• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Paybacks arbete får Justitieministern att tillsätta utredning som möjliggör vräkning av mc-klubbar!

Paybacks arbete får Justitieministern att tillsätta utredning som möjliggör vräkning av mc-klubbar!

jewsbikers

Regeringen vill ha särlagstiftning/speciallagar mot ”organiserad brottslighet”

Mitt under valrörelsen meddelar Justitieminstern Beatrice Ask att hon avser att under hösten tillsätta en utredning som gör det lättare att vräka mc-klubbar.

Följande framgår ur Justitiedepartementets hemsida: Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns i dag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Vi vill göra det lättare att säga upp hyresgäster med koppling till grov organiserad brottslighet… Regeringen avser att tillsätta en utredning under hösten 2014 som ska kunna ge förslag på regelförändringar som gör det enklare att säga upp lokalhyresgäster som ägnar sig åt organiserad brottslighet. Utredningen ska också kunna ge förslag på andra insatser. Redan i dag är det möjligt för hyresvärden att ställa upp vissa villkor för hyresgästen, till exempel att skatten ska redovisas korrekt och att lokalen enbart får användas på ett mer preciserat sätt.

Regeringen vill även ändra sekretesslagstiftningen för att göra informationsutbytet enklare mellan myndigheter i jakten på personer som polisen utsett som vara en del av organiserad brottslighet.

Regeringen vill slutligen införa en speciallag med extra höga straff för personer involverade i vad polisen menar utgör organiserad brottslighet. Utredningen, som Payback tidigare skrivit om, lägger fram sitt betänkande den 29 augusti. Helsingborgs Dagblad skriver: Sedan över ett decennium finns Rockerlovene i Danmark. En gängmedlem som begår ett brott med sina kumpaners fulla tyngd i ryggen får längre straff än en ”vanlig” brottsling. (Vi återkommer självklart till utredningens förslag när betänkandet har lagts fram)

Är Justitieministern obildad avseende svensk lagstiftning?

Härvid vill vi bara inflika att Brottsbalken 29:2, punkt 6 säger:  Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering.

En sådan lagstiftning som ger längre straff om brottet begåtts i organiserad form finns således redan på plats vilket Justitieminstern tydligen inte är medveten om. Det är bara det att närmast varje gång åklagarna försöker använda lagen får de noll gehör av domstolarna. Anledningen? Den vanliga. Att enskildas brottslighet inte kan kopplas till den förening han tillhör! Media, polis och politiker må i sina uttalanden kunna påstå att ett brott kan kopplas till en klubb men vad lagen och domstolarna anser är i regel någonting helt annat. Obevisade påståenden har ju ingen som helst juridisk relevans. de är och förblir påståenden i syfte att sälja lösnummer eller för att hjälpa polisen i deras fantomjakt på mc-klubbarna.

Vidare, som förträffligt också påpekas av Paybacks Vice ordförande, advokat Ismo Salmi i länkad radiointervju under onsdagen, så medger lagen redan idag att vräka hyresgästen via ett förverkandeförfarande enligt Jordabalken. Förutsättning är att lokalen helt eller till väsentlig del används för brottsligt förfarande. Jordabalken uttrycker saken enligt följnde i 12:42.9:
Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid, om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

Det är utomordentligt allvarligt om inte Justitieminstern äger kunskap om landets lagar och dessutom omger sig med såpass dåligt insatta rådgivare och sakkunniga att de planerar en utredning över saker som redan är reglerade i lag. Mycket allvarligt!

Motivet till utredning: Paybacks arbete och verksamhet!

Det framgår ur flertalet artiklar direkt att det är Paybacks arbete för Solstadens Motorsport som föranleder utredningen om mc-klubbsfastigheter vilket även Karlstads Kommun intygar då det är deras förslag som regeringen nu annammar. (Se vidare nedanstående länkar). Paybacks arbete har försvårat och omöjliggjort vräkningar av mc-klubbar i ett förlopp som blivit för långdraget, för resurskrävande och för kostsamt att arbeta emot för kommunerna vilekt föranleder utredningen om särlagstiftning.

Det torde vara närmast unikt att en bikerorganisations juridiska arbete inom lagen för en mc-klubbs rättigheter föranleder staten att tillgripa särlagstiftning för att ändra lagen så kommuner och polis fortsättningsvis kan agera inom lagen istället för utanför. Det är ju liksom med stämplingen av Paybacks arbete och verksamhet som en fara för nationens säkerhet ett stort och betydligt mått på framgången i arbetet för bikers rättigheteter.

Det finns självklart mycket att göra för att juridiskt såväl obstruera och ogiltigförklara en ny särlagstiftning riktade mot mc-klubbars fastigheter. Vi kommer att fortsätta kämpa juridiskt för bikerklubbarnas rättigheter att inneha klubbfastigheter på samma vis som exempelvis fotbollsklubbar, scoutföreningar, golfklubbar eller andra föreningssorter. Varför? För att lagen självklart ska gälla lika för alla! Det är och förblir den grundläggande rättsprincipen.

Vi återkommer med mer kommentarer samt råd för att redan nu motverka kommande lagstiftning inom de närmaste dagarna!

Länkar till ett urval artiklar:

Intervjun med Ismo Salmi:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5942578

http://www.regeringen.se/sb/d/18793/a/244935

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5941998

http://karlstad.se/nyheter/2014/augusti/hyreslagstiftningen-ses-over-efter-karlstads-kamp-mot-hells-angels/

http://hd.se/skane/2014/08/20/skarpta-straff-for-brott-i/?from=rss

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/96/54/81597635.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin