• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • ”De stora övergripande ärendena” är nu igång! Inledande skadeståndsyrkanden inlämnade!

”De stora övergripande ärendena” är nu igång! Inledande skadeståndsyrkanden inlämnade!

Annons2.PDF

Bakgrund

Då såväl regering som polismyndigheten avvisat Payback Sveriges inbjudan till dialog och direkta juridiska förhandlingar tar nu Payback Sverige istället och inleder ytterligare två stämningsärenden gentemot Polismyndigheten!

”De stora ärendena” är nu igång!

Payback Sverige kan med stor tillfredsställelse meddela att alla juridiska teknikaliteter nu är på plats och att de stora ärendena inletts!

Payback Sverige har förannonserat att vi kommer att driva minst tre stora och övergripande ärenden med en så pass stor betydelse för hela bikerkulturen att de knappast kan överskattas. Det första ärendet är sedan länge påbörjat och avser de övergrepp som inbjudna vänner vid Punisher MC:s julfest utsattes för. Det ligger sedan ett år tillbaka hos Justitiekanslern för bedömning av riktigheten i skadestånds-anspråken för att efter beslut troligtvis tas vidare till domstol genom att ”vi” stämmer polisen.

Olaga kontroller och begreppet ”kriminella mc-gäng kommer nu att prövas i domstol!

Det direkta juridiska arbetet nu är i full gång gällande ytterligare två ärenden. Ett ärenden som avser Olaga kontroller och ett annat ärende som avser riktigheten i begreppet ”kriminella mc-gäng”.

Material har samlats och begärts in och nu kommer individbaserade skadestånd för alla involverade klubbars enskilda medlemmar att inlämnas för skadeståndsyrkande hos polisen. Det handlar om 30-50 olika skadeståndsyrkanden där målsättningen är att samtliga ska vara inlämnade före årsskiftet. När polisen därefter troligtvis avslagit anspråken förs ärendena vidare till domstol där bikers för första gången ställer polisen i vittnesbåsen!

Exempel på skadeståndsyrkandena som nu inlämnas!

Nedanstående skadeståndsyrkande är det första som inlämnandes under torsdagen:

I egenskap av ombud för Xxx och Xxx får jag med stöd av bifogade fullmakter framställa följande krav.

Xxx och Xxx blev föremål för polisingripande 2013-05-14 i form av stoppande av deras fordon, husrannsakan som uppenbarligen skedde i fordonet, samt kroppsvisitation.

Av likaledes bifogade protokollskopia avseende ingripandet framgår med tydlighet att skälet för ingripandet var att Xxx och Xxx färdades i en bil med anknytning till Yyy MC samt att skälet för husrannsakan var att det skulle förekomma vapen i anslutning till Yyy MC.

Vid tillfället skedde även kroppsvisiterades av Xxx och Xxx. Detta ingripande finns dock inte noterat i protokollet.

Eftersom anknytning till en viss ideell förening inte utgör tillräckliga skäl för att stoppa ett fordon eller utgör skäl för husrannsakan, än mindre skäl för kroppsvisitation, har mina huvudmän blivit utsatta för ett olagligt ingripande, och är därmed berättigade till skadestånd.

Eftersom händelseförloppet skett i stort sett i en följd, begärs ersättning för kränkning och psykiskt lidande med 25.000 kr vardera i ett för allt.

Beloppet är väl tilltaget eftersom ingripandet ifråga har ett led i polisens ”störa och förstöra-kampanj”, det vill säga det har varit fråga om direkt olagliga trakasserier från polisens sida, vartill kommer att Xxx och Xxx har befunnit sig i en ytterst skyddslös ställning gentemot beväpnade poliser, samt att polisen har underlåtit att i protokollet notera att kroppsvisitation skedde.

Jag emotser Ert snara återkommande vad avser nu framfört krav.

Med vänlig hälsning

Ismo Salmi
Advokatfirman Salmi & Partners AB

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin