Öppet brev från Payback Sverige till Justitieminister Beatrice Ask!

Payback Sverige har mejlat nedanstående brev och frågeställningar till Justitieminister Beatrice Ask

Bakgrund

Tre olika kommuner – Göteborg, Luleå och Eskilstuna – har under de senaste åren försökt att förbjuda mc-västar utefter olika utformning. I samtliga fall har Sveriges domstolsväsende avslutat prövningen av fallen och förklarat att ett väst- eller klädförbud oavsett inriktning och utformning står i strid med yttrandefriheten och saknar stöd av eller bemyndigande i lag!

Domstolarnas utslagen kan sammanfattas enligt följande:

– Emblem är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen.
– Ett västförbud strider mot yttrandefriheten då ett sådant förbud saknar stöd av eller bemyndigande i lag.
– MC-västar faller under och skyddas av yttrandefriheten.
– Straffbestämmelsen om Förargelseväckande beteende kan inte tolkas så att den fungerar som en yttrandefrihetsbegränsning och är därför inte tillämplig på yttranden oavsett innehåll. För att förargelseväckande beteende skall anses föreligga krävs att yttrandet till formen tar sig ett förargelseväckande beteende och inte enbart att västen har ett förargelseväckande budskap.

I Sverige existerar dock fortfarande kommunala västförbud i olika kommuner där förbuden inte varit föremål för prövning. Polis och kommun har även efter domstolarnas prövning genomfört nya kläd- och västförbud där de igenom att kringgå lag och domslut framtvingat förbud på lägre nivåer dels genom privata aktörer (krogägare) men även utifrån kommunala bolag vilka ej lyder under kommunallagen. Sådana förbud strider mot grundlagen men faller inte under allmänt åtal då grundlagsbrott saknar straffpåföljd varför åtal heller ej kan väckas.

Frågeställningar

Mina frågor till dig, Beatrice Ask, i egenskap av justitieminister och  som den därmed yttersta representanten för Svea Rikes Lag upprätthållande och efterlevnad är därför:

Är du beredd att medverka till upphävandet av alla kommunala västförbud med anledning av att alla former av kommunala västförbud förklarats vara i strid med Sveriges grundlag, då sådana förbud saknar stöd av eller bemyndigande i lag?

Är du beredd att ge polis och kommuner direktiv att sluta manipulera och försöka kringgå lagen och istället agera utefter de goda förebilder de förutsätts vara i en demokratisk statsbildning, och verka för att upprätthålla och fortsättningsvis respektera lagen istället för att på utstuderade vis kringgå och bryta mot lagen?

Var vänlig motivera ställningstagandet.

Relaterade artiklar:

Förfrågan till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-med-foerfraagan-staelld-till-skl-sveriges-kommuner-och-landsting-617014

Svar från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
http://www.payback.name/?p=2655

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin