Om husrannsakan, privat och offentlig tillställning samt Nödvärnsrätten!

Såsom ett bikerpolitiskt organ är en av Payback Sveriges uppgifter att reda ut olika rättsliga begrepp aktuella för bikerkulturen och publicera informationen för alla att ta del av. Här nedan publiceras ett expertutlåtande rörande ett alltför vanligt förekommande fenomen för bikerkulturen, nämligen husrannsakningar.  Uppgifterna har tagits fram efter en direkt förfrågan från en mc-klubb.

Om polisen kommer på besök!  

Vid en offentlig tillställning, det vill säga till en plats dit allmänheten har tillträde, kan polisen bara kliva in. Det kräver inget tillstånd.

Hos en mc-klubb som inte har en offentlig tillställning utan en privat sådan för endast inbjudna, blir saken helt annorlunda. I detta fall krävs ett myndighetsbeslut, husrannsakan och därmed en misstanke om brott, på att få komma in såvida inte samtycke föreligger.

Skillnaden går alltså mellan offentlig tillställning dit allmänheten har tillträde eller en privat tillställning som endast avser inbjudna gäster.

Vid privata tillställningar krävs husrannsakan om inte samtycke föreligger från klubbens sida. Någon annan möjlighet finns inte såvida det inte handlar om nöd, det vill säga att någon befinner sig i nöd, detta bryter regeln om husrannsakan.

Husrannsakan är inte skriftlig men vid en anmälan utreds beslutsunderlaget och polisen måste redovisa juridiska skäl för husrannsakan.

Myndighetsbeslutet måste grunda sig på antingen att de eftersöker en person eller gods som har betydelse för en utredning.
 
I praktiken brukar polis anse att misstanke om narkotikabrott finns och därefter göra tillslag med beslut om husrannsakan. Misstanken om narkotikabrott brukar grunda sig på ”spaning eller tips” som ligger till grund för husrannsakansbeslutet.

Vid bostäder i klubblokalen!

Om det är så att personer sover/ har sin bostad i klubben räknas klubblokalen som bostad och om polisen då trampar in utan samtycke föreligger hemfridsbrott… 

I juridisk mening utgör här en båt, ett tält, ett hotellrum, ett rum på ett vandrarhem eller en sommarstuga en bostad i lagens mening, om någon har sin bostad på denna plats. Ett viktigt kriterium i sammanhanget är att man inte behöver vara skriven på platsen!

Kliver polisen sålunda in i en sådan lokal som i lagens mening utgör en bostad, utan samtycke eller husrannsakansbeslut, är det juridiskt väldigt enkelt både att anmäla och att få rätt!

Har jag en svagare juridisk position såsom boende i en klubblokal?

Svar: Nej! Om något inträffar i samband med en fest eller om det återfinns något illegalt på någon eller i klubblokalen – Riskerar då den boende att bli ansvarig? Nej, den boende riskerar inte mer eller mindre än någon annan. Gods som återfinns skall alltid härledas i bevis vem det tillhör. Något automatiskt ansvar finns inte. Till en mc-klubb exempelvis har ju i regel alla medlemmar tillträde och blir då i lika hög grad misstänkta.

Vid hemfridsbrott har du rätt att använda nödvärn!

Den som drabbas av hemfridsbrott har RÄTT att använda nödvärn för att avlägsna den som begår brottet å bar gärning. Detta är en mycket stark rätt i Sverige o lätt att anmäla o utreda.
Saknas beslut om husrannsakan, och utgör lokalen en bostad för någon är det ALLTID hemfridsbrott att gå in om samtycke saknas!

Vederbörande bör dock i första skedet upplysa om att detta är en bostad, på grund av att den eller den bor i lokalen, samt att samtycke ej föreligger innan nödvärnsrätten tillämpas!

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin