Information kring lagstöd för Polisens kroppsburna kameror

Polisen kommer från december 2022 förse alla poliser i fält med kroppsburna kameror som de själva kan sätta på och stänga av efter behag. Frågan medborgarna osökt ställer sig är om det är lagligt vilket vi här ska granska utefter de olika juridiska aspekterna för att därefter sammanfatta legaliteten kring filmning med kroppsburna kameror.

Lagstöd för Polisens fotografering och filmning

Rättegångsbalken 28:14 säger: Av den som är anhållen eller häktad må fotografi och fingeravtryck tagas; han vare ock underkastad annan dylik åtgärd. Vad nu sagts gälle ock annan, om det erfordras för vinnande av utredning om brott, varå fängelse kan följa.

Polisen äger således lagstöd för att fotografera om person är anhållen eller häktad och inte i några andra fall då det i andra fall saknas nödvändigt positivt lagstöd, varför polisåtgärden är att betrakta såsom en tvångsåtgärd.

Rättsfall kring polisens rätt att fotografera och filma

Polisen har kritiserats av JO och JK i mer än 8 olika ärenden för att utan lagstöd, det vill säga olagligt, ha fotograferat personer ur framförallt bikerkulturen. JO och JK, har bedömt att polisen inte utan uttryckligt lagstöd får fotografera eller filma enskild med tvång eller annars mot dennes vilja. JO och JK-besluten ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011, JO 586-2012, JO 3182-2018.

Polisen äger ingen rätt att mot någons eller någras vilja fotografera eller filma. Skulle fotografering eller filmning ändå aktualiseras av polisen bör ni därför klart och tydligt deklarera att ni inte tillåter eller medger fotografering/filmning.

Integritetsskyddsmyndighetens uttalande kring Polisens användning av kroppskameror

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) är övergripande myndighet för granskning av legalitet kring filmning, avseende Personuppgiftslagen. När Polismyndigheten 2016 började testa användning av kroppskameror skickade Payback Sverige direkt in en anmälan och Datainspektionen (DI) inledde ett tillsynsärende med diarienummer: 1083-2016. Paybacks diarienummer var: A254.621/2016.

I ärendet fastslog DI följande: Polisen föreläggs därför att ta fram riktlinjer för användningen av kroppsburna kameror som säkerställer att kamerorna används i enlighet med gällande rätt.

Datainspektionen anser att det bästa vore om polisens användning kroppsburna kameror lagregleras. Därför skickas beslutet från granskningen även till Justitiedepartementet.

Datainspektionen konstaterar att Polismyndigheten kan komma att behandla personuppgifter i strid med 9 § första stycket a-h personuppgiftslagen (1998:204) samt 2 kap. 2 och 7-13 §§ polisdatalagen (2010:361) vid användningen av kroppsburna kameror. Detta genom att inte ha rutiner som säkerställer att de grundläggande kraven i 9 § första stycket a-h personuppgiftslagen, jämförd med 2 kap. 2 § polisdatalagen, efterlevs samt genom att inte ha rutiner för när personuppgifter får behandlas, rutiner för när och under vilka förutsättningar känsliga personuppgifter får behandlas, rutiner för vem som ska ha tillgång till insamlade personuppgifter och rutiner som säkerställer att personuppgifter gallras på ett korrekt sätt.

Ur Datainspektionens beslut framgår följande gällande kameror och filmning/fotografering, sidan 4: I detta avseende anser Datainspektionen att vad som har uttalats i praxis och förarbeten om handhållna kameror även ska gälla för kroppsburna kameror.

Datainspektionen, numera Integritetsskyddsmyndigheten fastslår således att det föreligger risk att Polisen bryter mot Personuppgiftslagen genom filmning med kroppskameror genom att inte ha rutiner för när och under vilka omständigheter de kommer att behandla personuppgifter.

Datainspektionen fastslår också att det som avser filmning med handhållna kameror också gäller för kroppsburna kameror.

Polisens uttalande

Polisen uppger att de nu tagit fram riktlinjer och rutiner för användningen av kroppsburna kameror. Integritetsskyddsmyndigheten har dock ej granskat om de är förenliga med personuppgiftslagen oc hBrå har inte i nutid heller granskat om Polisen med sina nya riktlinjer uppfyller lagstiftningens krav. Brottsförebyggande rådet konstaterade 2020 att: Om filmerna ska kunna användas som bevismaterial i domstolarna annat än i enstaka fall så behöver Polisen utforma tydliga riktlinjer för när, hur och var det ska filmas. Polisen behöver också fundera på hur de vill använda kamerorna och ta fram strategier och riktlinjer, dels baserat på lagstiftningen, men även utefter lokala behov och villkor.

Paybacks slutsats

Polisen har ålagts av både Brå och Integritetsskyddsmyndigheten att ta fram riktlinjer och rutiner för användningen av kroppsburna kameror. Ingen av parterna har granskat de av Polisen framtagna riktlinjerna och rutinerna dock.

Vad avser hur användningen kommer att förhålla sig gentemot Personuppgiftslagen återstår att se och kan bara erhållas information omkring om någon utsatt anmäler det specifika fallet till Integri-

tetsskyddsmyndigheten för legalitetsprövning.

Integritetsskyddsmyndigheten såväl som Brå har konsterat att samma lagstiftning för handhållna kameror som för kroppsburna och att inget lagstöd finns för användning av kroppsburna kameror därvid då filmning med handburna kameror saknar all form av lagstöd om person ej anhållits eller häktats. Här är det självklart att anmäla varje fall till JO och JK då lagstöd sakans för Polisen att filma via kroppsburna kameror liksom tidigare för handhållna kameror.

Artikel om Datainspektionens beslut: https://payback.name/delframgang-for-payback-framtvingar-flera-nya-polisriktlinjer-och-rutiner-samt-krav-pa-lagreglering/ 

Datainspektionens skrivning kring beslutet i tillsynsärendet: http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2017/riktlinjer-kravs-for-polisens-kroppsburna-kameror/

Datainspektionens beslut: http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2017-04-11-kroppsburna-kameror.pdf

Brottsförebyggande Rådets rapport: https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2020-02-19-minskad-utsatthet-for-poliser-med-kroppsburna-kameror.html


  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin