Förvägras fotboja på grund av klubbmedlemsskap!?

De polisen sorterar in under organiserad brottslighet???

En mc-klubbsmedlem förvägras att avtjäna ett två månaders fängelsestraff på grund av medlemskap i en mc-klubb, som enligt GP tillhör ”de sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”. Huruvida den citerade meningen är GP:s egenformulerade begreppsbeskrivning eller om Rikspolisstyrelsen verkligen skrivit eller uttryckt saken på ovanstående sätt har jag ingen som helst aning om. Men om det är Rikspolisstyrelsens uttryck så har vi nu tre olika samlade begrepp som verkligen bevisar mc-klubbarnas skuld. Ironi!

Vi har ju sedan tidigare två uttalanden härrörande från Värmland där Polismyndigheten tvingats besvara utefter vilket underlag de kategoriserar mc-klubbar för att vara kriminella så låt oss titta på samtliga tre begrepp:

1. ”Polismyndigheten har använt begreppet ”kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”.

2. ”Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”.

3. ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

Det är starka ord som egentligen inte säger mer än att polisen bedriver en djupt orättfärdig förföljelsekampanj mot landets mc-klubbar då de vid direkt förfrågan inte förmår lägga fram ett enda bevis för i sak! Det är svagt, det är patetiskt och det klingar alltmer ihåligt. Låt oss fortsätta arbetet med att tvinga polisen bemöta vilket fog de har för stigmatiseringen av mc-klubbarna tills fler aktörer vaknar och tar över stafettpinnen att framtvinga bevis och då inte för mc-klubbarnas brottslighet utan för att polisen utan fog tillåtits driva en orättfärdig kampanj i media mot bikerklubbarna utan något som helst fog!

Saken

GP skriver att kammarrätten i en prejudicerande dom slår fast ”att den som tillhör ett etablerat mc-gäng också är diskvalificerade från möjligheten till så kallad intensivövervakning med elektronisk kontroll”.

Här finns ett direkt faktafel. Kammarrätten är underställd Högsta Förvaltningsdomstolen, före detta Regeringsrätten. En prejudicerande dom med full rättslig verkan fattas av landets högsta domstolar, Högsta Förvaltningsdomstolen eller Högsta Domstolen.

Domar i lägre instanser får en viss begränsad prejudicerande verkan om de inte överklagas till högsta instans men bara på det viset att de går att hänvisa till i andra, kommande rättsfall så länge ingen för ett identiskt rättsfall till en högre instans.

Skillnaden är att för full prejudicerande verkan fungerar bara ett domslut från landets högsta rättsinstanser då de domstolarna bara med längre mellanrum, när det finns ny lagstiftning m.m som kan föranleda en förnyad prövning, provar likadana rättsfall. För själva avsikten för prövning i de Högsta instanserna är just att rättsfallen är unika varför det är av värde och till ledning för just kommande rättsfall att saken därför får en prövning och att det skapas ett vägledande utslag med full, rättslig verkan för kommande rättsfall. Kommande rättsfall kommer då att tolkas utefter domsluten i de högsta rättsinstanserna och direkt avgöras därutefter utan att återigen kunna föras till de högsta instanserna. Det kan låta som en liten skillnad men rent juridiskt är det en väldigt stor skillnad!

Fotboja

Payback har redan tidigare utförligt utrett och och skildrat ett liknande fall där en mc-klubbsmedlem förvägrades fotboja. Då artikeln uttömmande genomgår varje form av juridisk möjlighet att förvägra en person att dömas till fotboja som straff och konstaterar att sådana möjligheter inte föreligger på grund av medlemskap i en grundlagsskyddad förening hänvisar jag till artikeln ifråga. Jag väljer bara att citera två saker ur skrivelsen: ”Det är att behandla människor olika och att därvid åsidosätta det demokratiska samhällets grundprincip om människors lika värde; samt att bortse från alla människors rätt till likhet inför lagen” och ”Då inget stöd finns i lagen; ej heller lagens förarbete; och inte ens i myndighetens interna riktlinjer är detta ett solklart fall av subkulturell diskriminering”.   Läs artikeln!

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.589003-bandidosboss-slipper-inte-fangelse

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/skall-klubbtillhoerighet-faa-avgoera-straffet-294939

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin