Rikskriminalen svarar Payback inklusive Paybacks motkommentar!

Den 18 mars skickade Payback ett ”Öppet brev till Rikspolischefen Bengt Svensson” med tre olika frågeställningar.
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-till-rikspolischefen-bengt-svensson-599973

Måndagen den 2 maj anlände svaret som utformats av Kriminalunderrättelsesektionen på Rikskriminalpolisen. Diarienummer: A 151-464/11

Jag väljer att publicera frågor och svar först för att därefter kommentera Rikskriminalens svar.

Rikskriminalens Svar på öppet brev

Rikskriminalpolisen har fått i uppdrag att besvara ditt brev till Rikspolischefen.
(Ur mejlsvaret framgick även att svaret utformats av underrättelsesektionen på Rikskriminalpolisen)

Fråga 1:

Polismyndigheten Värmland har i två olika omgångar kring ett pågående rättsfall i Värmland ställts inför frågan vilket underlag polismyndigheten har för att använda begreppet ”kriminella mc-gäng”. I yttrandet i Förvaltningsrättens mål nr 386-10, svarar polismyndigheten i Värmland följande på frågan utefter vilket underlag polisen begagnar uttrycket ”kriminella mc-gäng”: ”Polismyndigheten har använt begreppet ”kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”.

I Kammarrätten, mål nr: 4450-10, ställs polismyndigheten ännu en gång inför frågan om vilket underlag polisen har för användandet av begreppet ”kriminella mc-gäng”. Svaret blir som följer: ”Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”.

Anser du, såsom Svenskt Polisväsendes högsta företrädare, att det är korrekt av polismyndigheterna att begagna ett så svårt stigmatiserande uttryck såsom ”kriminella mc-gäng” om det enda underlag polismyndigheterna, ställda inför frågan i domstol, har är att uttrycket används på grund av allmänt språkbruk, att begreppet är sedvanligt språkbruk samt att uttrycket är vad polismyndigheten valt att kalla mc-klubbarna för?

Svar 1:

När det gäller de största internationella MC-gängen, Hells Angels, Bandidos, Outlaws m fl benämns dessa som 1% gäng. Med detta avses att medlemmarna tillhör den 1 % av befolkningen som står utanför lagen och inte accepterar samhällets regler. Detta är ett begrepp som även gängen själva använder och anges ofta som märke på gängmedlemmarnas västar.

Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet ”outlaw MC-gangs” vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen.

Benämningen kriminella MC-gäng används även av de brottsbekämpande myndigheterna och media för att skilja dessa från ”vanliga” MC-klubbar.

Fråga 2:

Brottsförebyggande Rådet kom 1999 med rapporten ”MC-Brott 1999:6” i vilken fastslogs att kriminaliteten inom mc-miljön är ett resultat av enskilda individers gärningar som inte kan härledas till klubbarna.
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=99062318120.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050124/f6dbda9ec98d5595541ead6e4a71a8c5/99062318120.pdf

Lars Korsell, Chef för enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet på Brottförebyggande Rådet (Brå), uttalade så sent som den 11 oktober 2010 i samband med en intervju i Upplandsnytt: – Vår bild är nog den att de här mc-gängen är inte kriminella organisationer eller egentligen kriminella utan att det finns personer i gänget som är involverade i kriminalitet.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4090647

Statens offentliga utredningar, SOU 2000:88. Den s.k. kriminaliseringsutredningen som förutom direktivet att utreda huruvida framförallt mc-klubbar och rasistiska organisationer skulle förbjudas också utredde huruvida brottsligheten var styrd av organisationerna, fastslog på Sidan 87: ”Det finns inga belägg för att brottsligheten är organiserad i den meningen att brotten skulle begås för mc-klubbarnas räkning eller på order uppifrån. Brotten begås av en eller flera medlemmar för egen räkning, ibland i samarbete med personer utanför mc-miljön”
http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/b6a1e1ee.pdf

Varför väljer Rikspolisstyrelsen systematiskt att bortse från Kriminalunderrättelsetjänstens och Statliga utredningars slutsatser likaväl som forskningsmässiga rön och grunder ovan, och regelbundet, i media såväl som i interna rapporter, istället framhärdar i att driva den ogrundade tesen att vissa mc-klubbar är ”kriminella organisationer” och/eller ”Kriminella mc-gäng”?

Frågan är central, avgörande och ytterligt intressant med tanke på att Rikspolisstyrelsens kategorisering av mc-klubbarna inte bygger på vare sig faktamässiga eller forskningsmässiga rön.

Svar 2:

De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige. Begreppet kan hittas i det Nationella Underrättelsecentrats myndighetsgemensamma lägesbild av den organiserade brottsligheten (NUC rapport 2010:1b) och Rikskriminalpolisens rapport Lägesbild 2011 (RKP rapport 2009:1).

I SOU 2000:88 som brevskrivaren hänvisar till anges på sid 31 att ”Begreppet mc-gäng kommer att användas flitigt i detta betänkande. Det är därför nödvändigt att försöka precisera vad som avses med begreppet. I den anglosaxiska litteraturen om mc-gäng används ofta termen ”outlaw motorcycle gangs” (OMG:s). Den kan i korthet sägas referera till mcklubbar där medlemmarna väljer att ställa sig utanför samhällets lagar och övriga normer för att i stället följa sina egna regler. För medlemmarna i ett mc-gäng är brödraskapet inom gänget det viktigaste, allt annat kommer i bakgrunden. När begreppet mc-gäng används i det följande är det endast denna typ av mc-klubbar som avses. Med mc-gäng avses med andra ord inte mc-klubbar eller andra sammanslutningar av motorcykelentusiaster generellt.”

Fråga 3:

Domstolar i länderna Spanien, Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz och Canada har samtliga vid rättslig prövning huruvida Hells Angels är en kriminell organisation eller inte, funnit att så är inte fallet. Vad har Rikspolisstyrelsen för motiv att bortse från alla dessa länders domstolsutslag och därmed i förlängningen underkänna såväl ländernas domslut och rättsväsende som domstolarnas kompetens?

Svar 3:

Sverige har valt att inte kriminalisera medlemskap i kriminell organisation, vilket var en av förutsättningarna i EU’s rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet och som har antagits av Sverige. Detta har medfört att någon legaldefinition av begreppet kriminell organisation inte har formulerats, vilket i sin tur innebär att någon tolkning av begreppet aldrig kommer att prövas i en svensk domstol. Utslag och uttalanden av utländska domstolar kan vi inte ta någon hänsyn till, man kan hitta utslag från andra länders domstolar som påvisar motsatt resultat.

Slutsats: Vi kan inte se att användandet av begreppet kriminella MC-gäng står i strid med några regelverk och polisen kommer även fortsättningsvis att använda begreppet. Framförallt för att inte förväxla MC-gäng med de MC-klubbar som endast har seriösa syften med sin verksamhet.

Lars Öjelind

Paybacks kommentarer till Rikskriminalens svar:

Outlaw mc-gang

I polismyndighetsens svar på den första frågan uppstår två olika företeelser att bemöta. 1 % gäng och Outlaw mc-gangs.

Vi börjar med det sistnämnda begreppet Outlaw. Polisen gör sig här skyldig till det avsiktliga felgreppet att översätta Outlaw till laglös. I varje engelsk-svensk ordbok jag någonsin tittat i så utgör den första betydelsen alltid fredlös och inte laglös! Det är polisens eget illvilliga val av översättning med ett syfte.

Begreppet Outlaw har en mycket gammal historia vilket den svenska bikerforskaren Stig Grundvall så förtjänstfullt beskrivit i artikeln ”Rövare, rebell och Outlaw” ingående i antologin: Identitetens omvandlingar. Stig Grundvall är för övrigt en utav bara fyra stycken forskare i världen som doktorerat på en avhandling kring bikerkulturen!

Jag citerar direkt från sidan 297 i boken:

Under 1200-talet stärktes och utvecklades det officiella rättsmedvetandet och straffet för outlawry preciserades att gälla:
– Outlawn förlorade alla rättigheter att äga egendom. Hans gård och gods togs i besittning av kungen.
(Paybacks kommentar: I dagens Sverige går detta förfarande under begreppet ”Utvidgat Förverkande)

– Varje kontrakt han ingick upplöstes.
(Paybacks kommentar: Här kommer offentliga upphandlingar in där företag utesluts från anbudsprocessen om de har anställda bikers)

– Barn till outlaws förblev arvlösa.

-Och de som på något sätt bistod den fredlöse kunde bli avrättade.
(Paybacks kommentar: Betänk likheten med de som idag straffas för att de har koppling eller anknytning till olika bikers)

Ingen hade tillåtelse att bedja, äta eller prata med en bannlyst. Sådana hårda straff hade emellertid liten effekt på kriminaliteten
(Paybacks kommentar: Här aktualiseras återigen anknytning och kopplingsbegreppet. Den som umgås med bikers blir själva del av kriminliseringsprocessen.)

Att alla brottsbekämpande myndigheter över världen gör sig skyldiga till samma avsiktliga översättnings- och kardinalfel gör inte begånget fel mer rätt! Outlaw betyder, utefter en korrekt översättning och även utefter den historiska betydelsen, fredlös och aldrig laglös!

1 % – begreppet

När det därefter kommer till 1 % begreppet så är det idag ett begrepp som används av livsstilsklubbarna. De klubbar och enkilda bikers som valt att helt och fullt omfamna bikerlivsstilen som lever med och sätter hojen och hojlivet i centrum av hela deras tillvaro. Begreppet har ingenting med kriminalitet eller att stå utanför lagen att göra. Det handlar om hängivelse till kulturen, klubben, bikermoralen, brödraskapet och livstilen. Det handlar kort sagt om de enskilda bikers och bikerklubbar som äter, sover och lever för bikerlivet!

Tolkningen av begreppet ”Kriminella MC-gäng”

Tolkningen av begreppet ”kriminell organisation” var just föremål för tolkning i den rättsprocess kring en enskilds vapentillstånd där Payback agerade juridiskt ombud. Polismyndigheten och den inhyrde experten på mc-gäng från Kriminalunderrättelsetjänsten anförde att personen skulle berövas sin rätt att inneha vapentillstånd just utefter sin medverkan i och koppling till ”kriminella mc-gäng”.

I Tingsrätten anförde polisen: ”Polismyndigheten har använt begreppet ”kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”. Och, i Kammarrätten anförde polisen såsom sakargument för begreppets riktighet: ”Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”.

Så ånyo kan vi konstatera att polisen far illa med sanningen då begreppet ”kriminella mc-gäng” redan varit föremål för prövning just i svensk rätt. Till och med i två olika rättsförhandlingar och även i dessa bägge fall misslyckades polisen kapitalt att framlägga minsta bevis för sin sak vilket också påtalades i domstolutslagen!

Vi kan även när vi jämför frågeställningarna med svaren se att polisen nogsamt undviker att svara på Paybacks frågor och i princip ger samma standardsvar i tre olika versioner. Således har polisen ännu en gång ställts inför ett test och befunnits underkända.

Ty de svar Polismyndigheten avger bevisar i sig att polisen inte äger något som helst konkret underlag och därmed ej heller någon som helst rätt att begagna uttrycken ”Kriminella mc-gäng” mer!

Nu lämnar jag återigen över stafetten till media att framgångsrikt förvalta försprånget samt att vidare föra denna kamp. Ni har utifrån polisens svar sett att de saknar allt fog och underlag för de konstruerade historier kring Sveriges bikerklubar de länge fått göda allmänhet, politiker och media med. Nu är det dags att gå till botten med historien och istället ta fram fakta, syfte och motivbild till polisens förföljelser, kriminalisering, stigmatisering och inte minst trakassering av bikerklubbarna!

rikskrimsvar

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin