Polisen bryter öppet mot lagen och skrävlar om sina brott!

I en artikel idag uttalar sig polismyndigheten i Skåne, i form av Tommy Sverngard polisområdeschef i Nordöstra Skåne om en mc-klubbs närvaro i området. Sverngard gör två uttalanden som förtjänar ett bemötande.

 1. Vi kontrollerar dem också öppet. Det är viktigt att vi deklarerar att vi vet att de finns. Vi vill att de ska vara medvetna om att de inte kan agera ostört här.

2. Polisens mål är att göra det obekvämt för gängen och störa så mycket som möjligt…Vårt mål är att göra det obekvämt för dem och störa så mycket som möjligt.

Polismyndigheten i speciellt Skåne har på sistone utmärkt sig på ett särdeles negativt sätt i sin maktutövning mot mc-klubbarna. De är för närvarande föremål för en utredning hos JO avseende en helt oproportionell masskontroll hos en mc-klubb och kommer att bli föremål för än allvarligare anmälningar inom det snaraste avseende en olaga husrannsakan/razzia hos en annan mc-klubb med oerhört allvarliga lagbrott i grunden.
http://www.payback.name/?p=4681

http://www.payback.name/?p=4920

Att som nu då gå fortfara att predika om olaga kontroller utan saklig grund eller göra uttalanden om en målsättning att göra det obekvämt samt störa för grundlagsskyddade föreningar visar på  grundläggande och systematiska fel i myndighetsutövningen från polismakten.

För var hämtar polismyndigheten lagstöd för de ovan beskrivna åtgärderna? För det är väl ändå så att polismyndigheten  skall bedriva sin verksamhet under lagen och enbart utefter stöd i lagen?

Regeringsformen  

Vi skall därför nu se vad som faktiskt står i lagen som kan appliceras på polismyndighetens uttalande. Vi börjar med att se vad den svenska grundlagen stadgar rörande föreningar:

Regeringsformen 1:1 Den offentliga makten utövas under lagarna.

Regeringsformen 2:1 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Regeringsformen 2:1 Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften

24 § Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lag (2010:1408).

Europakonventionen

Vi fortsätter med att granska om Europakonventionen istället kan ge något som helst lagstöd för polismyndighetens uttalande:

Artikel 11 – Frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet
1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet

Artikel 17 – Förbud mot missbruk av rättigheter
Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.

Artikel 18 – Begränsning av användningen av inskränkningar i rättigheter
De inskränkningar som medgetts enligt denna konvention beträffande de där upptagna fri- och rättigheterna får inte
tillämpas annat än i de syften för vilka de medgetts.

Slutsats

Det kan enkelt konstateras att det både i svensk grundlag såväl som i Europakonventionen helt saknas all form av lagstöd för polisens arbetsmetoder att störa och förstöra för mc-klubbarna likasom för att öppet kontrollera personer med föreningstillhörighet utan konkret misstanke.

När ett samhälle ser genom fingrarna på en myndighet som i sin utövning systematiskt sätter sig över landets lagar och helt öppet uttalar sig och utövar sin verksamhet i strid med grundlag såväl som Europakonventionen är demokratin och rättstaten om ännu inte helt upplöst så ett väldigt gott stycke å väg. Polisens uppgift är att bekämpa och förebygga brott. Men, polismyndigheten får aldrig utföra sitt arbete i strid med lagen eller utan stöd av lagen. Då har vi skapat ett klimat där istället en polismyndighet står för den största andelen av landets brottslighet och därigenom är den organisation som bäst faller under epitetet grov, organiserad brottslighet.

Polisen har inget som helst lagligt stöd för att kontrollera personer utefter föreningstillhörighet. Polisen har heller inget som helst stöd för att låta ändamålen helga medlen i det de stör och förstör för mc-klubbar. Polisen utplånar och inskränker då föreningarnas lagstadgade fri- och rättigheter och gör sig själva skyldiga till direkt kriminella handlingar som i lag är förbjudna!

Låt oss minnas detta när vi nu går vidare in i ett nytt år och låt 2012 bli det året då media vaknar upp och ställer polismyndigheterna mot väggen och varje gång ställer direkta frågor angående olika polisiära åtgärders lagstöd.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin