• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Klubbmedlem = Brottsling? Ett äldre inlägg i dagens debatt kring kriminalisering!

Klubbmedlem = Brottsling? Ett äldre inlägg i dagens debatt kring kriminalisering!

I ett annat sammanhang skrev undertecknad nedanstående artikel år 2000 som publicerades i Scanbike. Att allting går igen och kommer tillbaka kan lätt konstateras vid genomläsning av denna artikel då den avsåg just ett förslag kriminaliserande av deltagande i eller stöd till föreningar:

Klubbmedlem = Brottsling?                                   Scanbike nr 3/2000

Ja, detta kan mycket väl bli följden i framtiden. Den 20 augusti 1998 fick nämligen en kommitté, under ledning av hovrättsrådet Martin Borgeke, direktiv från regeringen:

Utred ”om det bör göras straffbart att aktivt deltaga i organisationer som har brottslighet som ett väsentligt inslag i sin verksamhet. Aktivt deltagande kan t ex bestå i finansiering av organisationen, upplåtelse av lokal till denna eller aktivt stöd på annat sätt”. Exempel på organisationer som avsågs med utredningen angavs vara nazistiska organisationer och mc-klubbar. Vidare ingick i uppdraget ”att definiera vilka kriterier som bör användas för att avgöra om en organisation eller sammanslutning skall anses syssla med brottslig verksamhet. I den mån kommittén föreslår lagändringar skall den slutligen utarbeta och lägga fram fullständiga lagförslag”. Utredningen ålades att redovisa sina slutsatser senast den 31 oktober år 2000.

Utredningen kommer alltså inte att föreslå ett förbud mot en viss organisation, läs klubb, utan ett förbud mot aktiv medverkan, eller stöd till att finansiera verksamheten eller organisationen. Det vill säga: Behåll gärna era klubbar bara ingen betalar någon medlemsavgift eller på något annat sätt gör något aktivt så att klubben får lite pengar i kassan! Pengar som alla organisationer måste få in om de skall kunna bedriva någon verksamhet.

Ett mörker håller på att sänka sig över Sverige. Det land som förr var känt för att stå upp och kämpa för mänskliga fri- och rättigheter, för de små och förtryckta folken, håller själv på att bli en förtryckare, ett ”diktaturens kreatur”. Nej, det är dags att inse faran och väcka både oss själva och andra till liv. Det är hög tid att sparka sin Törnrosa i hennes söta ända och se till att hon stiger upp. Detta är nämligen en utredning som angriper och hotar hela vår livsstil och kultur.

 Förbud mot tankar, åsikter och hela kulturer

Åsikts- och yttrandefriheten är själva grundstenen i varje fritt lands demokratibygge. Rätten att vara vem du vill, vad du vill och ha vilka tankar och åsikter du vill. Tafsar du det allra lilla minsta på detta så rasar hela bygget. Idag slår man mot oss, vår kultur. Imorgon slår de mot någon annan som misshagar dem. Vi är blott deras redskap, deras verktyg för att få ökade resurser och befogenheter. I framtiden kan samma lagar och regler användas för att slå ner och till mot ex.vis husockupanter, veganer, freds- och miljöorganisationer eller vem än som vill ta sig ton. Detta är inte bara en lag mot nazister och mc-klubbar. Detta är ett stort, första steg mot den totala kontrollen. Mot Orwells 1984. Mot att utrota och kväsa all form av motstånd och uppror.

Motionen
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Enskilds-deltagande-i-organise_GM02K253/?text=true

Utredningsuppdraget:
http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/5b43eadc.pdf

Utredningens betänkande
http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/b6a1e1ee.pdf

Länk till utredningen i sin helhet
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/615

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin