• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Västförbudet på Luleå-Kalaset kvar! Men, ”Ett krig vinns av den part som vinner det sista slaget!”

Västförbudet på Luleå-Kalaset kvar! Men, ”Ett krig vinns av den part som vinner det sista slaget!”

Enligt uppgift från SVT Nordnytt har Förvaltningsrätten i Luleå idag beslutat att inte pröva det överklagade västförbudet. ”Motiveringen är att Luleå Expo AB är ett fristående bolag som inte behöver leva upp till grundlagen om yttrandefrihet på samma sätt som en kommun”.

Det finns många anmärkningsvärda och rättsupplösande fakta i saken som bör beaktas.

– Luleå Expo är ett kommunalt bolag vars styrelse tillsätts av kommunfullmäktige som lyder under kommunallagen och är en förvaltningsmyndighet. Kommunfullmäktige är också skyldig att följa Kammarättens domslut som förbjudit kommunala västförbud.

Kommunallag 1991:900, paragraf 17, punkt 3. se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Med tanke på att Luleå Kommuns västförbud förklarats stå i strid med yttrandelagen kan ett beslut om ett väst- och klädförbud på en festival som avhålls i kommunen på kommunal mark aldrig utgöra annat än ett solklart fall av brott mot yttrandefriheten. Än mer med tanke på att emblem och kläder är skyddade enligt en prejudicerande dom i Högsta Domstolen.

– Luleå-Domen som undanröjdes i Förvaltningsrätten avsåg förbud mot västar i lokaler som ägs och hyrs ut av kommunen. Det allmänna, i detta fallet Luleå Kommun äger också marken som festivalen skall hållas på varför också Förvaltningsrättens dom i dag är felaktig och står i strid med den tidigare domen som olagligförklarat Luleå Kommuns västförbud!

– Överklagan avsåg både Luleå Expo och Polismyndigheten i Norrbotten. Ett faktum som Förvaltningsrätten helt tydligt valt att inte beakta. Festivalledningarna i Norrbotten har klart och tydligt deklarerat att besluten och riktlinjerna fattats gemensamt av festivalarrangörerna och Polismyndigheterna. Så resonemanget håller således inte från Förvaltningsrättens sida. Polismyndigheten är en Förvaltningsmyndighet vad avser den del som inte är brottsbekämpande utan istälelt fungerar som brottsförebyggande elelr handhar ordning och säkerhetsfrågor. Således borde klädförbudet även vad avser Polismyndigheten i Norrbottens direkta del i förbudet föranlett inhibition och ett vidare förbud mot den typen av inskränkningar i den lagstadgade yttrandefriheten.

Ett krig vinns inte av den part som vinner det första slaget. Ett krig vinns inte heller av den part som vinner de flesta slagen. Ett krig vinns istället av den part som vinner det sista slaget!

Om Luleå Expo och Polismyndigheten i Luleå väljer att genomföra västförbudet, vilket de med all säkerhet kommer att göra, kommer det dock att kosta. Fallet är ett solklart fall av inskränkning och begränsning av yttrandefriheten såväl som föreningsfriheten och kommer med 100 % säkerhet också att bedömas så av Europadomstolen. Speciellt med tanke på att Europakonventionen kräver ett positivt lagstöd, det vill säga ett skriftligt stöd för väst- och klädförbud uti Europakonventionen. Ett stöd som inte existerar i Europakonventionen.

Då vi inte kan komma längre rättsligt i detta fallet kommer vi därför att ta in ärendet i det större övergripande målet mot svenska staten som bikerkulturen kommer att presentera den 21 september.

Då kommer sista striden att stå. I Europadomstolen mellan bikerkulturen och den svenska staten som då får svara för alla övergrepp de länge låtit speciellt Polismyndigheterna i Sverige begå mot enskilda bikers såväl som bikerklubbar.

Under tiden samlar vi material och jag hoppas än fler bikerklubbar inser att rättvisa kommer vi aldrig att uppnå genom det svenska rättsväsendet. Den enda chansen är att dokumentera alla övergrepp, skicka in dem till Payback och ta ärendena vidare till Europadomstolen!

http://svt.se/2.56952/1.2493553/vastforbudet_blir_kvar

Luleå Expos bolagsordning:
http://www.lulea.se/download/18.7635e7cc1303d4bbd5480009762/Bolagsordning+Lule%C3%A5+Expo.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin