Info: Utredning föreslår nytt nämndemannasystem!

nyannons2jpeg

Nämndemannautredningen har överlämnat betänkandet Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) till justitieminister Beatrice Ask. Vad som är bra för rättssäkerheten och därmed för bikers är markerat i fetstil.

Utredningen föreslår i korthet följande:

– I syfte att bredda rekryteringen till icke partipolitiska kretsar och skapa en mer representativ nämndemannakår vad gäller främst ålder föreslår utredningen ett nytt ansökningsförfarande där var och en till kommunen respektive landstinget ska kunna ansöka eller nominera annan till nämndemannauppdraget.

– Val av ämndemän ska även framöver förrättas av kommun- respektive landstingsfullmäktige, men utredningen föreslår ett lagfäst krav på att fullmäktige måste välja minst hälften av nämndemännen från den grupp av kandidater som inte har blivit nominerade av ett politiskt parti företrätt i fullmäktige (en så kallad fri kvot).

Utredningen föreslår att nämndemännen ska vara två till antalet i stället för tre i de mål där de medverkar. Vidare föreslår utredningen att fler brottmål ska kunna avgöras utan nämndemän medan nämndemännens medverkan i familjemål lämnas oförändrad.

Utredningen förslår att nämndemän inte längre ska medverka i skattemål, eller i förhandlingar i hovrätt eller i kammarrätt.

– Utredningen föreslår även en skärpning av lämplighetskravet, en obligatorisk introduktionsutbildning för nämndemännen samt en dubblering av nämndemännens arvode.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Länk till utredningen:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/99/84/1e969e28.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin