• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polis-/Politikerskolan 4: Lokal polisområdeschef Theodor Smedius och kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S): Om kriminell status, rekrytering, narkotikabrottslighet, etablering av mc-klubbar, kommunal förköpsrätt m.m.

Polis-/Politikerskolan 4: Lokal polisområdeschef Theodor Smedius och kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S): Om kriminell status, rekrytering, narkotikabrottslighet, etablering av mc-klubbar, kommunal förköpsrätt m.m.

I tre olika artiklar och inslag fokuserar Sveriges Radio på mc-klubbsetableringar varför Payback vill lägga fakta till rätta och presentera den nyanserade sanningen kring de företeelser och uttalanden som görs av media, polis och politiker i artiklarna.

Denna gången avser faktagenomgången två personers uttalanden.  Dels den lokala polisområdeschefen i Kungälv/ale Theodor Smedius och dels kommunstyrelsens ordförande i Ale, Paula Örn (S).

Att mc-klubbar är kriminella organisationer saknar all form av fakta eller forskningsbelägg!

Citat: Alla polisorganisationer i Europa eller nästan alla ser den här typen av organisationer som grov organiserad brottslighet. (Lokal polisområdeschef Theodor Smedius i Kungälv/Ale, artikel 1)

Polisen pekar ut Hells Angels som en kriminell organisation som sysslar med grov organiserad brottslighet. (artikel 3)

Här framlägger polisområdeschefen ett påstående som saknar alla former av belägg i sak. Påståendet har varken belägg i fakta eller i någon form av forskning. Endast polisens egna rapporter återkommer ständigt med påståendet som dock aldrig hänvisar till externa fakta, forskning eller rapporter.

Polisen har haft fem olika möjligheter när de ställts mot väggen att lägga fram bevis för klubbarnas kriminella status och kapitalt misslyckats. Därför borde de upphöra med att sprida sådan desinformation till medborgare och beslutsfattare då alla har rätt att betraktas som oskyldiga tills dess en laga kraftvunnen dom föreligger. Europakonventionen artikel 6.2.

Se sammanställningen över Polisens obefintliga belägg för bikerklubbarnas kriminella status:
http://payback.name/vad-bikers-men-inga-andra-vet-polisen-har-inga-som-helst-belagg-for-att-bikerklubbar-ar-kriminella/

Läs även Payback Sveriges fakta- och forskningssammanställning omkring bikerklubbarnas status:
https://payback.name/kriminella-mc-gang/

Forskning visar att antalet brott inom 5 av 6 brottskategorier minskar vid mc-klubbsetableringar!

Citat:  Att dom etablerar sig i små kommuner får en stor inverkan på lokalsamhället (Theodor Smedius, lokalpolisområdeschef i Kungälv/Ale).

Payback har tidigare skrivit om Joakim Hilldéns forskning rörande Effekten av kriminella MC-gäng på brottsfrekvens i Sveriges kommuner 1996-2003. 

Undersökta Brottskategorier

Hilldéns forskning och arbete avser effekten av att en mc-klubb flyttar in i olika bostadsområden utefter olika brottskategorier:

– Tillgrepp av fordon
– Stöld ur och från fordon
– Inbrottsstöld
– Misshandel mot män utomhus

samt därtill även total brottslighet, total tillgreppsbrottslighet, total våldsbrottslighet och total hotbrottslighet.

Hilldén har valt brottskategorierna utefter att de enligt polisens olika rapporter avser mc-klubbarnas brottsbeteende eller brottsstruktur.

Verklig effekt: Antalet anmälda brott minskar då “kriminella mc-gäng” finns i en kommun!

Sidan 28 (s 30 vid användning av Acrobat Reader) anger såsom slutsats följande: MCxtrend, som fångar upp effekterna över tid, är däremot negativa och signifikanta i alla fall utom Total hotbrottslighet, Total våldsbrottslighet och Misshandel mot män, vilket skulle kunna tyda på att antalet anmälda brott minskar då kriminella MC-gäng finns i kommunen. 

Sidan 29 (s 31 AR): De negativa effekterna av kriminella MC-gäng på anmälda brott kan också vittna om att den faktiska brottsligheten minskar över tid i kommuner med MC-gäng. Att den faktiska brottsligheten skulle minska överensstämmer inte med teorin. En tänkbar förklaring till detta märkliga faktum skulle möjligtvis kunna vara att det finns en avskräckande effekt av kriminella MC-gäng i kommunen även för andra brottslingar. 

Sidan 30 (s 32 AR): Resultaten från avsnitt 6.2 ger inga indikationer på att en etablering av kriminella MC-gäng i kommunen initialt ökar brottsligheten (egentligen antalet anmälda brott). Effekten på brottslighet över tid var däremot negativ, vilket tyder på att antalet anmälda brott minskar då det finns kriminella MC-gäng i kommunen.

Sidan 30 (s 32 AR): Om man tittar på de brottskategorier där antal anmälda brott erfarenhetsmässigt överensstämmer väl med den faktiska brottsligheten (framförallt tillgreppsbrott), kan resultatet tolkas som att brottsfrekvensen paradoxalt sjunker över tid i kommuner med kriminella MC-gäng.

Författaren och journalisten Dick Sundevall konstateraräven han att brottsfrekvensen sjunker på grund av klubbetablering och för att polisen bevakar dygnet runt

Dick Sundevall är en prisbelönt grävande journalist och författare som idag driver Magasinet Paragraf. I artikeln Grogrund för Svensk Maffia skriver han följande angående följderna för brottsfrekvensen i områden där Hells Angels MC etablerat sig: När Hells Angels (HA), eller liknande MC-grupperingar, bildar en ny avdelning på någon ort etablerar de sig för det mesta i ett industriområde. I sådana är det ofta inbrott då de ligger lite avsides. Men när HA kommer dit upphör inbrotten. Dels för att HA inte accepterar sånt i sin närhet då de vill ha en bra relation till den närmaste omgivningen, och få om ens någon vill bråka med HA. Och dels för att det kör omkring polisbilar i området nätterna igenom för att bevaka HA. Därmed har övriga företagare i området till slut fått den polisbevakning på nätterna som de en längre tid har efterfrågat.

I artikeln Grov organiserad brottslighet i Magasinet Paragraf framför Dick Sundevall liknande tongångar: Hells Angels blir alltid populära i det närmaste grannskapet, där de etablerar sig. Med Hells Angels i området rumlar det inte omkring påtända eller berusade personer som trakasserar närboende. Och de företag eller privatpersoner som finns i närområdet runt HA kan sluta försäkra sina hem, villor och företag, för inbrotten, bilstölderna och skadegörelsen upphör i området. Det upphör därför att HA inte accepterar att småbus och pundare agerar i deras närområde – och därtill för att det, på grund av HA:s närvaro, finns polisbilar i området dygnet runt.

Forskningsarbetet

Artikeln Grov organiserad brottslighet

Artikeln Grogrund för svenska maffia

Fler kontroller ger ett ökat antal brott

Citat: Vår uppfattning är att narkotikaanvändandet bland unga och unga vuxna har ökat. Det beror naturligtvis inte bara på det här men jag tror att det är en bidragande orsak. (Lokal polisområdeschef Theodor Smedius, artikel 1)

Ökad narkotikabrottslighet?? Det finns ett orsaks- och verkan samband som är enkel att förstå om man har intresse av att sätta sig in i sakernas förhållande. När det gäller att omsätta sambandet till narkotikabrottslighet är det nästan barnsligt enkelt att inse sambandet. Det är nämligen så simpelt att ju fler kontroller du genomför av tonåringar i avsikt att hitta narkotika ju mer narkotika kommer du att också att hitta.

Och då polisen i ett desperat försök att höja brottsuppklarningsprocenten fokuserar närmast totalt på enkla brott såsom hastighetskontroller och eget bruk av narkotika så kommer otvivelaktigt fler personer att lagföras för överskriden hastighet likaväl som innehav av narkotika. Och, då just det förhållandet skett överallt i landet så är det också som polisen upplever det i Skeppslanda vilket även statistiken bekräftar.

Det statistiska narkotikaanvändandet har  ökat på grund av att fler kontroller utförs av ungdomar. Det säger inte att narkotikaanvändningen ökar utan bara att kontrollerna ökar. Oavsett så är det inget konstigt med det och en ökad narkotikaanvändning över landet har ingenting med mc-klubbar att göra.

Rekrytering av ungdomar?

Citat: Konkret så ser vi att dom knyter till sig lokala förmågor från orterna. Speciellt i Kungälv har Bandidos startat en undergruppering och där är det företrädelsevis lokala förmågor som ingår. Vår uppfattning är att narkotikaanvändandet bland unga och unga vuxna har ökat. Det beror naturligtvis inte bara på det här men jag tror att det är en bidragande orsak. (Lokal polisområdeschef Theodor Smedius, artikel 1)

 I ett samhälle präglat av moralisk upplösning är det självklart att bikerklubbarna expanderar och lockar allt fler att bli del av! Bikerkulturen har regelverk som kräver moral, heder, lojalitet och brödraskap.

Enligt bikerreglerna så slår du inte kvinnor och barn, du låter bli andra bikers kvinnor och hojar. Du gör rätt för dig mot din broder och klubb samt lurar eller ljuger inte för din broder eller din klubb. Du håller vad du lovar och gör vad du ska när du ska göra det. Du hjälper och stöttar din broder med allt du har och du får samma hjälp tillbaka!

Du tillhör ett brödraskap som sträcker sig över hela landet och som håller ihop i vått och torrt. Du har mat, husrum och meckarhjälp var du än befinner dig i landet, endast ett telefonsamtal bort. Var finner du denna samman-hållningen någon annanstans numer? Svar: Ingenstans och det är därför som bikerkulturen hela tiden växer och kommer att fortsätta att växa!

Så, bikerklubbarna rekryterar inte. Folk söker sig frivilligt till klubbarna för de vet vad bikerkulturen står för och det är just värderingarna och en värld byggd kring dessa värderingar som folk söker! En värld bestående av hojåkning och moral, heder, lojalitet och brödraskap!

Därför söker sig människor till bikerklubbarna! Det är den enkla sanningen bakom bikerkulturens expansion och att allt fler söker sig till bikerkulturen.

Läs mer: http://payback.name/om-bikerklubbarnas-expansion-och-rekrytering-folk-soker-sig-till-bikerklubbarna-for-att-de-ar-trotta-pa-en-varld-i-moralisk-upplosning/

Kommunal förköpsrätt

Citat: Paula Örn tycker att det är ett problem som behöver lyftas på nationell nivå, att kommuner inte har tillräckliga befogenheter att agera mot kriminella gäng. – Jag tycker att man borde titta på någon slags förköpsrätt eller möjligheter att ingripa i till exempel fastighetsaffärer när det finns en tydlig etablerad koppling till organiserad brottslighet, säger hon. (Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande i Ale, artikel 3)

Kommunal förköpsrätt? Vad Paula Örn inte tycks veta är att vi fram till 2010 faktiskt hade en lag om kommunal förköpsrätt vilken då avskaffades på grund av flera oönskade konsekvenser av lagen. Att en lag som nyligen avskaffades återigen skulle aktualiseras är knappast aktuellt varför argumenteringen för en sådan lag knappast kommer att ha någon som helst effekt.

Varje offentligt anställd i Sverige såsom en kommunalpolitiker har en absolut skyldighet såväl som ett ansvar att följa Grundlagen som Europakonventionen. Europakonventionen stadgar enligt artikel 11 föreningsfriheten. Artikel 17 och 18 förstärker därefter skyddet för föreningsfriheten sålunda att de stadgar: Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där. Artikel 18 säger slutligen: De inskränkningar som medgetts enligt denna konvention beträffande de där upptagna fri- och rättigheterna får inte  tillämpas annat än i de syften för vilka de medgetts.

Enligt svensk lag europakonventionen, får alltså Sverige inte utplåna eller inskränka rätten exempelvis för en mc-klubb att äga, hyra eller verka i en lokal om det inte medges i Europakonventionen vilket det inte görs. Så den vägen är också stängd för att förhindra mc-klubbsetablering!

Vi ska då titta på vad Paula Örn har att rätta sig efter som offentligt anställd person enligt Regeringsformen, grundlagen. Vi tittar på regeringsformen 1:2: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet… Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. 

Det torde stå glasklart för envar som läser detta inlägg att det i grundlagen inte finns minsta utrymme för en offentliganställd person att verka för att en mc-klubb inte fritt ska få etablera sig varhelst de vill. Tvärtom stadgar grundlagen att offentliganställda personer ska verka för att alla människor inklusive bikers ska kunna uppnå¨delaktighet och jämlikhet i samhället och att du som offentliganställd ska utöva din makt och ditt arbete med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Anser du själv, Paula Örn att du följt grundlagens stadgande när du vill försöka hindra bikerklubbar, som består av enskilda medborgare, att få etablera sig varhelst de vill??

Ropa inte på vargen om du inte vill att vargen ska komma!

Polisen har nyligen gått ut med en vädjan om att föräldrar inte ska skrämma barnen med polisen. Samtidigt agerar polisen ständigt genom att försöka skrämma upp allmänheten för bikers och bikerklubbar såsom vore polisanställda en form av dubbelnaturer.

Detta förhållningssätt är självklart inte ok! Du måste tvunget agera i enlighet med hur du själv vill bli behandlad. Skrämmer du barn och allmänhet med bikers får du således tolerera att andra skrämmer med polisen! Allt annat är dubbelmoral och hyckleri!

Aktuella artiklar:

Artikel 1: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6837113

Artikel 2: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6837230

Artikel 3: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6837030

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin