• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Åklagarjäv: När en åklagare uttalar sig partiskt, negativt eller har förutfattade meningar!

Åklagarjäv: När en åklagare uttalar sig partiskt, negativt eller har förutfattade meningar!

WeAreJustice_80mm.PDF

Då det allt oftare händer att Åklagare uttalar sig väldigt negativt och har förutfattade meningar i ärenden kring bikers är det viktigt att informera om att förfarandet inte är korrekt utan faktiskt strider mot lagen.

Sammanfattning

Om en åklagare gör partiska, förutfattade eller negativa uttalanden kring bikers och bikerklubbar kan han ansetts att på förhand ha tagit ställning i ett pågående ärende och därmed vara jävig. Såväl Åklagarmyndigheten som JO och JK har fastslagit att så är fallet.

Rättsläge

Regeringsformen 1:9: Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

I rättegångsbalken 7:6 finns lagverket kring åklagarjäv: Om det för åklagare beträffande visst brott finns omständighet som skulle utgöra jäv mot domare, får han eller hon inte ta befattning med förundersökning, åtal för brottet eller annan åtgärd enligt denna balk. Detsamma gäller vid fullgörandet av andra åklagaruppgifter.

Jäv får inte grundas på åtgärd som en åklagare har vidtagit på tjänstens vägnar, eller gärning som förövats mot honom eller henne i eller för hans eller hennes tjänst. En fråga om jäv mot åklagare prövas av en över-åklagare. Jäv mot vice riksåklagaren och biträdande åklagare till riksåklagaren, överåklagare och vice överåklagare prövas dock av riksåklagaren. Jäv mot riksåklagaren prövas av honom eller henne. Lag (2004:1264).

Jäv brukar definieras enligt följande: ”En person är jävig ”om det finns särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans opartiskhet i ärendet”. Regeln är avsedd att fånga upp övriga tänkbara risker för partiskhet. Det kan gälla för den som särskilt hårt engagerat sig i en fråga eller som är nära vän med någon sakägare.

Den här formen av jäv innebär att det kan finnas omständigheter som kan rubba allmänhetens förtroende till beslutsfattarens opartiskhet i ett enskilt ärende”.

Motsvarande lagverk kring domarjäv, vilket är betydligt ovanligare, återfinns i Rättegångsbalken 4:13

I ett JK-ärende med diarienummer: 5240-09-30 har Åklagarmyndigheten, via Riksåklagarens Kansli, i ett ärende om en chefsåklagares uttalande i media gjort följande uttalande, sidan 9: Såväl den som är misstänkt för brott som den som är brottsoffer, men även alla andra, har som nämnts rätt att ställa höga krav på åklagares objektivitet och saklighet. Det är inte tillräckligt att prövningen de facto är opartisk och saklig, utan det får inte finnas någon omständighet som ger befogad anledning till tvivel på den punkten. Det är därför också viktigt hur prövningen uppfattas vara. Om en åklagare gör uttalanden i media som ger intryck av en negativ inställning till någon av de inblandade i ett visst ärende eller som kan uppfattas som att åklagaren på förhand tagit ställning i ett pågående ärende och därför är jävig ska åklagaren självfallet inte längre handlägga ärendet. En åklagare kan exempelvis bli jävig om han eller hon under ärendets handläggning ger uttryck för en förutfattad mening.

JK hänvisar därefter på sidan 14 följande utefter att JO i beslut med diarienummer: 149-2009 uttalat nedanstående: Det allmännas befattningshavare förutsätts äga förmåga att vara objektiva och får inte låta sig påverkas av ovidkommande hänsyn, såsom personliga åsikter, oavsett vilka åsikter det rör sig om. Det är ett krav som ytterst följer av 1 kap:9 Regeringsformen, som stadgar att de som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Skulle det i ett enskilt fall visa sig att en tjänsteman inte levt upp till detta krav kan arbetsgivaren självfallet vidta åtgärder. Men grunden för dessa är i så fall det i sammanhanget självständiga förhållandet att den anställde inte fullgjort sina åligganden på ett korrekt sätt. Det rör sig därmed inte om ett ingripande som är påkallat av den anställdes yttranden eller åsikter, som ska hållas utanför bedömningen, utan om att korrigera en felaktig tjänsteutövning.

Jäv kan som bekant föreligga redan då en beslutsfattare kan synas ha en sådan anknytning till det som ska bedömas att den hos parter och allmänhet är ägnad att ge upphov till ett ifråga- sättande av vederbörandes objektivitet. Åtgärder kan därför vara befogade även då det i och för sig saknas faktiska skäl att misstro vederbörande beslutsfattares förmåga att i tjänsten bortse från sina privata uppfattningar.

Råd och Tips

Gör en åklagare i ett bikerrelaterat ärende partiska, förutfattade eller negativa uttalanden kring bikers och bikerklubbar kan han ansetts att på förhand ha tagit ställning i ett pågående ärende och därmed vara jävig. Åklagaren bör då anmälas för granskning till en överåklagare utefter ovanstående lagparagrafer samt utefter uttalanden i refererat JK-beslut.

Länk till JK-beslut, diarienummer: 5240-09-30
http://payback.name/jkaklagare.pdf

Länk till regeringsformen:
https://lagen.nu/1974:152

Länk till rättegångsbalken:
https://lagen.nu/1942:740

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin