Uppdatering angående västförbud på Luleå-Kalaset!

I en kort skrivning på P4 Norrbottens hemsida uttalar Rådmannen Susanne Johansson att västförbudet på Luleå-Kalaset just nu är föremål för utredning av Förvaltningsrätten i Luleå och att beslut väntas under tisdagseftermiddagen.

Johansson fortsätter därefter med att säga att det dock än så länge är osäkert om överklagan kommer att tas upp. Detta eftersom Luleå Expo, som står bakom förslaget om västförbud, räknas som ett bolag, och inte en kommunal verksamhet….

Payback måste här gå i svaromål. Luleå Expo är förvisso ett bolag men ett bolag där Luleå kommun utser styrelseledmöterna varför bolaget svarar under kommunallagens bestämmelser enligt paragraf 17, Kommunallag 1991:900.

Ett ytterligare faktum är att anmälan avåg också Polismyndigheten i Norrbottens län som varit part i beslutet. Polismyndigheterna är också en Förvaltningsmyndighet, till den del som ej är direkt brottsbekämpande, vilken har att följa sveriges grundlag och domstolsbeslut. Beslut om ett västförbud följer under brottsförebyggande arbete och/eller ordninguppehållande verksamhet varför anmälan mot polismyndigheten har juridisk bärighet vilket också Förvaltningsrätten meddelats. Med andra ord håller inte rådmannens invändningar mot anmälan vilket jag hoppas avspeglar sig i en rättfärdig dom om inhibition av Luleå-Kalasets västförbud.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4627754

Kommunallag 1991:900, paragraf 17: Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, skall fullmäktige
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. utse samtliga styrelseledamöter,
3. se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin