Payback Sverige JO-anmäler Eskilstuna Kommuns Stadsbyggnadsnämnd för lagbrott!

Payback Sverige har idag som juridiskt ombud JO-anmält Eskilstuna Kommuns Stadsbyggnadsnämnd för att i strid med Förvaltningslagen underlåtit att vidarebefordra överklagat ärende till Länsstyrelsen för legalitesprövning av Stadsbyggnadsnämndens beslut i sak.

Ärendegång

Den 3 januari 2012 beslöt Eskilstuna Kommuns Stadsbyggnadsnämnd om vitesföreläggande  på 100 000 kronor för en tavla placerad på insidan av ett fönster! Ett vitesföreläggande som skulle träda i kraft den 15 januari. Till saken hör att fönstren har giltigt bygglov där aspekten om ordning och säkerhet redan provats och i vilket det tydligt framgår att inredningsdetaljer inte ska prövas.

Den 9 januari begärdes inihibition av beslutet hos Stadsbyggnadsnämnden och en komplett överklagan insändes inom tidsramen till Stadsbyggnadsnämnden, tre veckor från taget beslut, den 20 januari.

Den 9 februari låter Stadsbyggnadsnämnden meddela via brevbeslut att ärendet avskrivits varvid en ny överklagan och begäran om omprövning av beslutet insändes den 20 februari till Stadsbyggnadsnämnden.

Fram till dags datum har Stadsbyggnadsnämnden vare sig prövat den första överklagan i sakfrågan och heller inte ens bemödat sig om att besvara och än mindre pröva överklagan av beslut den 9 februari. Ett inte bara oerhört nonchalant och arrogant beteende utan även helt i strid med gällande lagar.

Förvaltningslagens skrivelse

Ur Förvaltningslag (1986:223), 24-25 framgår följande:

24: Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar.

Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in till den myndighet som skall pröva pröva överklagandet. I ett sådant fall skall denna myndighet vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till den högre instansen.

25 Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 §, skall den myndighet som har meddelat beslutet överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet. 

Eskilstuna-kuriren tog i en tidigare ledare ett mycket klart avstånd från åtgärder utan stöd i lagen och uppmanade Jimmy Jansson & Co att följa lagen och agera mot konkret brottslighet och sluta manipulera sig runt lagarna eller agera utan stöd i lagen. Rådet har uppenbarligen inte följts varför kommunen nu står inför åtminstone ytterligare en process som  medför än mer skatteslöseri och binder upp administrativa krafter och resurser för att bemöta förlorade saker.

Vi kommer även att noggrant följa Eskilstuna Kommuns hantering och skrivningar i de alkoholpolitiska riktlinjerna som för närvarande är under behandling av utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige på så sätt att skulle dessa riktlinjer, i strid med tidigare domslut gällande kommunens väst- och klädförbud samt även utefter riksdagens avvisande av sådant förbud, likväl innehålla skrivningar av inskränkande eller begränsande slag vad avser klädsel kommer de självklart att föranleda nya rättsliga åtgärder. I ett sådant fall handlar det om ett förvaltningsrättsöverklagande!

Eskilstunakurirens ledare:
http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.1391125-bekampa-brotten-inte-demokratin

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin