• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen begår brott såsom ett led i en brottslighet som utövas i organiserad och/eller systematisk form!

Polisen begår brott såsom ett led i en brottslighet som utövas i organiserad och/eller systematisk form!

 

Polisen fastslå bryta mot lagen på sju punkter i samband med romerregistret!

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden, härefter kallad SIN, konstaterade att polisen fört ett olagligt register i den så kallade romeraffären och konstaterade att polisen saknat lagstöd och därvid brutit mot lagen på en rad punkter. Vi ska här gå igenom på vilka punkter polisen brutit mot lagen och därvid komma fram till en mycket intressant slutsats som media av många polisvänliga anledningar inte vågat dra!

SIN skriver följande i sin rapport som länkas sist i artikeln:

Polismyndighetens behandling av personuppgifter är i flera avseenden olaglig.

1. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i ”Kringresande” är för
oprecist för att kunna ligga till grund för insamling och annan
behandling av personuppgifter. Följaktligen är inte heller kravet på
angivande av det närmare ändamålet med personuppgifterna uppfyllt.

2. Det finns inte ett behov av en så omfattande registrering av
personuppgifter.

3. Det saknas ett tillräckligt samband mellan den av polismyndigheten
angivna brottsligheten och ett stort antal av personuppgifterna.

4. Tillgången till personuppgifter har inte begränsats till varje tjänstemans
behov.

5. Ingen loggning har förekommit när personuppgifter har behandlats.

6. Det går inte att avgöra om gallring har förekommit. Om gallring har ägt
rum har polismyndigheten i vart fall inte gallrat i tillräcklig utsträckning.

7. Upplysningar om vilka personer som inte är misstänkta saknas.

Uppgifter att lägga märke till i rapporten är vidare att SIN inte i detalj granskat samtliga personuppgifter i registret vilket får till följd att SIN inte kan uttala sig om någon eller några personer äger rätt till skadestånd för olaga registrering.

Att SIN inte granskat samtliga personuppgifter innebär även att nämnden inte kan fastslå om alla personer som registrerats är romer eller ej.

SIN har backat och gett efter under pressen!

Här kan onekligen tyckas att SIN viker ner sig och ger efter för pressen de är satt under och underlåter att genomföra en total genomgång av de registrerade personerna för att:

1. Svenska Staten ska besparas att behöva utbetala skadestånd för flera tusen olaga registreringar.
2. Svenska Staten och speciellt inte polisen  är j betjänta av att det fastslås att polisen fört det etniska register de till och med själva medgav inledningsvis då det kan vara förödande för allmänhetens förtroende gentemot polisen.

Det torde ju trots allt varit ganska enkelt för SIN att genomföra en kontroll av registrerade personers etnicitet… Det kallas samkörning av register.

Polisen har i tre olika ärenden begått ett flertal systemtiska och organiserade brott såsom organisation!

Polisen kritiseras således av SIN för att i sju olika fall ha brutit mot lagen avseende registreringen av romer.

Ett fenomen som för bikerkulturen ständigt är aktuellt är även polisens fotografering av person, västar m.m som endast får genomföras i samband med gripande och liknande åtgärder och i alla andra fall räknas som ett tvångsmedel som kräver de utsattas samtycke. Polisen har fällts och/eller kritiserats sex gånger i samband med JO-beslut för just olaga fotografering vilket visar på att polisens systematiskt genomdriver olaglig fotografering av bikerkulturens medlemmar.

Ett anat ärende är fallet kring julfesten hos Punishers MC i december 2011. JO kritiserade i maj 2013 polisen för att på sju olika punkter brutit mot lagen! Se: http://www.payback.name/?p=10793

Ett ytterligare fenomen som pågått under mer än 20 års tid är polisens olaga kontroller med medföljande registrering av fest- och evenemngsdeltagare i mc-sammanhang. Åtgärder som på grund av varaktighet i tiden och det kontinuerliga förfarandet inte kan sägas vara någonting annat än systematiskt, organiserat och ske med brottsligt uppsåt!

Brottsbalken 29:2 punkt 6 stadgar som följer: Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,

De fyra ovan relaterade företeelserna och/eller ärendena påvisar direkt ett klart och tydligt systematiskt överträdande av lagen från polismyndigheternas sida! De begår således brott som utgör ett led i en brottslighet som utövas i organiserad och systematisk form. Polisens brottslighet uppfyller således kriteriet för brottslighet utövad i organiserad form och är därvid den enda organistation som i Sverige kan sägas utöva organiserad brottslighet samt falla under epitetet!

I två olika ärenden har polisen fastslagits ha brutit mot lagen inte mindre än sju gånger i vardera ärendet! Polisen har därutöver inte en gång, inte två gånger, utan hela sex olika gånger brutit mot fotograferingsförbudet trots att de vid varje tillfälle kritiserats av JO. Likväl har de således fortsatt att överträda och bryta mot lagen och därvid uppvisat ett totalt förakt för svensk lag.

I alla dessa fyra ärenden är det polisen som myndighet och organisation som brutit mot lagen. Brottsligheten utövas efter direktiv uppifrån högsta toppen och är sanktionerade av högsta polisledningen.

Det är således inte frågan om enskilda polismäns brott utan det är organiserade, sanktionerade och systematiska brott begångna av polisen såsom organisation!! Polisen har således som organisation beslagtagits med organiserad och systematisk brottslighet och de har även begått brotten såsom organisation i motsats till den brottslighet som förekommer  inom mc-världen där enskilda individer begår brott utan koppling till klubbarna vilket all seriös forskning och fakta, såsom exempelvis Brottsförebyggande Rådets, stödjer och fastslagit!

Så, vilken är Sveriges mest kriminella organisation? Polisen!

SIN:s Rapport

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin