• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Tidningsartikel + Payback Sveriges skrivelse i ärendet kring Tragisk MC:s klubblokal! Del 2/4

Tidningsartikel + Payback Sveriges skrivelse i ärendet kring Tragisk MC:s klubblokal! Del 2/4

Vi fortsätter rapporteringen kring ärendet gällande Kungsbacka kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal med att återge Payback Sveriges inställning i frågan samt länk till en artikel publicerad i Kungsbackas största tidning, Norra Halland, idag fredag. Då ärendet berör två saker, dels den juridiska aspekten och dels påståenden om en kriminell mc-miljö bemöter Payback bägge sakerna i sitt sakinlägg.

Payback Sveriges syn på ärendet:

Lagen gäller lika för Tragisk MC och Aranäs Handbollsklubb!

Kungsbacka kommuns Fastighetshef Ulrika Granfors har skrivit under dokumentet ”Uppsägning av lokal för avflyttning” som överlämnats till Tragisk MC. I dokumentet förekommer skrivningarna: ska inte underlätta för föreningar med anknytning till den kriminella mc-miljön samt och inte heller medverkar till uthyrning av lokaler som används i kriminell mc-miljö eller för verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del.

All offentlig makt ska utövas under lagarna enligt svensk grundlag, regeringsformen 1:1.
I Svensk lagstiftning förekommer ingen lagstiftning som ger stöd för ”Guilty by association”.  Likväl anför Kugsbacka kommun såsom skäl för att inte förlänga hyreskontraktet med Tragisk MC umgänge med Hells Angels MC samt umgänge och uthyrande av fordon till Red Devils Mc såsom direkt skäl för uppsägningen av hyrestagaren.

Kungsbacka kommun säger formellt upp Tragisk MC:s hyreskontrakt utefter bestämmelser i Jordabalken men över Jordabalkens lagstiftning står svensk grundlag och i än högre grad Europakonventionen. Och ur Europakonventionen artikel 17 och 18 framgår väldigt tydligt ett förbud mot missbruk av rättigheter i artikel 17 uttryckt som följer: Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som där medgetts.

I artikel 18 som avser ”Begränsning av användning av inskränkningar i rättigheter” stadgar konventionen vidare: De inskränkningar som medgetts enligt denna konvention beträffande de angivna fri- och rättigheterna får inte tillämpas annat än i de syften för vilka de medgetts.

Föreningsfriheten och mötesfriheten är en av Europakonventionen skyddad fri- och rättighet, uttryckt i artikel 11. Det förekommer ingenting i konventionen som ger svenska staten eller en kommun rätt att inskränka föreningsfriheten genom att villkora umgänge för en mc-klubb. Inte heller finns det i Europakonventionen något medgivet syfte att säga upp hyresavtal för en klubblokal, utefter vilket umgänge en mc-klubb har.

Lagen gör ingen skillnad på Tragisk MC och Hells Angels MC eller exempelvis Aranäs Handbollsklubb och Kungsbacka Golfklubb. För det finns ingen skillnad. Lagen gäller exakt lika för alla former av föreningar. Oavsett verksamhetsart har alla föreningar rätt till exakt samma fri- och rättigheter enligt lag. Så det är hög tid att representanter för såväl polis, kommun och regering börjar verka under lagarna; att myndigheterna tillser att lagstöd existerar för varje fattat beslut samt agerar utefter att föreningsfriheten endast får begränsas och inskränkas utefter direkt medgivet stöd i lag!

Att som i fallet med Tragisk MC:s hyreskontrakt låta påståenden, vilka i andra sammanhang skulle benämnts löst skvaller, samt helt legala företeelser såsom normalt umgänge mellan legala föreningar ligga till grund för myndighetsbeslut kan aldrig och kommer aldrig att vara godtagbart i en rättstat och kommer heller aldrig att accepteras av bikerkulturen! Och, vi, Payback Sverige, kommer inte att vila förrän varenda biker i Sverige återigen behandlas som jämlika samhällsmedlemmar med rätt till exakt samma fri- och rättigheter som alla andra medborgare.

MC-klubbarna är inga kriminella organisationer

Polisen har efter över 20 års förföljelse av bikerkulturen inte lyckats presentera ett enda faktiskt bevis för att någon mc-klubb skulle vara en kriminell organisation. Den enda statliga utredningen som företagits i ärendet. Brå:s ”MC-Brott 1999:6, konstaterade att kriminaliteten inom bikerkulturen består av enskilda individer som tillsammans med någon klubbmedlem och/eller personer utanför mc-miljön begår brottsliga handlingar i egen regi och där brottsutbytet aldrig tillfaller klubbarna.

Rikskriminalens främste så kallade mc-gängsexepert, Lars Öjelind uttalade nyligen: Inom polisen pratar vi enbart om kriminella individer i sammanslutningar. Det är nu hög tid att såväl politiker som mediarepreseantanter som övriga polisanställda runt om i Sverige anammar denna polisära policy som Öjelind uttalar. Lars Öjelinds uttalande ska ses i perspektivet av att vända under galgen då polisen påståenden om bikerklubbarnas kriminella status varit föremål för rättslig prövning och där polisens sakbevis och argumentering fullständigt smulats sönder av det svenska rättsväsendet!

Polismyndigheten ställdes för första gången polisen mot väggen av Payback Sverige i en rättsförhandling avseende en persons återkallande av vapentillstånd. Öjelind och Polismyndighetens bevis i sak utgjordes av argumenteringen: Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk. I Kammarrätten gjorde polisen ett förnyat försök och anmärkte:  Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”.

Vi behöver knappast tillägga att såväl tingsrätten som Kammarrätten fullständigt underkände polismyndighetens argumentering och dömde till vapenägarens fördel.

I ett tredje fall bestod polisens bevisning av: De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet.

När polisen besvarade ett Öppet brev från Payback Sverige över vilka belägg de hade för användandet av begreppet ”kriminella mc-gäng besvarade Öjelind brevet enligt följande: Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet “outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen…De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige.

Polisen har således bevisligen inga som helst belägg för mc-klubbarnas kriminella status och det är i det perspektivet som Lars Öjelinds uttalande ska ses när han säger att polisens policy är att bara prata om kriminella individer i olika sammanslutningar. Det är därför högst anmärkningsvärt och absolut inte godtagbart att när polisen och deras främsta expert backar på klubbarnas status så fortsätter kommun och media att beskriva bikerklubbarna som kriminella organisationer.

För information om målnummer, länkar till originaldokument m.m se: http://www.payback.name/?p=8176

Länk till Norra Hallands artikel:
http://www.norrahalland.se/component/content/article/37-artiklar/2629-tragisk-mc-tog-emot-hells-angels.html

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin