• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Fyra MC-klubbar yrkar via Payback Sverige på Statsskadestånd för att Sverige har tolererat och underlåtit att skydda klubbarna från strukturell och systematisk diskriminering utefter Europakonventionen och EU-rätten!

Fyra MC-klubbar yrkar via Payback Sverige på Statsskadestånd för att Sverige har tolererat och underlåtit att skydda klubbarna från strukturell och systematisk diskriminering utefter Europakonventionen och EU-rätten!

Nytt skadeståndsyrkande riktat mot Svenska Staten

Som ett andra steg i Paybacks strategi har vi nu för 4 mc-klubbars räkning sammanställt och till JK inskickat ett yrkande om statsskadestånd för strukturell och systematisk diskriminering och trakassering utefter Europakonventionen såväl som utefter EU-rätten och Stadgan för de grundläggande rättigheterna samt för att ha tolererat och tillåtit en existerande situation och underlåtit att vidta åtgärder i form av exempelvis lagstiftning för att skydda bikerklubbarna och deras enskilda medlemmar.

JK har lämnat besked om att det nya skadeståndsyrkandet har lagts ihop med det  tidigare inskickade skadeståndsyrkandet riktat mot Polisen för strukturell och systematisk diskriminering och trakasseri utefter Europakonventionen och EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna. Det innebär att såväl Svenska Statens underlåtenhet och Polismyndighetens systematiska diskriminering kommer att utredas inom ramen för ett stort ärende. Ärendet har diarienummer: 3948-20-4.3.2.

OM det andra skadeståndsyrkandet!

Detta andra skadeståndsyrkandet skiljer mot det första skadeståndsyrkandet i framförallt två delar.

1. Att skadeståndsyrkandet denna gången inte avser Polismyndigheten utan istället riktar sig direkt mot Svenska Staten.

2. Emedan det första ärendet avsåg den myndighet som verkställt diskrimineringen mot bikerklubbarna och deras medlemmar avser det aktuella skadeståndsyrkandet istället Svenska Staten för att Sverige har tolererat en existerande situation utan att vidta nödvändiga och positiva åtgärder genom att inte tillskapa tillräckligt rättskydd, exempelvis i form av lagstiftning, för att skydda mc-klubbarna och deras enskilda medlemmar från juridiska övergrepp i strid med konventionen för de mänskliga rättigheterna såväl som utefter EU-rätten i form av Stadgan för de grundläggande rättigheterna.

Utefter artikel 1 i Europakonventionen skall Sverige ”garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning 1 i denna konvention”.

Vi citerar vidare ur lagkommentaren kring Europakonventionen, Hans Danelius bok Mänskliga rättigheter i europeisk praxis En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (2015), följande på sidan 365: Primärt medför artikel 8 en förpliktelse för staten att avhålla sig från ingrepp i den skyddade rättigheten… Artikel 8 gäller inte bara ingrepp utan ålägger staten att vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes privatsfär. Sådana positiva åtgärder kan utgöras av lagstiftning men också av skydd mot övergrepp i särskilda situationer. Även utan att det förekommit något ingripande från en myndighet eller en offentlig tjänsteman kan staten således bryta mot mot artikel 8 genom att tolerera en existerande situation eller genom att inte skapa tillräckligt rättsskydd. Staten kan då bli ansvarig för sin underlåtenhet trots att det specifika övergrepp som visat att det rättsliga skyddet var otillräckligt har utförts av en enskild person, för vars handlande staten inte i och för sig är ansvarig… Vad som i huvudsak kan förväntas är att staten utfärdar lagar som ger ett tillfredställande skydd åt privatliv, familjeliv, hem och korrespondens och att de rättsvårdande myndigheterna håller kontroll över att dessa lagar respekteras.

Vi har nu ännu en gång fört upp bikerkampen på Europanivå!

Varje artikel i Europakonventionen har som tidigare nämnts sin motsvarighet i den Europeiska Unionens Stadga om de grundläggande rättigheterna, det vill säga inom EU-rätten. En stadga som gäller lika med eller högre än till och med Europakonventionen. Både Europakonventionen och den Europeiska Unionens stadga har därför använts i skadeståndsyrkandet.

Vi har nu via att yrka skadestånd från såväl stat som polis fört kampen för våra rättigheter upp till Europanivå vilket aldrig tidigare gjorts inom bikerkulturen! Det vi inte kan åstadkomma genom användande av svensk lag måste istället genomföras via de juridiska europeiska verktyg som finns.

Det andra arbetskrävande steget i Paybacks strategi för de kommande åren har därvid verkställts och fler steg väntar efterhand och presenteras likaså efterhand som de verkställs.

Länk till Artikel om Skadeståndsyrkandet mot Polisen från fyra mc-klubbar via Payback:
https://payback.name/det-storsta-och-viktigaste-bikerarendet-nagonsin-har-nu-fardigstallts-och-inlamnats-till-justitiekanslern/

Payback gör skillnad! Stöd Payback – Payback stödjer dig! Gå med som medlem redan idag!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin