Öppet brev med förfrågan ställt till SKL- Sveriges Kommuner och Landsting!

Nedanstående brev har mejlats till SKL:s Ordförande Anders Knape samt Förbundsjurist Staffan Wikell på Sveriges Kommuner och Landsting

Jag skickar detta brev med en direkt avsikt att ställa er inför en fråga och ett ställningstagande i slutskedet. Jag kommer inledningsvis att i komprimerad form presentera det svenska domstolsväsendets ställningstagande i saken samt under tiden genomlysa hur saken förhåller sig till svensk lag. Jag ber er vänligen att genomläsa brevet med ett öppet sinne samt att under tiden verkligen reflektera över de kontrollerbara fakta som brevet innefattar. Saken? De kommunala så kallade mc-västsförbuden.

Förbudens utformning

Tre olika kommuner har under de senaste åren försökt att förbjuda mc-västar utefter olika utformning. I Luleå kommun prövades möjligheten att förbjuda kläder som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som är kopplad till kriminell verksamhet.i lokaler som ägs eller hyrs ut av kommunen. I Eskilstuna kommuns fall avsåg förbudet att gästerna på kommunens restauranger inte skulle tillåtas bära kläder som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som kan uppfattas som kriminell. I Göteborg slutligen avsåg förbudet den speciella dresscode, till exempel västar med emblem, som förekommer inom organisationer med huvuddelen dokumenterat straffade medlemmar.” I Göteborgs kommuns fall komplicerades saken ytterligare då kommunen anförde de riktlinjer som Västra Götalands Polismyndighet utfärdat den 21 december 2009 som lyder: kan bärande av väst bedömas som förargelseväckande beteende med hänsyn till att övriga gäster/kunder tar anstöt och/eller blir rädda. Detta är, enligt polismyndigheten, tillräckligt för att beteendet ska anses som förargelseväckande.

Rättsläget

De kommunala västförbud som således överklagats är de som beslutats i Eskilstuna, Luleå och Göteborgs kommun. Eskilstuna kommuns västförbud har prövats ända upp i Högsta Förvaltningsdomstolen och i samtliga domtolsförhandlingar har beslutet om västförbud undanröjts samt förklarats vara lagstridigt. I Luleå kommuns fall har västförbudet upphävts och förklarats vara i strid med yttrandefriheten i både Förvaltningsrätten och i Kammarrätten. I Göteborgs kommuns ärende är förbudet ännu inte prövat mer än i första rättsinstansen men även i detta fall förklarades västförbudet strida mot lagen. Sex olika domslut i rad har således kommit till exakt samma slutsats, att ett västförbud strider mot grundlagens yttrandefrihet och att ett sådant förbud saknar stöd av eller bemyndigande i lag.

Domstolsutslagen

Domsluten i frågan har varit närmast rörande ense och avslagit samtliga kommunala västförbud oavsett utformning. Utslagen kan sammanfattas enligt följande:

– Emblem är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen.
– Ett västförbud strider mot yttrandefriheten då ett sådant förbud saknar stöd av eller bemyndigande i lag.
– MC-västar faller under och skyddas av yttrandefriheten.
– Straffbestämmelsen om Förargelseväckande beteende kan inte tolkas så att den fungerar som en yttrandefrihetsbegränsning och är därför inte tillämplig på yttranden oavsett innehåll. För att förargelseväckande beteende skall anses föreligga krävs att yttrandet till formen tar sig ett förargelseväckande beteende och inte enbart att västen har ett förargelseväckande budskap.

Värt att notera i sammanhanget är att såväl Förvaltningsrätten i Göteborg som Kammarrätten i Sundsvall således underkänner Västra Götalands Polismyndighets riktlinjer för restaurangägare!

Jag avslutar genomgången av utslagen med att citera från Kammarrätten i Jönköpings domslut i västörbudsfrågan, då deras skrivning kan sägas sammanfatta det rådande rättsläget i västförbudsfrågan: ”Den grundlagsskyddade yttrandefriheten omfattar rätten att ge till känna sin åsikt genom att bära en klädsel som visar gäng- eller grupptillhörighet. Enligt kammarrättens mening kan en åsikt som enbart tar sig uttryck i form av viss klädsel och som utvisar gäng- eller grupptillhörighet inte anses falla utanför skyddet för yttrandefriheten”.

Två tunga aktörers uttalanden i västförbudsfrågan

Intressant att ha med sig i yrkesutövningen är också vad tunga aktörer uttalat i frågan om västförbudens rättsliga ställning. Av den anledningen hänvisar jag till följande uttalanden som ytterligare understryker den rättsvidriga aspekten kring kommunala västförbud.Lars Korsell, chef för enheten för forskning om organiserad brottslighet på Brottsförebyggande Rådet, har uttalat följande angående så kallade västförbud: ”I Sverige är det ju inte förbjudet att tillhöra de här Mc-gängen, som det är i vissa andra länder. Förbud mot synliga gängemblem på krogar som införts på vissa håll, ser han som ett exempel när man gått för långt och det har också underkänts av domstolar”.

Johan Persson, tungt namn i Justitieutskottet, Folkpartiets talesman i rättsfrågor och av de flesta ansedd som Alliansens justitieministerkronprins, har i samma anda tagit ställning emot ett så kallat västförbud: ”Det är inte rätt väg att gå!.. Det är svårt, i praktiken omöjligt, tycker jag att förbjuda människor att bära vissa kläder”.

Konsekvenser av domslut och rådande rättsläge

I förlängningen innebär de olika domslutens identiska skrivningar att det svenska rättsväsendet underkänner alla former av kommunala västförbud och då inte bara uti de kommuner vars beslut under de senaste åren överklagats! Domstolarnas utslag ger inget utrymme för individuella tolkningar. Ett kommunalt västförbud, oavsett inriktning, står i strid med yttrandefriheten och saknar stöd av eller bemyndigande i lag!

Medverkan till undanröjande av de olagliga kommunala västförbuden?Jag har nu gett er tillgång till den samlade bilden om så kallade kommunala västförbud, dess rättsläge såväl som de olika grunder utefter vilka domstolarna underkänt kommunala västförbud. Min fråga till er är nu: Är ni beredda att medverka till upphävandet av alla kommunala västförbud med anledning av att alla former av kommunala västförbud förklarats vara i strid med Sveriges grundlag, då sådana förbud saknar stöd av eller bemyndigande i lag? Var vänlig motivera ert ställningstagande för eller emot en sådan medverkan.

MVH
Peter Schjerva / Payback Sverige

Svar skickas till:
Nättidningen Payback / Payback Sverige
c/o Schjerva
Kommendantsvägen 38
291 36 KRISTIANSTAD

eller per mejl till:
peter@payback.name

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin