Info: Om den nya polisorganisation från 2015!

payback_Support12_v3

Genomförandekommittén, som består av poliser, jurister och sakkunniga har fattat beslut om hur den nya polisorganisationen ska se ut från och med den 1 januari 2015.

Polisen delas in i sju regioner: Nord, Mitt, Bergslagen, Stockholm, Öst, Väst och Syd.


Huvudorter blir Umeå (Nord), Uppsala (Mitt), Örebro (Bergslagen), Stockholm (Stockholm), Göteborg (Väst), Linköping (Öst) och Malmö (Syd).

Varje polisregion får en huvudort. Huvudorterna blir administrativa centrum. Specialistfunktioner och andra regiongemensamma verksamheter kan och bör placeras på andra orter inom regionen.

Med indelningen tillsätts sju regionspolismästare, och dagens länspolismästare avskaffas.

Fler beslut avseende själva organiseringen kommer att fattas i oktober 2013.

Payback Sveriges kommentar

Payback Sverige har ingen vidare kommentar kring polismyndighetens organisering än den vi redan på ett tidigt stadium gav uttryck för: Det är mycket bra att polisen blir en sammanhållen myndighet istället för 21 st olika länsmyndigheter. Anledningen till att vi är positiva till förändringen står helt och hållet att söka i att arbetet för bikers rättigheter underlättas väsentligt om vi arbetar mot en och samma myndighet istället för mot 21 st. Alla beslut som fattas av exempelvis JO gäller då samma myndighet och när tillräckligt många samlats mot en och samma myndighet är det betydligt enklare att påvisa ett polisärt, systematiskt myndighetsövergrepp än mot 21 st olika.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin