• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Caroline Szyber (KD) okunnig rörande fakta kring tidigare utredningar om legaldefinition eller deltagande i eller stöd till ”kriminell organisation”!

Caroline Szyber (KD) okunnig rörande fakta kring tidigare utredningar om legaldefinition eller deltagande i eller stöd till ”kriminell organisation”!

Kristdemokraten Caroline Szyber föreslår att det ska utredas ett förbud mot deltagande i alternativt stöd för/i/till så kallade kriminella organisationer. Anledningen är enligt Szyber att saken inte tidigare utretts. Faktum är dock att saken tidigare utretts utefter en motion som lagts av, just det, Kristedemokraterna vilket tydligt framgår ur nedanstående länkar.

Likaså vill Szyber inte heller ta ansvar för att den borgerliga regeringen, inkluderande Kristdemokraterna, utefter advokatsamfundets inrådan valde att avslå Rikspolisens önskan om en legaldefinition vid antagandet av Rambeslut om kampen mot organiserad brottlighet, proposition 2007/08:144.

Att Szyber säger just de saker vi här påstår framgår ur länkarna nedan. I Kalla Fakta-studiodebatten mellan 04.30 och 07.00 och i TV 4 Nyhetsmorgon från 04.40 och framåt.

Legaldefinition

I Rambeslut mot organiserad brottslighet har remissinstanser fått ge sin syn över om Sverige ska införa en legaldefinition för vad som utgör en kriminell organisation i Ju2008499L5. Regeringen fastslår på sidan 15 i propositionen: Ett genomförande i enlighet med den förra artikeln synes dock vara lämpligast, bl.a. av det skälet att man då undviker den av Sveriges advokatsamfund kritiserade vägen att behöva kriminalisera någons deltagande i en kriminell organisation utan att samtidigt uppställa krav på att en konkret straffbar gärning har begåtts inom ramen för organisationens verksamhet.

Den borgerliga regeringen, inklusive Kristdemokraterna, tog för övrigt redan i direktivet sidan 17 ställning emot införandet av en legaldefinition: Någon legaldefinition av begreppet kriminell organisation finns inte i svensk rätt. Rambeslutet kräver inte heller att det införs en sådan. Inte heller av andra skäl finns det anledning att i svensk rätt införa en sådan definition.

Deltagande i eller stöd för/i/till en organisation

Ur betänkandet: Sid 13: Straffansvar för deltagande i organisationer som har brottslighet som ett väsentligt inslag i sin verksamhet

En av våra huvuduppgifter har varit att överväga om det bör införas ett straffansvar för aktivt deltagande i en sammanslutning som har brottslighet som ett väsentligt inslag i sin verksamhet. I våra direktiv anges att sådant aktivt deltagande kan bestå i exempelvis finansiering av verksamheten, upplåtelse av lokal till sammanslutningen eller aktivt stöd på annat sätt.

Däremot avvisas i direktiven tanken på att, som i en del andra länder, införa straffansvar för själva medlemskapet i vissa organisationer. Enligt direktiven skulle en sådan kriminalisering utgöra ett alltför stort ingrepp i föreningsfriheten och dessutom skulle den kunna komma att träffa förfaranden som helt saknar straffvärde.

Länk till Kalla Fakta-debatten:
http://www.tv4.se/kalla-fakta/klipp/kalla-fakta-studio-2247523

Länk till TV 4 Nyhetsmorgon:
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/bor-hells-angels-forbjudas-2247632

Legaldefinition

Proposition rörande Rambeslut om organiserad brottslighet:
http://www.government.se/content/1/c6/10/39/70/ac1b5087.pdf

Promemoria rörande Rambeslut om organiserad brottslighet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/62/36/d52d2869.pdf

Kriminalisera deltagande i eller stöd för/i/till organisation

Motionen:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Enskilds-deltagande-i-organise_GM02K253/?text=true

Utredningsuppdraget:
http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/5b43eadc.pdf

Utredningens betänkande:
http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/b6a1e1ee.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin