• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Paybacks anmälan till Europadomstolen blir världens största offentliga brottskatalog över polismyndigheternas och statens övergrepp gentemot bikerkulturen!!

Paybacks anmälan till Europadomstolen blir världens största offentliga brottskatalog över polismyndigheternas och statens övergrepp gentemot bikerkulturen!!

”Varje enskild övergreppsform kommer att dokumenteras, kommenteras och därefter specificeras utefter vilka artiklar inom Europakonventionen de respektive övergreppen strider emot. Slutligen kommer den övergripande anmälan att författas i samförstånd mellan de involverade advokaterna”.

Så beskrev Payback den kommande anmälan till Europadomstolen i den första artikeln om anmälan. Men vad innebär rent konkret anmälan?

Laglighetsprövning

Om, Europadomstolen väljer att ta upp ärendet kommer vi att i ett enda ärende få till en laglighetsprövning gällande alla de dokumenterade övergreppsformerna. Den enda vägen att gå då en prövning övervarje övergrepp i alla instanser skulle förbruka oerhört med tid och kraft framöver innan laga ikraftvunna domslut föreligger. Och, som rättsläget är i Norden skulle med största sannolikhet de flesta domsluten gå bikerkulturen emot!

Laglighetsprövning för övergrepp som inte är straffbara i hemländerna

De övergrepp som i synnerhet polismyndigheterna iscensatt genom att manipulera sig runt domslut och grundlag kommer att få en prövning i Europadomstolen. För även om det exempelvis som i Sverige inte existerar någon straffpåföljd för grundlagsbrott varför ett sådant brott inte kan bestraffas så strider ett grundlagsbrott mot Europakonventionen. Därigenom kan dylika brott olagligförklaras i Europadomstolen och förbjudas för framtida bruk.

Rättsverkan över hela Europa

Europadomstolens domslut har rättsverkan för och över hela Europa. Det vill säga olika övergrepp som förklaras vara lagstridiga och fortsättnigsvis förbjudan är inte bara lagstridiga i Norden utan i varje enskilt eu-medlemsland samt i länder med samarbetsavtal såsom Norge.

Konsekvenser av en förlust i Europadomstolen

Tar Europadomstolen upp Payback Nordens fall och skulle vi mot förmodan förlora målet är loppet absolut inte kört. Den sammanställning som gjorts kan ligga till grund för en ny prövning. Och, var kan vi då få prövat ett liknande mål? I FN!

Sverige har förbundit sig att följa FN:s olika konventioner om mänskliga rättigheter vilket innebär att målet vid förlust kan föras till FN för en helt ny förbehållslös prövning. Så int ens vid förlust är läget kört. Det tar bara längre tid att få rätt.

Världens största offentliga katalog över polismyndigheternas och statens övergrepp gentemot bikerkulturen!

Ett annat säkert mycket oönskat fenomen för andra än bikerkulturen är att igenom anmälan till Europadomstolen skapas också den största brottskatalogen som någonsin sammanställts över framförallt polismyndigheternas övergrepp gentemot den nordiska bikerkulturen. En katalog som för alltid kommer att vara offentlig och sökbar i för journalister och andra intressenter som vill påbörja en granskning och verkligen gräva fram sanningen. Den kommer bara att ligga där och vänta..

Ekonomiska konsekvenser vid vinst för bikerkulturen

Vid en vinst i Europadomstolen kommer självklart det utdömda skadeståndet att delas i lika delar mellan de anmälande Paybackländerna. Vi vinner som en och förlorar som en!

Beloppen kommer att återinvesteras i Paybacks bikerjuridiska arbete och användas för att tillskapa nya plattformar och verktyg och därmed göra det kommande arbetet för bikerkulturen än mer effektivt och verkningsfullt!

Relaterade artiklar:

Payback Norden stämmer de Nordiska staterna på 100 miljoner kronor i Europadomstolen
http://www.payback.name/?p=4002

Brott mot grundlag och europakonvention:

http://www.payback.name/?p=4053

Gothia Towers betalar 150 000 kronor för att ställa in Paybacks presskonferens + Polisen eftersöker ärendelista!

http://www.payback.name/?p=4057

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin