• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Delframgång för Payback – Framtvingar flera nya polisriktlinjer och rutiner samt krav på lagreglering!

Delframgång för Payback – Framtvingar flera nya polisriktlinjer och rutiner samt krav på lagreglering!

Bakgrund

För 10 månader sedan öppnade Datainspektionen ett Tillsynsärende över Polisens användning av så kallade kroppsburna kameror efter en anmälan från Payback Sverige. En i och för sig stor framgång då sådana ärenden sällan öppnas. Ärendet fick diarienummer: 1083-2016. Paybacks diarienummer var: A254.621/2016.

Sammanfattning

Datainspektionen skriver i korthet följande sammanfattning omkring beslutet på sin hemsida:

Polisen föreläggs därför att ta fram riktlinjer för användningen av kroppsburna kameror som säkerställer att kamerorna används i enlighet med gällande rätt.

Datainspektionen anser att det bästa vore om polisens användning kroppsburna kameror lagregleras. Därför skickas beslutet från granskningen även till Justitiedepartementet.

Beslutets innehåll i detalj

Datainspektionen konstaterar på en rad punkter att polisen saknar rutiner att följa och förhålla sig till när det avser användningen av kroppsburna kameror. Polisen åläggs därför att ta fram en rad riktlinjer och rutiner för att göra användningen rättssäker:

Sidan 1: Datainspektionen konstaterar att Polismyndigheten kan komma att behandla personuppgifter i strid med 9 § första stycket a-h personuppgiftslagen (1998:204) samt 2 kap. 2 och 7-13 §§ polisdatalagen (2010:361) vid användningen av kroppsburna kameror. Detta genom att inte ha rutiner som säkerställer att de grundläggande kraven i 9 § första stycket a-h personuppgiftslagen, jämförd med 2 kap. 2 § polisdatalagen, efterlevs samt genom att inte ha rutiner för när personuppgifter får behandlas, rutiner för när och under vilka förutsättningar känsliga personuppgifter får behandlas, rutiner för vem som ska ha tillgång till insamlade personuppgifter och rutiner som säkerställer att personuppgifter gallras på ett korrekt sätt.

Datainspektionen förelägger Polismyndigheten att införa rutiner för den personuppgiftsbehandling som användningen av kroppsburna kameror ger upphov till i syfte att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande rätt. 

Sidan 2: Det saknas nationella rutiner eller riktlinjer för användning av kroppsburna kameror i polisverksamheten och för den personuppgiftsbehandling som användningen ger upphov till.

Sidan 8: Datainspektionen konstaterar att Polismyndigheten kan komma att behandla personuppgifter i strid med 9 § första stycket a-h personuppgiftslagen samt 2 kap. 2 och 7-13 §§ polisdatalagen. Detta genom att inte ha rutiner som säkerställer att de grundläggande kraven i 9 § första stycket a-h personuppgiftslagen efterlevs samt genom att inte ha rutiner för när personuppgifter får behandlas, när och under vilka förutsättningar känsliga personuppgifter får behandlas, rutiner för vem som ska ha tillgång till personuppgifterna eller rutiner för att säkerställa att personuppgifter gallras på ett korrekt sätt.

Sidan 9: Datainspektionen förelägger därför Polismyndigheten att införa rutiner för den personuppgiftsbehandling som sker vid användningen av kroppsburna kameror i syfte att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande rätt. 

Sidan 10: Datainspektionen anser att Polismyndigheten vid behandling av personuppgifter genom användning av kroppsburna kameror på platser dit allmänheten har tillträde kan komma att behandla känsliga personuppgifter… Polismyndighetens användning av kroppsburna kameror innebär en ingripande åtgärd i den personliga integriteten som saknar uttryckligt stöd i lag. Det är därför särskilt viktigt att det finns rutiner och instruktioner i syfte att minska riskerna för otillåten behandling av känsliga personuppgifter. Datainspektionen anser därför att det ska finnas rutiner och vägledning för den nödvändighetsprövning som ska ske inför behandling av känsliga personuppgifter. 

Sidan 11: Polismyndighetens avsaknad av rutiner gällande användarnas behörigheter innebär enligt Datainspektionen en risk för att personuppgifter kan behandlas i strid med tillämpligt regelverk. Datainspektionen anser därför att Polismyndigheten ska införa rutiner och vägledning för tillgången till personuppgifter. 

Sidan 12: Eftersom det inte finns några rutiner för när personuppgifter ska gallras föreligger det en risk för att uppgifter ligger kvar i kameran eller på lagringsenheten under längre tid än vad som behövs utifrån ändamålet med behandlingen. Datainspektionen anser därför att det ska finnas rutiner och vägledning för att säkerställa att personuppgifter gallras på ett korrekt sätt

Paybacks bedömning:

Datainspektionens uppgift är att bedöma huruvida polisens användning av kroppsburna kameror bryter mot regelverket i Polisdatalagen eller mot Personuppgifttslagen (PUL). Datainspektionens tillsynsärende avser inte en bedömning i sig över det faktum att polisens användande i sig bryter mot grundlagens krav på lagstöd för användande av kameror överhuvudtaget.

Polisen har i övrigt uppgivit att de använder de kroppsburna kamerorna vid särskilda händelser, vid ordningsstörningar samt vid husrannsakningar och liknande.

Ur Datainspektionens beslut framgår följande gällande kameror och filmning/fotografering, sidan 4: I detta avseende anser Datainspektionen att vad som har uttalats i praxis och förarbeten om handhållna kameror även ska gälla för kroppsburna kameror.

JO har tidigare i sju olika ärenden fastslagit att Polisen saknar lagstöd för användande av kameror, med undantag för gripande, anhållanden och liknande, är det dit vi får anmäla polisens felaktig användning vid kontroller m.m.

Payback kommer nu framöver att uppmärksamt iaktta om polisen använder kroppsburna kameror på annat sätt än de uppgivit för Datainspektionen nämligen som ett tvångsmedel utan lagstöd vid kontroller.

I sådant fall kommer vi på nytt utarbeta JO-anmälan för legalitetsprövning av kroppsburna kameror utefter övrig lagstiftning och i strid med tidigare JO-beslut som utdelat kritik mot polisen.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att Datainspektionen  på flera punkter ovan fastslagit att polisen saknar rutiner och riktlinjer för hur materialet får hanteras utefter personuppgiftslagen. Vidare har Datainspektionen skickat beslutet vidare till Justitiedepartementet för granskning och lagreglering. Bra, så!

Omkring Datainspektionens beslut:

Datainspektionens skrivning kring beslutet i tillsynsärendet:
http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2017/riktlinjer-kravs-for-polisens-kroppsburna-kameror/

Datainspektionens beslut:
http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2017-04-11-kroppsburna-kameror.pdf

Polisens skrivning omkring beslutet på polisens hemsida:
https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam-2017/April/Riktlinjer-for-kroppsbruna-kameror/

Paybackartikel om öppnandet av Tillsynsärendet:
http://payback.name/efter-payback-anmalan-datainspektionen-oppnar-tillsynsarende-over-polisens-anvandning-av-kroppsburna-kameror/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin