• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Eskilstuna kommun besvarade inte JO:s frågor! Åläggs att inkomma med förnyat yttrande!

Eskilstuna kommun besvarade inte JO:s frågor! Åläggs att inkomma med förnyat yttrande!

Eskilstuna kommun, och i detta ärendet specifikt Stadsbyggnadsnämnden fortsätter att uppvisa ett totalt förakt för lag, ordning och myndigheter. Stadsbyggnadsnämnden skulle senast den 12 november inkommt med ett fullödigt svar till JO rörande orsaken till att nämnden i strid med Förvaltningslagen inte utförde rätttidsprövning av inkommen inhibitionsbegäran och överklagande och därefter skickade dokumenten vidare till Länsstyrelsen för rättslig prövning.

Stadsbyggnadsnämnden insände istället ett remissvar som inte innehöll svar på någon av JO:s ställda frågeställningar utan bara utgjorde en kopia på det brev som tillsändes Payback Sverige såsom information att ärendet lagts ned av Stadsbyggnadsnämnden, utan vare sig förnyad prövning eller att dokumenten vidaresänts för prövning till rätt instans, i detta ärende Länsstyrelsen. Nu åläggs Stadsbyggnadsnämnden av JO att istället inkomma med ett förnyat och fullständigt svar senast den 10 december.

Bakgrund

I nämnda ärende är det en tavla på en ställning innanför ett fönster som ådragit sig Eskilstuna kommun och kommunalrådet Jimmy Janssons förargelse i så stort mått att kommunen utdömde ett vite på 100 000 kronor att utfalla vid specificerat datum.

D.M.C Ekonomiska förening överklagade via Payback Sverige som juridiskt ombud och hävdade att tavlan dels är en inredningsdetalj samt att fönstren ifråga sökts och erhållits bygglov för samt att bygglovet stadgar att teknisk egenskaper och invändig planlösning inte prövas i samband med bygglovet.

Överklagan med begäran av inhibition skickades till Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun 2012-01-09 för att därefter följas upp med en komplett överklagan 2012-01-20. Stadsbyggnadsnämndens uppgift vid ett överklagande är att pröva om överklagan inkommit i rätt tid för att därefter sända överklagan vidare till den instans som ska pröva ärendet. I detta fallet Länsstyrelsen. Stadsbyggnadsnämnden gjorde inte denna rättidsprövning och sände inte heller överklagan vidare utan beslutade istället att avskriva ärendet den 9 februari 2012.

Förvaltningslagen 24-25 är tydlig med att rättidsprövning ska utföras huruvida skrivelsen har inkommit i rätt tid och därefter ska skrivelsen skickas vidare till i detta fall Länsstyrelsen.

Europakonventionen artikel 6,7 och 13 innefattar även skrivningar att alla har rätt till en prövning vid nationell myndighet av civila rättigheter och skyldigheter.

Lagen ger således inte Eskilstuna kommun någon form av lagstöd för att förhindra en rättslig prövning utan kommunens handlande utgör bara ett solklart fall av sabotage och ännu ett försök från kommunens sida att inskränka bikers fri- och rättigheter.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin