• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Paybacks yttrande till JK i ärendet med Punisher MC:s julfest för inbjudna vänner!

Paybacks yttrande till JK i ärendet med Punisher MC:s julfest för inbjudna vänner!

nyannons2jpeg

Efter att Polisen vägrat utbetala skadestånd för de uppenbara och grova övergrepp som polisen utsatte deltagarna vid Punisher MC:s julfest för inbjudna vänner har nu Payback Sverige besvarat Polismyndighetens avslag på skadestånd.

Till Justitiekanslern, ärende: 8969-14-40

Inställning

Punisher MC:s medlemmar vidhåller sina krav samt grunderna härför.

Bemötande av vad polisen anfört

Att tvinga en människa att sitta alternativt ligga på marken i snöglopp i flera timmar

Proportionalitetsprincipen gäller for all polisens verksamhet. I det föreliggande fallet innebär principen att polisen inte skulle ha kvarhållit de drabbade människorna så länge som skedde, och definitivt inte tvingat dem att sitta alternativt ligga på kall och blöt asfalt utomhus i snöglopp. Polisen hade mycket enkelt kunnat t.ex. skriva upp namn och adress pa de personer vars uppgifter bedömdes kunna bidra till förundersökningen och därefter släppa hem dessa. Polisen hade också t.ex. kunnat låta de aktuella personerna vänta inne i den varma och torra klubblokalen.

Att tvinga en människa att sitta alternativt ligga utomhus i snöglopp på marken är inget annat än att uppsåtligen kranka och utsätta denna människa för smärta och obehag.

Att kvarhålla en människa utan grund

1. Sveda och värk

Det torde vara uppenbart att det typiskt sett uppstår en personskada om en människa tvingas sitta, alternativt ligga, på marken i flera timmar i snöglopp. Typiskt sett utgörs skadan av smärta, domningar och stelhet. Typiskt sett går heller inte sådana skador att i efterhand dokumentera med läkarntyg. Så det är i det närmaste befängt av Polismyndigheten i Skåne att som förutsättning för skadestånd kräva läkarintyg av aktuell art.

2. Kränkning

Väl får det anses att polisen bör ha frikostig latitud vad avser bedömningen huruvida någon skall gripas. Härom råder ingen tvist. Emellertid var icke denna frågeställning för handen i det nu aktuella fallet. I nu aktuellt fall kvarhölls människor av polisen — med tvång bestående i kommandon och skällande polishundar tillsammans med varnande exempel av övervåld  i form av t.ex. knäckt arm mot personer som inte kvarstannande — utan att vara gripna eller utan att beslut att kvarhålla för förhör förelåg. Således skedde frihetsberövandet utan grund i ett beslut om gripande eller kvarhållande. Det måste ha stått klart även for polisen att det är olagligt att kvarhålla en person sådar i största allmänhet.

Polismyndigheten i Skåne torde ha missförstått förutsättnigarna för skadestånd eftersom även ett tjänstefelsbrott kan medföra skadeståndsskyldighet, förutsatt att angreppet mot människan ar någorlunda kraftigt, vilket det ju var i det föreliggande fallet. I denna del åberopas NJA 1977 sid 43 och Bengtsson, Skadeståndslagen, en kommentar, sid 101.

3. Skälen för polisens tillslag

Det ursprungliga skälet for polisens tillslag mot Punisher mc, en misstänkt misshandel där polisen inte har lyckats inge det påstådda samtalet, synes vara av det mer kreativa slaget. Tillslaget får nog istället anses utgöra ett led i polisens s.k. ”störa och förstora”-kampanj mot mc—klubbar, därpolisen tänkte sig att upprepade trakasserier i form av kontroller och tillslag skulle medföra att mc—klubbama tynade bort och försvann. Att det saknades laga stöd for upprepade tillslag och kontroller med syftet att enbart trakassera bekymrade inte polisen.

Möjligen hade taktiken lyckats om det hade funnits kriminalitet inom mc-klubbar. Men numera torde även polisen ha förstått att kriminalitet inte förekommer i mc-klubbars regi. Någon minskning av antalet mc-klubbar eller anslutna medlemmar har heller inte skett. Helt enkelt därfor att kriminalitet inte förekommer i mc-klubbars regi.

Sålunda ledde det aktuella tillslaget inte till någon framgång för polisen.

4. Ersättningen

Vad avser de personer som befann sig utanför lokalen, kan även tjänstefel, såsom ovan redogjorts för, medföra ersättning för kränkning. Nu är dock situationen sådan att tjänstefel knappast kan bli aktuellt eftersom personerna kvarhölls utan att vara gripna. Ett gripande på uppenbart felaktiga grunder kan utgöra tjänstefel. Ett kvarhållande utan laga grund utgör olaga frihetsberövande alternativt olaga tvång.

Sammanfattning

Hur illa man än tycker om mc-klubbar, så får det inte förglömmas att klubbarnas medlemmar också är människor, som förtjänar samma skydd mot myndigheters övergrepp som vilken annan människa som helst.

Samtliga människor som utsattes för polisens åtgärder vid det aktuella tillfället kränktes genom att de tvingades sitta alternativt ligga direkt på marken i flera timmar i snöglopp, trots att det fanns alternativ för polisen, såsom legitimationskontroll eller vistelse i en uppvärmd lokal. Polisens syfte kan inte ha varit annan än att kränka och förnedra människorna som befann sig på platsen.

Gentemot de personer som befann sig utomhus vid tidpunkten för polisens tillslag, fanns överhuvudtaget ingen grund för tvångsmedel.

Samtliga personer är berättigade till skadestånd för sveda och värk samt kränkning, med varierande belopp på sätt som framställts tidigare.

Advokat och vice orförande Ismo Salmi för Payback Sverige

Polisen får kritik i sju avsnitt för övergreppen gentemot festdeltagarna vid julfesten:
http://www.payback.name/?p=10793

Länk till artikel om Polisens övergrepp mot festdeltagarna:
http://www.payback.name/?p=5260

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin