• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Datainspektionen fastslår att polisen bryter mot lagen samt polisiärt metodfel vid registrering av personer!

Datainspektionen fastslår att polisen bryter mot lagen samt polisiärt metodfel vid registrering av personer!

Datainspektionen förelägger Polismyndigheter att åtgärda metodfel i samband med personregistrering

Datainspektionen kritiserar polisen i Jämtlands Län samt Polisen i Västmanlands län på fem respektive sju punkter samt förelägger polismyndigheterna att senast den 15 februari 2013 vidtagit åtgärder och införa rutiner för att säkerställa att polismyndigheterna fortsättningsvis inte agerar i strid med gällande lag.

Polismyndigheterna ska även ha inkommit med beskrivning av företagna åtgärder med anledning av den kritik som Datainspektionen utdelar gentemot polismyndigheterna senast den 15 mars 2013!

Datainspektionens pressmeddelande

Datainspektionen har granskat polismyndigheterna i Jämtland och Västmanland och konstaterar återigen att det finns brister i hur personuppgifter hanteras i polisens kriminalunderrättelseverksamhet.

Datainspektionen har granskat polismyndigheterna i Jämtland och Västmanland. Framför allt har granskningen fokuserat på hur personuppgifter hanteras i polisens kriminalunderrättelseverksamhet. Undersökningen visar på en rad brister hos de båda polismyndigheterna. Bland bristerna finns: registrering av personer som inte har koppling till allvarlig brottslig verksamhet, bristande gallring av uppgifter som enligt lag ska tas bort och att uppgifter om personer som inte är misstänkta för brott inte märks upp i registren på ett tydligt sätt.

Det är oroande att vi återigen hittat brister i hur polisen hanterar personuppgifter i den integritetskänsliga kriminalunderrättelseverksamheten. Att samma fel påträffas hos flera olika polismyndigheter tyder på att det kan finnas ett metodfel hos polisen, säger Nicklas Hjertonsson som lett Datainspektionens granskning.

Datainspektionens beslut gällande Polismyndigheten i Västmanlands Län

 1. Datainspektionen förelägger Polismyndigheten i Västmanlands län att senast den 15 februari 2013 införa rutiner som säkerställer att uppgift om en aktör i en förundersökning som erhåller sekretessmarkering i folkbokföringsregistret (skyddade personuppgifter), leder till att ärendet senast i samband med slutredovisning förses med de nya rätta och aktuella uppgifterna.

2. Datainspektionen förelägger Polismyndigheten i Västmanlands län att senast den 15 februari 2013 beträffande KUT-info införa rutiner som säkerställer att nödvändighetsprövningen enligt 2 kap. 10 § polisdatalagen (2010:361) alltid föregår en behandling av känsliga personuppgifter i KUT-info.

3. Den personuppgiftsbehandling som Polismyndigheten i Västmanlands län utför i de särskilda undersökningarna i kriminalunderrättelse-verksamhet, HD 20/07, HD 21/07 och HD 79/10, är enligt Datainspektionen inte förenlig med 14-16 §§ polisdatalagen (1998:622) och punkten 4 i övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (2010:361), främst med avseende på kraven om misstänkt allvarlig brottslighet och gallring. Datainspektionen förelägger därför polismyndigheten att senast den 15 februari 2013 inrätta personuppgiftsbehandlingen i undersökningarna i enlighet med 14-16 §§ polisdatalagen (1998:622), för det fall undersökningarna den 15 februari 2013 alltjämt förs med stöd av den lagen.

4. Datainspektionen förelägger Polismyndigheten i Västmanlands län att senast den 15 februari 2013, för det fall polismyndigheten vid den tidpunkten alltjämt behandlar personuppgifter i särskilda undersökningar i kriminalunderrättelseverksamhet med stöd av bestämmelserna i polisdatalagen (1998:622) och övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (2010:361), införa rutiner som säkerställer att prövningen rörande de särskilda undersökningarnas fortsättning eller avslutande (s.k. förlängningsbeslut) sker minst en gång per år.

5. Datainspektionen förelägger Polismyndigheten i Västmanlands län att senast den 15 februari 2013, för det fall polismyndigheten vid den tidpunkten alltjämt behandlar personuppgifter i särskilda undersökningar i kriminalunderrättelseverksamhet med stöd av bestämmelserna i polisdatalagen (1998:622) och övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (2010:361), säkerställa att samtliga registrerade personer som inte är misstänkta i undersökningarna förses med en sådan särskild upplysning som bestämmelsen i 14 § andra stycket polisdatalagen (1998:622) kräver.

6. Polismyndigheten i Västmanland behandlar personuppgifter i sin kriminalunderrättelseverksamhet utanför såväl särskilda undersökningar enligt polisdatalagen (1998:622), som uppgiftssamlingar enligt polisdatalagen (2010:361). Datainspektionen förelägger därför polismyndigheten att senast den 15 februari 2013 säkerställa att all personuppgiftsbehandling som utförs i myndighetens kriminalunderrättelseverksamhet sker i enlighet med en tydligt angiven rättslig grund.

7. Datainspektionen förelägger Polismyndigheten i Västmanlands län att senast den 15 mars 2013, inkomma till inspektionen med en beskrivning av de åtgärder som polismyndigheten har vidtagit med anledning av punkterna 1-6 i beslutet, samt de påpekanden som återfinns nedan.

Payback Sveriges kommentar

Datainspektionens kritik mot polismyndigheterna visar på utomordentligt allvarliga och medvetna brister i polismyndigheternas registrering av personuppgifter i kriminalunderrättelseverksamheten. Polisen bryter mot Polislagen på en rad olika punkter vilket gör att även Datainspektionen menar avisar på ett metodfel hos Polismyndigheterna. Och, då det inte är första gången Datainspektionen utdelar kritik rörande Polismyndigheternas hanterande av registreringsuppgifter i Kriminalunderrättelsesyfte kan det inte heller antas vara vare sig en tillfällighet eller ett övergående fel utan måste utgöras av ett systematiskt och högst medvetet metodiskt lagbrott!

Polismyndigheten i Västmanland är således två dagar i rad föremål för Paybacks uppmärksamhet. Igår rörde ärendet Polismyndighetens otillåtna och grundlagsstridiga yttrande rörande försäljningen av en helt laglig Hells Angels-box i Media Markt-affärerna och idag gäller det systematiska brott mot Polislagen. Polismyndigheten i Västmanland har även tidigare varit föremål för Paybacks kritik då det konstaterades att de satt upp en falsk sida för Rebels MC. Och, det kommer mer i veckan om Polismyndigheten i Västmanland!

Länk till Datainspektionens pressmeddelande:
http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2012/polisen-brister-i-sin-underrattelseverksamhet/

Länk till Datainspektionens protokoll gällande Polismyndigheten i Västmanlands personuppgiftsbehandling:
http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2012-11-23-vastmanland.pdf

Länk till Datainspektionens protokoll gällande Polismyndigheten i Jämtlands personuppgiftsbehandling:
http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2012-11-23-jamtland.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin