Svar till GT!

Dummerjönsarnas parad fortsätter i media. Olika aktörer försöker ånyo skaffa sig en välvillig position hos polismyndigheterna genom att försöka blanda bort korten kring polisens kapitala misslyckande kring Malmöskjutningarna genom att försöka dra in mc-klubbarna i saken. Idag är det GT och Peter Bodis som kopplar olika former av smutsiga  grepp.

Bodis börjar med att prata om att staten varit toleranta mot etablerandet av olika former av mc-gäng och att dessa föreningar ställer sig vid sidan av och över samhällets lagar. han fortsätter oförtrutet med att prata om att enskilda medlemmar “belönats” av staten med olika former av bidrag och drar fram ett exempel på sjukersättning. Bodin avslutar sin artikel med ett resonemang kring att mc-klubbarnas närvaro utövar en lockelse på kriminella och vilsna småpojkar och att lockelsen från de “kriminella gängen” är en alltför stark förebild för unga människor. Bodin menar även att det tycks vara ofarligt att smuggla in, köpa, sälja och bära vapen i Malmö och att det utgör ett angrepp på demokratin och den enskilde individens integritet och yttrandefrihet.

Bodis är den som ställer sig utanför samhället och över lagen!

I Sverige har vi både en grundlag samt även Europakonventionen som garanterar alla föreningsfrihet. En rätt som innebär att alla medborgare har rätt att bilda, samlas och delta i valfri förening. En sådan rätt finns i närmast alla länder i hela världen utom i ett fåtal totalitära diktaturer. En stat är således inte tolerant eller ej i föreningsfrågor utan upprätthåller och värnar bara landets lagar.

De enskilda medlemmar som ingår i en förening såsom en mc-klubb är också medborgare i det land de bor. Det innebär att de återigen via landets grundlag såväl som enligt Europakonventionen är tillförsäkrade vissa fri- och rättigheter. Dessa rättigheter kan inte inskränkas för enstaka individer och vara garanterade för andra utan skall tillförsäkras landets samtliga medborgare.

Den person, som exempelvis Bodis i detta fallet, som förespråkar olika fri- och rättigheter för olika människor eller grupper saknar således all form av lagstöd för sådana förslag vilket innebär att de också förespråkar ett brott mot landets lagar. En person som på så sätt medverkar eller uppviglar till, eller anstiftar brott mot landets lagar är en person som därigenom ställer sig utanför samhället och över lagarna. Det vill säga en lagbrytare. Och, Bodis och hans gelikar som förespråkar inskränkande och begränsande åtgärder mot grundlagsskyddade föreningar är i verkligheten just de personer som är det största hotet mot demokratin och yttrandefriheten då de verkar för en uppluckring av varje människas lika rättigheter!

Den stora vapentillgången är polisens ansvar och misslyckande!

Vidare är det faktum att det är enkelt att såväl smuggla in, köpa, sälja och bära vapen i Malmö väl inte mc-klubbarnas fel? Endast en förvirrad hjärna skulle väl kunna komma på den tanken. Det är polismyndigheten som är den myndighet som i första hand skall arbeta brottsförebyggande och beivra olika former av brott. Det faktum att vapentillgången är god är ju i så fall bara ett bevis på att polisen kapitalt misslyckats i sitt uppdrag att beivra brott och att skapa ett tryggt och gott samhälle. Det finns ingen annan myndighet i Sverige som har detta uppdrag och därför bör all form av kritik också riktas mot polisen!

MC-klubbarna som förebild

Att unga människor ser mc-klubbarna som förebild är ett exempel på statens bristande förmåga att agera utefter moraliska och etiska principer. I ett samhälle som kännetecknas av journalister som tar polisens parti när polismyndigheterna gång efter annan antingen misslyckas i sina uppdrag eller agerar direkt mot gällande lagstiftning; när landets politiker ständigt begår omoraliska handlingar och vägrar att ta ansvar för begångna misstag eller agera för att rätta till missförhållanden, när landets journalistkår vägrar att agera utefter utbildning och uppdrag och gräva fram sanningen bakom olika systematiska övergrepp förövade mot exempelvis mc-klubbarna från polismyndigheternas sida – ja då är det inte konstigt att en uppväxande generation ser mc-klubbarna som en garant för lojalitetens, hederns och moralens upprätthållande i ett samhälle präglat av sönderfall. Då vi skrivit en artikel för några år sedan i just detta ämne publicerar vi en länk till artikeln för de intresserade istället för att veckla in oss i ett längre resonemang.
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/myten-om-mc-klubbarnas-systemhotande-verksamhet-296753

Symptom på en mycket allvarligare sjukdom

Malmö är bara ytterligare ett symtom på en sjukdom varav Södertälje kan sägas vara det första. Oavsett vad som kommer att hända i Malmö så kommer det inte att innebära någonting i stort då problemen finns över hela Sverige och problemet stavas polisen! För det är polisens fel helt och hållet. Polisen har ansvaret för upprätthållandet av lag och ordning vilket de aldrig kan frånkännas. Att som media försöka dribbla bort korten innebär endast att sjukdomen förvärras och att patienten till slut är obotligt sjuk.

Polisen har ansvaret, resurserna och möjligheterna att lösa problemen. De behöver inte mer lagar eller mer inskränkande tvångsmedel till sitt förfogande. De behöver “bara” rikta arbetet mot problemställningarna. Idag arbetar polisen i första hand hela tiden mot mc-klubbar som enligt all forskning inte är några kriminella organisationer varför också hela arbetet är förgängligt. Det enda polisen därigenom fångar upp är de enskilda individer inom bikervärlden som begår brott för egen vinning och de individerna hade åkt fast ändå igenom sedvanligt polisiärt brottsbekaämpande arbete. Men, så länge polisen fortsätter att rikta arbetet mot de grupper som ger mediatäckning (mc-klubbarna) kommer de också att vara en organisation som kostar enorma summor pengar att driva, åstadkommer allt mindre resultat och under tiden växer problemen sig allt större ute i landet.

Nej, tvinga polisen att återigen rikta arbetet mot brottsbekämpning såsom polisen en gång gjorde på 70- och 80-talet och Sverige kommer ännu en gång att framstå som en demokrati, en rättstat och en stat som förmår upprätthålla lag och ordning inom sina gränser. Alternativet är att hela Sverige långsamt förvandlas till ett nytt Malmö. Och, kom ihåg att det är inte mc-klubbarna som är problemet! Vare sig idag i Malmö eller i Sverige överhuvudtaget!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin