Lagar, förordningar och principer som styr polisverksamheten!

Kunskap är makt! Och, vad är väl då viktigare än att känna till de lagar, förordningar och principer som polisen arbetar efter och är skyldiga att efterleva? Här nedan följer därför länkar till de viktigaste lagarna och förordningarna som reglerar polisens verksamhet.

Polislagen 1984:387
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19840387.htm  

Polisförordningen 1998:1558
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19981558.htm  

Polisdatalagen
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20100361.htm 

Polisens allmänna spaningsregister, Förordning 2010:1157
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20101157.htm 

Lag 2010:362 om polisens allmänna spaningsregister
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20100362.htm 

Förordning 1982:789 om ersättning för polisbevakning m.m
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19820789.htm 

Polislegitimation . Här kan tilläggas att en polisman är skyldig att bära polisleg men inte att uppvisa den!
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP791_2_RPSFS1989_11.pdf  

Behovs- och proportionalitetsprincipen

En väldigt viktig princip i sammanhanget är även den för all polisverksamhet styrande behovs- och proportionalitetsprincipen vilken innebär: Alla polisiära ingripanden skall grundas på den så kallade behovs o proportionalitetsprincipen. Den skada som drabbar den enskilde skall stå i proportion till behovet att utföra en viss åtgärd. I dessa fall är alltså resultatet av åtgärden avgörande för vilka resurser som får tilldelas. Av de åtgärder som polisen får använda skall det också enligt proportionalitetsprincipen användas det alternativ som ger minst skada för den enskilde

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin