• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige kräver svar från Karlstad Kommun angående kontraktuppsägningen!

Payback Sverige kräver svar från Karlstad Kommun angående kontraktuppsägningen!

nyannons2jpeg

Bakgrund

Vi rapporterade tidigare om att Karlstad Kommun besvarat Payback Sveriges vice ordförande advokat Ismo Salmis brev med de enkla och i sammanhanget helt substanslösa meningarna: Vi har mottagit er skrivelse daterad 2013-08-07. För närvarande har vi inga kommentarer i er sak. Kommentarer som inte överhuvudtaget besvarade frågeställningen om Karlstads Kommun var medvetna om att de missat tillägget i uppsägningen av Solstadens Motorsport AB:s hyreskontrakt om medlingsmöjligheten i Hyresnämnden.

Ismo Salmi har därför skickat en kraftfull begäran om förtydligande per mejl med följande innehåll till kommundirektören Anna Sandborg:

Ismo Salmis brev

Min huvudman har gjort gällande att uppsägningen är ogiltig, och har åberopat tämligen gedigna grunder för sin inställning härutinnan.

Trots detta har Ni valt att ge min huvudman ett tämligen innehållslöst svar, utan har fast mer i massmedia gjort uttalanden som kan tolkas som att uppsägningen vidhålls.

Eftersom således ovisshet råder om hyresavtalets giltighet, och denna ovisshet naturligen länder min huvudman till förfång, kan min huvudman komma att vidta omedelbara rättsliga åtgärder syftande till klargörande av hyresavtalets fortbestånd, om Ni inte senast 2013-08-30 har medgett att uppsägningen är utan verkan alternativt motiverat varför hyresavtalet enligt Er uppfattning har upphört.

Utöver detta vore jag tacksam för delfående av det avtal som finns mellan Karlstads kommun och polisen rörande motarbetande av vissa motorcykelföreningar.

Avslutningsvis vill jag redan nu, mot bakgrund av uppgifter som funnits i massmedia om att polisen kan komma att påbörja åtgärder, vilka skulle kunna betecknas som trakasserier, i syfte att försvåra min huvudmans nyttjande av fastigheten, framhålla att all sådan verksamhet kommer av min huvudman att betraktas som härrörande från kommunens sida, oaktat att polisen vidtar de faktiska åtgärderna, och därmed utgöra grund för skadeståndskrav.

Jag avvaktar således kommunens besked.

Med vänlig hälsning

Ismo Salmi

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin