Om JO-utredningen kring polistillslaget mot Bandidos i Huddinge! Del 1/3

Payback Sverige har begärt ut och läst igenom Bandidos MC:s JO-anmälan samt polisens svar i den pågående JO-utredningen över Polismyndigheten i Stockholms tillslag mot klubbens fest i Huddinge. Anledningen var att vi vill se skillnader och likheter med tillslaget mot julfesten hos Punisher MC samt granska tillslagets orsaker och ingående element samt självklar titta på polismyndighetens anförda skäl för tillslaget. Här nedan följer våra slutsatser:

Lagstöd att eftersöka personer som redan id-kollats ett flertal gånger under veckan!???

Polisen anför såsom skäl och lagstöd för tillslaget att de eftersökte två personer som var anhållna i sin frånvaro. Beslut ska ha fattats av åklagare utefter Rättegångsbalken 28:1 och 28:2 om personell och reell husrannsakan. Beslutet ska även ha omfattat eftersökning av föremål underkastade beslag på angiven adress. Till polisens svar bifogas dock inte åklagarbeslutet varför frågan om legliteten i detta avseende inte framlagts bevis för i polisyttrandet. Likheterna med Punisherjulfesten är här slående då inte heller i det fallet några som helst bevis i sak för polisens påstådda laga stöd presenterats!? Inte heller har polismyndigheten bifogat underlag för att visa att de eftersökta personerna verkligen var anhållna i sin frånvaro vid tillfället.

Polisens uppgifter om insatsen

Polisinsatsen inleddes enligt Polisens uppgifter kl 16.22 och huset säkrades av Piketenheten och Tunnelbaneenheten från Operativa avdelningen. Kl 16.41 greps de två personer som eftersöktes. De befann sig således i fastigheten vilket till synes därmed gav polisen lagstöd för åtgärden…

Polisen uppger att huset säkrats och tömts på personer 17.18 varvid poliserna därefter var behjälpliga med att hämta jackor och ledsaga folk till toaletter. Polisen uppger också att de hämtat filtar och täcken samt startat elaggregat till en värmefläkt i tälten på tomten samt tillsett att mineralvatten fanns tillhands. Polisen uppger även att ingen person tvingades vistas utomhus utan erbjöds plats i partytälten på området.

Husrannsakan avslutades därefter kl 20.36.

Personerna på platsen identifierades i så kallat brottutredande syfte och för att kontrollera efterlysningar. Kroppsvisitationer genomfördes utefter Polislag 19 för sökande efter vapen och andra farliga föremål.

Polisen uppger även att händelserapporter upprättade av tjänstgörande poliser visar att processerna inte tog den tid anmälarna uppger och även att insatschefen fattade beslut om identifiering och kroppsvisitation. Behöver vi tillägga att även i detta fall underlåter polisen att medsända sådant underlag som kunde gett stöd i saken för deras version av händelseförloppet?

Bandidos uppgifter

Polisstyrkan uppgående till ett 100-tal personer stormade festen som så kallade galna hundar med dragna vapen, skrikande och gapande i munnen på varandra. De skrek hela tiden upprepande: Lägg er ner på marken. Händerna på huvudet eller knäppta framför er. Rör ni er så skjuter vi! Alla blev beordrade att sätta eller lägga sig ner på marken. Ingen fick lov att ta på sig jackor eller dylikt. Vid varje förfrågan skrek poliserna hysteriskt: Håll käften och ligg still samtidigt som de riktade vapnen emot oss. Efter 1,5-2 timmar beordades samtliga under vapenhot att förflytta sig till tälten och sitta ner på de iskalla bänkarna. Personerna bad om att få sätta på värmeagrregatet vilket gav som svar av närvarande poliser: Sitt ner och håll käften! Ingen fick under denna tid besöka toaletten.

Festdeltagarna avkrävdes legitimation och utsattes för kroppsvisitation redan under det inledande skedet av polisinsatsen.

Några personer led av diabetes 1 och 2 samt hjärtproblem. Ingen av dessa personer tilläts inta vare sig mat, dryck eller medicin! Detta påpekades i olika omgångar vilket varje gång fick till svar från polisen att de skulle hålla käften! En person hade både diabetes och var stelopererad i ryggen men tilläts inte ens att ändra ställning för att lindra smärtan.

Ett flertal vittnesmål intygar att personerna tvingats sitta utomhus på marken i ett flertal timmar. Att de tvingats till marken med söndriga kläder som följd under vapenhot. Efter att personer kontrollerats tvingades de sitta på marken,  gräsmatta, under tre timmar utan att få gå på toaletten eller ta på sig kläder. En annan person vittnar om att han tvingats sitta på marken i fem timmar i bara kortärmad tröja. Under tiden förvägrades han gå på toaletten samt även att ta på sig sin tröja som låg 2 meter ifrån honom. Temperaturen var vid tillfället + 1 grad!

En avdelning vittnar om att de redan innan de kom fram till festen stannats två gånger för kroppsvisitation och fordonsgenomsökning. När de väl anlände till festlokalen stormade polisen ut med rånarluvor och automatvapen och beordrade under skrik personerna att gå in på området och lägga sig platt på magen bland grus och smuts varvid kläder förstördes. De beordrades därefter in i ett tält och fick där de fick stå utan jackor i 3-4 timmar. Efter ytterligare tid fick de lämna festen men  först efter att fordonet en tredje gång undersökts! Genomsökningen tog ytterligare en timme…

Avdelningen vittnar vidare om att de under aktuell helg stoppats och kroppsvisiterats 4-8 gånger varvid en del personer tvingats åka till polisstation för att lämna blodprov och urinprov.

Liksom vid Julfesten hos Punisher MC förekom ett flertal civila personer på festen. Såväl män som kvinnor. Dessa personer upplevde förödmjukelserna och den kränkande behandlingen från polismyndigheterna sida såsom mycket obehagligt och skrämmande.

Polisen sparkade sönder dörrar även en dörr som vid tillfället var öppen. Bröt sönder dörrar och dörrkarmar samt tvingade samtliga, män som kvinnor att under vapenhot lägga sig ner på golvet. Därefter visiterades personerna varefter de tvingades ut ur huset att stå i kylan emellan 2-3 timmar.

Även de omkringboende störde sig och beklagade sig till polisen över insatsen då den fick till resultat att polisen stängde av hela vägen utanför fastigheten, cirka 5-600 meter. Då de beklagade sig till polisen bemöttes de av nonchalans och beordrades att hålla sig inomhus.

Vid insatsen deltog även Kronofogdemyndigheten med inhyrda bärgningsbilar, helikopter samt inhyrd lokaltrafikbuss, SL, för att kunna sluusa iväg personer för kroppsbesiktning. Insatsen avslutades först 22.00

Personerna som av polisen påstås ha varit efterlysta vid tillfället har befunnit sig på plats i fastigheten under hela veckan som försiggick med polisens goda vetskap. De har kontrollerats dagligen via id-konfrontationer av polisen!

Paybacks jämförande analys och kommentar

Tillslaget mot Bandidos MC:s jubileumsfest och tillslaget mot Punisher MC:s julfest har skett under mycket lika omständigheter. Det har varit iskallt, en mängd poliser har stormat in med dragna gevär och tvingat ner personer på marken under vapenhot och hysteriska tillrop. Insatserna har haft för avsikt att kränka och förnedra alla festdeltagare. Det har varit klara maktdemonstrationer i det att polisen tvingat deltagarna att sitta på marken utan ytterkläder i många timmar utan att få använda toaletter eller inta mediciner. Det har således i två fall varit manifestationer av den våldsutövande makten i landet som normalt endast förekommer i avskyvärda diktaturstater. Det har med andra ord varit frågan om helt oacceptabla insatser som haft som övergripande syfte att provocera och förklara direkt krig mot bikerklubbarna i och med insatsernas djupt kränkande och förnedrande element!

Påtagliga bevis för insatsens efterkonstruktion

Två företeelser bevisar i sig att insatsen varit ett resultat av en särskild insats mot bikervärlden som ett led i att störa och förstöra.

1. Personerna som bildar ett påstått lagstöd för insatsen igenom att vara anhållna i sin frånvaro (om den uppgiften är korrekt) har redan tidigare idkontrollerats ett flertal gånger tidigare under veckan av polisen och invid fastigheten.

2. Kronofogdemyndighetens medverkan i insatsen påvisar ju direkt att insatsen var riktad mot klubben och dess  besökare och hade inget att göra med de eftersökta personerna.

Polisen har helt enkelt gjort insatsen och utefter vad de funnit på platsen också konstruerat ett lagstöd i efterhand. Att inga dokument medsänts rörande insatsbeslutet, ansvarigt polisbefäl som fattat beslut om insatsen styrker bara detta faktum ytterligare.

Insatsen består av en mängd helt identiska skeenden och företeelser som inträffade i samband med Punisher MC:s julfest, JO-ärende: 586-2012. Personerna har tvingats att under vinterkyla sitta på marken i olika antal timmar. Personerna har förvägrats att hämta och ta på sig såväl jackor, tröjor eller andra klädesplagg. Personer har förvägrats gå på toaletten eller inta medicin m.m

De båda ärendenas uppenbara likheter bevisar i sig riktigheten i uppgifterna samt styrker varandra på grund av de identiskt avgivna vittnesmålen. Ärendena styrker också varandra på det sätt att polisens uppgifter försvagas än mer på grund av dess ofullständiga dokumentation, genomskinliga argumentering och i det att de vid två tillfällen gjort sig skyldiga till två identiska och mycket grova, övergrepp gentemot bikerkulturen!

Polisen har även avkrävt festdeltagarna legitimation och genomfört kroppsvisitationer i ett inledande skede varför kroppsvisitation och identifiering inte heller kan sägas ha utförts i ett brottsutredande syfte!

Vi återkommer med två ytterligare artiklar om ärendet då det finns fler intressanta bitar att återge för bikerkulturen såväl som för media och allmänhet.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin