enligt utsökningsbalken ska dock enligt praxis från Högsta domstolen ske efter samma principer som mål om bättre rätt som saknar samband med utmätning.

Staten har för sin del inte åberopat någon bevisning alls.

Den registrerade ägaren till motorcykeln får enligt tingsrätten anses ha styrkt sitt påstående om bättre rätt och staten åläggs nu att ersätta hans rättegångskostnader på 50 000 kronor.

Stort problem att Kronofogden inte accepterar registreringsuppgifter

Payback Sverige har drivit två liknande ärenden med bilar som utmätts i samband med ett större mc-evenemang. I ena fallet handlade det om att fordonet var registrerat på en person som föraren hade  en relation till och i det andra fallet handlade det om att en passagerare hade en skuld till kronofogden. Passageraren varken framförde fordonet eller var registrerad ägare likväl utmätte Kronofogden fordonet.

Utmätningen upphävdes i tinget och fordonen återlämnades till ägarna varvid staten betalade rättegångskostnaderna.

Utmätning är en del i GOB-satsningen

Kronofogdemyndigheterna är en av de myndigheterna som officiellt samverkar med polisen inom ramen för GOB-satsningen, det vill säga grov organiserad brottslighet. Det innebär att Kronofogden bland annat medverkar vid mc-evenemang och på plats utmäter fordon för personer som har skulder hos Kronofogden. Problemet är att Kronofogden i väldigt många fall tvingas återlämna fordon m.m efter rättslig prövning då fogden antar att den som brukar ett fordon är ägaren och bortser från att fordonet är registrerat på annan person. För som Kronofogden skriver på sin hemsida: Att den är registrerad på någon annan betyder inte alltid att den inte tillhör den skuldsatte eftersom det inte sker någon kontroll av ägarskapet när en bil registreras i Transportstyrelsens register.

Så iställlet för att Kronofogden agerat smart och krävt av riksdagen att  lagar och regler införs så att en säker kontroll sker av ägande i samband med registrering av fordon, använder fogden istället utmätningsverktyget som ett verktyg att trakassera bikers på vägen eller vid mc-evenemang.

Rättegångskostnaderna måste ställas mot utmätningsintäkterna för att kunna se resultatet

Kronofogden skriver på sin sida om utmätning: Överskottet ska vara försvarligt. Utmätningen ska ge ett försvarligt (rimligt) överskott till den du är skyldig pengar när Kronofogdens kostnader för försäljningen är avdragna.

När vi ändå pratar utmätning måste vi därför ta upp det faktum att de värden som utmäts även genererar ett större antal rättsförhandlingar som kostar myndigheterna tid, pengar, resekostnader, kost och logi samt utredningskostnader. Frågan är således om inte de ”utmätta tillångarna” som kronofogden, i många fall orätt, hävdar tillhör dig i själva verket kostar ett antal sköna miljoner för skattbetalarna istället??? Någon som tänkt på det eller skulle vilja gräva i saken? För olika siffror som myndigheterna skrävlar om, fast de är så futtiga, verkar faktiskt bli en förlust i slutänden och då kanske det inte är så försvarligt, eller?

Länk till artikel i Dagens Juridik om mc-förverkandet:
http://www.dagensjuridik.se/2013/09/fick-harley-davidson-utmatt-kompisens-skulder-vinner-rattegang-mot-staten

Kronofogdens sidor om utmätning:
http://www.kronofogden.se/Kortomutmatning.html

http://www.kronofogden.se/Utmatning2.html

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin