• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om en avhumaniserande rapport i fyra avsnitt med en avsikt riktad mot yrkesförbud och förbud mot bikerklubbar!! Del 1/3

Om en avhumaniserande rapport i fyra avsnitt med en avsikt riktad mot yrkesförbud och förbud mot bikerklubbar!! Del 1/3

Bakgrund

Researchföretaget Acta Publica publicerade under veckan en rapport med titeln Makten nästa – En kartläggning av politiska kandidater med starka band till mc-brottslighet. 

Rapporten säga omfatta alla kandidater som ställt upp i svenska val från 2006 och fram till årets val. I årets val finns det enligt rapporter 64 personer som kan kopplas till mc-klubbar som ställer upp som kandidater för riksdagspartier.  57 % av dessa kandiderar för Sverigedemokraterna.

Nog med siffror nu som ändå inte går att kontrollera och som omskrivits i de flesta medier i Sverige under den senaste veckan. Det är andra aspekter av rapporten vi här vill belysa som är långt viktigare ur rättssynpunkt.

Fyra stora problem med rapporten!

Rapporten bygger på felaktig grund

1. Rapporten betecknar mc-klubbarna helt oblygt som kriminella mc-gäng. De grunder de redovisar för att använda det demoniserande och än mer förtalande begreppet är att polisorganisationer använder sig av begreppet.

Det må så vara fallet men det krävs likväl att de som skriver en rapport också problematiserar begreppet och inte använder det för att en resurshungrig myndighet har valt att beteckna och förknippa  en mc-klubb med ett förtalsbegrepp (och jo, förtal av kollektiv utgör förtal om det avser mindre grupper). Den samlade forskningen utanför Polismyndigheten är eniga om att mc-klubbarna inte utgör kriminella organisationer. Här hänvisar vi till den enda person i Sverige och en av blott fyra personer i världen som doktorerat på bikerkulturen och därvid tagit del av alla forskning kring bikerklubbarnas kriminalitet, Stig Grundvall: http://www.payback.name/kriminella-mc-gang-bikerforskare-forskningen-havdar-samfallt-att-det-inte-finns-nagot-belagg-for-att-klubbarnas-verksamhet-handlar-om-kriminalitet-del-14/ Grundvall konstaterar således att det inte finns några som helst belägg inom forskningsvärlden för att mc-klubbarna skulle utgöra några kriminella mc-organisationer vilket ju är remarkabelt att rapportförfattarna, vilka dessa anonyma personer, nu än är inte resonerar och analyserar kring.

Vi konstaterar således att rapporten inte bygger på relevant forskning och fakta och därvid är byggd på felaktig grund och lösan sand. Rapporten bygger istället på en enskild myndighets uppgifter som är part i målet och äger allt intresse världen av att kriminalisera mc-klubbarna dels för att få än mer ökade resurser i form av pengar och anställda men även har ett intresse av att flytta fokus från de många skjutningar som Sverige allt fortare håller på att duka under för. En betydligt mer hotfull sak som hotar att sönderspränga hela nationen.

Om laga associeringsrätt

2. MC-klubbar är lagliga oavsett vilken klubb vi pratar om. Det finns inga som helst domar som fastslår att mc-klubbar är kriminella organisationer heller i Sverige. Att umgås med medlemmar i en icke kriminellt fastslagen mc-klubb är därmed självklart helt lagligt. Det är ävenså helt lagligt att umgås med personer som är medlemmar i andra mc-klubbar likväl som det är lagligt för bikers att umgås med politiker.

Vi har med andra ord inga som helst associeringsförbud i Sverige varför hela rapporten skjuter långt över målet och egentligen därmed saknar alla form av relevans och borde bemöts med total mediatystnad på samma sätt som media aldrig skriver om vad bikers företrädesvis i Nättidningen Payback!

Rapporten har för avsikt att bygga en riskbild att en mc-klubbskoppling medför en risk för politisk påverkan

Rapporten är skriven som och har ett uttalat syfte och en avsikt att bygga upp en riskbild om en påstådd politisk påverkan från förtroendevalda personer med kopplingar till mc-klubbar. Exakt hur detta skulle ske i sak är inte tydligt beskrivet men troligen antas personer påverkas av mc-klubbar eller enskilda mc-klubbsmedlemmar om hur de ska verka i olika beslutsfrågor samt påverka övriga politiker i riksdag och/eller region/kommun.

Några konkreta fall att så har skett kan rapporten naturligtvis inte ge fakta kring så det förblir obekräftade påståenden utan substans. Inte alls olikt den riskmiljö polisen har målat upp kring bikers i vapentillståndsfrågor. Även där påstås att kontakter med mc-klubbar och deras medlemmar riskerar att medföra avtvingande av andra bikers deras licenspliktiga vapen vilket inte heller där finns ett enda konkret fall som Polisen kunnat påvisa. Men domstolar som i andra fall brukar kräva bevis går snällt i polisens ledband och dömer till polisens fördel på grund av en fantasibild och vips så har inte bikern vapentillstånd längre och ingen bryr sig överhuvudtaget om det rättsliga övergrepp som begås, gång efter annan.

Nu har startskottet gått för ännu en uppmålad fantasibild där mc-klubbarna används som hävstång för nya utökade resurser för att bekämpa den inrikes fienden som hotar ta makten över politikerna i detta fall genom påverkan i andra och tredje led och där den påverkande personen med mc-klubbskoppling i så fall skulle utgöra en otroligt liten minoritet utan handlingsmöjlighet, Det är överhuvudtaget inte trovärdigt och det har heller aldrig skett någon sådan här politisk påverkan! Det är lögn, det är osanning, det är blott påståenden!

Avhumanisering och avskaffandet av bikers människovärde

3. Vi har nu konstaterat att det finns inga kriminella mc-klubbar i Sverige, utefter all samlad forskning. Det är bara ett resurskapande begrepp som en myndighet lanserat. Vi har även konstaterat att det finns inga som helst juridiska associeringsförbud för politiker eller vanliga människor att umgås med personer som är medlemmar i en icke-kriminaliserad mc-klubb.

Vad finns det då för avsikt och skäl till rapporten? Endast ett skäl föreligger såsom det gör i förväg i diktaturer och i fascistiska stater nämligen att före riktigt allvarliga förföljelser verkställs, inför allmänheten av avhumanisera och hjärntvätta befolkningen att en viss grupp av människor inte är skyddsvärda då de saknar all form av människovärde. Klingar metoden bekant?

Ann Heberlein, professor i etik, författare m.m. skrev följande om just människovärdet i boken Etik: Människa, Moral, Mening:

Sidan 72: Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem respekterade och att ingen människa är förmer än någon annan,

Sidan 75: En formulering av människovärdesprincipen som bland annat används i Statens Offentliga Utredningar lyder som följer: Människovärdesprincipen innebär att alla människor har samma värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället…

Människovärdesprincipen, som de formuleras ovan, intar en central roll i etisk debatt och är den fundamentala utgångspunkten då människan och hennes rättigheter diskuteras, och är oförenlig med alla former av rasism, sexism och andra typer av negativ särbehandling.

Sidan 79: Genom att tilldela varandra värde och värdighet bidrar vi till att skapa människovärde. Genom motsatsen kränker vi och fråntar en människa hennes värde.

Och, detta Heberleins sista uttalande, är just vad rapporten vill och gör – berövar bikers deras medfödda och inneboende absoluta människovärde. Att avhumanisera bikers som ett led i att införa exempelvis yrkesförbud såsom politiskt aktiva likaväl som anställningar inom ett flertal andra områden. I slutänden finns det så klart också ett direkt förbud mot mc-klubbar som allianspartierna såväl som några av de rödgröna partierna varmt förespråkar i valrörelsen. Rapporten kan då ses som ett direkt verktyg i valkampanjen för att efter ett regimskifte snabbt kunna få till stånd ett förbud mot mc-klubbar. Ett förslag som skulle bli helt verkningslöst i kampen mot skjutningarna då de utförs av helt andra aktörer som inte har mc-kort, inte kör mc och inte på något vis följer mc-klubbarnas regelverk. Ett nytt slag i luften och en metod som ser ut som man handlar trots att man faktiskt står helt stilla och inte gör ett dugg för att motverka ett samhällsproblem som ej består av mc-klubbar.

Yrkesförbud

4. Yrkesförbud för olika misshagliga grupper är inget nytt i olika diktaturstater och minner om stöveltramp långt tillbaka i tiden som de flesta har hoppats aldrig mera skulle höras. Men på fler och fler områden misstänkliggörs bikers i sina yrkesutövningar på grund av sin klubbtillhörighet eller på grundval av umgänge med andra klubb-medlemmar. Handlar det inte om krog- eller restaurangyrken, handlar det om väktare och ordningsvakter, byggarbetare, taxiförare och många, många fler yrken där myndigheter utövar påtryckningar mot chefer att bikers ska få sparken eller där indragna tillstånd hotar om personerna inte lämnar.

Det kanske vore lättare att erkänna att negativ särbehandling, åtskillnadspolitik, även kallat apartheid, verkligen ska föreligga för bikers  och istället upprätta en lista över vilka yrken bikers kan tänkas få inneha. Eller?

Rapporten vill helt tydligt påverka och utverka ett förbud för bikers att vara politiskt aktiva och förtroendevalda annars fyller den ju ingen funktion.

Det finns ytterligare två aspekter av rapporten som vi kommer att belysa i närtid i del 2 och 3 omkring rapporten.

Rapporten

Om Acta Publica

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin