Vad polisen får och inte får göra i samband med kontroller!

Payback publicerade ett specialframtaget dokument i samband med Till minne av Swedish Bike Meet på Chappen i juni. Då det hela tiden tillkommer nya läsare och även för att friska upp minnet publicerar vi nu återigen information om vad polisen får och inte får göra i samband med kontroller. Längst ned i artikeln publiceras texten även som en utskrivningsbar pdf-fil för att kunna ha med sig på resor och plocka fram vid kontroller. Även en anmälningsblankett bifogas.

Legitimationskrav

Polisen

En polisman har skyldighet att bära men inte framvisa legitimation enligt polisförordningen.

Om däremot en person frågar en polisman efter hans namn i avsikt att göra en JO-anmälan rörande lagligheten i en polisinsats har polismannen en skyldighet att legitimera sig eller uppge sitt namn utefter ett äldre JO-beslut. Påpeka således att du begär namn för att kunna göra en anmälan framöver.

Fordonsförare och passagerare

Föraren av ett fordon, mc eller bil, måste kunna uppvisa körkort vid kontroll. Denna skyldighet innebär dock ingen rätt för polisen att registrera ditt namn då det i sådana fall är frågan om olaga åsiktsregistrering.

Passagerare behöver aldrig legitimera sig om inte polisen redan vid inledande förfrågan hänvisar till Polislag 14 (härefter förkortad PL) och hävdar att det finns särskild anledning att anta att du är efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffande.

Om polisen begär att du visar id inne på ett område utan samband med att du framför fordon äger du ingen som helst skyldighet att legitimera dig! Enligt PL 14 ska särskild anledning föreligga för polisen att anta att du är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, för att du ska vara tvungen att identifiera dig. Vägrar du i sådana fall att visa id kan polisen omhänderta dig för identifiering. Ett annat fall föreligger om du är skäligen misstänkt för brott. I sådant fall riskerar du att få genomgå kroppsvisitation med lagstöd utefter Rättegångsbalken 28:11-12 eller utefter Polislag 19 och blir då via de handlingar du bär på dig även identifierad.

Fotografering/Filmning

Av polis under tjänsteutövning

Det är alltid tillåtet att filma med ljud- och bildupptagning och/eller fotografera polisen under tjänsteutövning såsom till exempel vid husrannsakan, kontroller m.m.

Polisens fotografering/filmning av enskild person eller klubb

Att fotografera person, väst, tatueringar, supportmärken m.m är myndighetsutövning och får endast ske på frivillig basis då det i annat fall är frågan om tvångsmedel som kräver uttryckligt lagstöd.

Polisen har alltså ingen rätt att mot någons eller någras vilja fotografera eller filma. För att övergreppet ska vara uppenbart rekommenderas att du/ni om fotografering aktualiseras tydligt deklarerar att ni inte tillåter eller medger fotografering/filmning!

Kroppsvisitation och Fordonsgenomsökning

PL 19:1 ger polisen rätt att med laga stöd vid gripande, omhändertagande eller avlägsnande av person kroppsvisitera personen ifråga. Polisen kan även kroppsvisitera, eller utefter en äldre dom i Högsta Domstolen, genomsöka sadelväskor/packväskor efter vapen eller andra föremål ängnade åt att användas för brott mot liv och hälsa eller som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom enligt PL 19:2.

Polisen har inget laga stöd för kroppsvistation om personen inte ska gripas, omhändertas eller avlägnas enligt PL 19:1! Polisen har heller inget laga stöd för genomsökning av fordon eller person enligt PL 19:2 om det inte med hänsyn till omständigheterna, att det föreligger konkreta omständigheter som gör att polisen kan anta att vapen eller annat föremål kan påträffas; att det kan antas att vapen eller annat farligt föremål kan förklaras förverkade eller om föremål ägnade att användas för brott mot liv och hälsa utefter omständigheterna kan antas att personen bär sådana föremål med sig och föremålen också kan antas bli förverkade. Motsvarande lagstiftning avseende fordonsgenomsökning av bil finns i PL 20 a under motsvarande omständigheter som ovan refererats för genomsökning av sadelväskor.

Polisen har en skyldighet att dokumentera kroppsvisitationer som sker utefter PL 19:2 eller PL 20 a. Ur beslutet ska framgå vem som fattat beslut om kroppsvisitation, grund och tidpunkt för beslutet, vem/vilka som utfört insatsen, vem insatsen inriktat sig emot samt vad som i övrigt förekommit.

Det är av yttersta vikt att ingen frivilligt accepterar att få sina sadelväskor eller fordon genomsökta. Kräv att i varje enskilt fall polisen fattar ett beslut enligt PL 27 för att därigenom få en skriftlig grund för polisinsatsen.

Dokumentera genom att filma med mobilkamera varje enskild kroppsvistation och fordonsgenomsökning. Då det handlar om polisinsatser mot bikers kommer dokumentationen att vara av avgörande betydelse då polisen regelbundet ljuger om polisinsatsernas innehåll och utförande. Ord står emot ord varje gång och därför krävs bevis för att få saken att väga över till bikers fördel.

Besvarande av frågor

Polisen har alltmer frekvent börjat stanna bikers för att ställa frågor kring olika klubbars associering, status, olika märkens betydelse eller exempelvis medverkan i Sverigemodellen. Det finns inget lagstöd vare sig för att ställa frågor till ett flertal personer och heller inte för att tvinga personer att besvara frågor. Det är helt och hållet upp till den enskilde att besvara frågor och varje försök till tvång ifrån polisens sida utgör ett fall av användande av olaga användande av tvångsmedel (samt möjligen ofredande) och kräver då uttryckligen lagstöd.

OBS! Det som är tillåtet på individbasis är olaga trakasseri och ofredande mot ett kollektiv!

Alla ovanstående åtgärder är således antingen lagliga eller olagliga att genomdriva på individbasis. Men, samma åtgärder som är lagliga mot enskilda individer är olagliga att systematiskt iscensätta mot ett helt kollektiv! Är du inte misstänkt för konkreta vapenbrott eller skall omhändertas eller gripas måste alla former av kontroller ske på frivillig basis utom uppvisande, dock ej överlämnade, av förarbevis.

Genomför polisen olika former av kontrollåtgärder systematiskt mot ett helt kollektiv är det i varje enskilt fall en fråga om ofredande och trakassering som saknar lagstöd och därmed är olaglig!

Genomför polisen systematiska åtgärder mot alla ankommande bikers eller mot grupp/klubb på väg sker det således utan stöd i lag och bör dokumenteras igenom att filma/fota händelseförloppet över tid så det systematiska i genomförandet framgår ur dokumentationen.

Sist men inte minst: Utse i förväg minst en i varje grupp eller klubb som ansvarar för att fota och med video dokumentera varje olaga åtgärd från polismyndigheternas sida så blir alla anmälningar mycket starkare.

Material att ha med sig på väg och vid evenemang

För att underlätta anmälningar samt för att kunna ge möjlighet till utskrift av ovanstående kombinerade råd/lagstödsgenomgång har vi här nedan lagt upp ett antal filer.

Skriv ut nedanstående sammanfattning och bär med er för uppvisande inför polisen eller för enkel kontroll över vad som är legalt polisarbete eller olaga polisarbete och fyll i händelsenmälan inklusive fullmakt och skicka in den till Payback Sverige när du drabbats av olaga övergrepp från polismyndigheternas sida.

Pdf-fil över tillåtna och otillåtna polisåtgärder vid kontrollsammanhang

Händelseanmälan inklusive nödvändig fullmakt – Wordformat

Händemälan lseaninklusive nödvändig fullmakt – pdffil

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin