Västförbud – enligt diskrimineringslagen eller enligt yttrandefriheten!

Det har droppat in en del frågor på sistone från olika klubbar om skillnaden i att polisanmäla västförbud enligt diskrimineringslagen eller utefter rätten till yttrandefriheten. Jag har därför valt att åskådliggöra skillnaden och besvara frågeställningen i denna skrivelse.

Diskrimineringslagen

Det finns i huvudsak två skäl till att Payback valt att inte driva ett mål om västförbud enligt diskrimineringslagen.

1. Diskrimineringslagen är skräddarsydd för att skydda endast vissa i lagen uppräknade grupper och inga andra. Redan i inledningen av lagen specificeras dessa grupper: 1 kapitlet, 1:a paragrafen: ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”.

http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20080567.htm

2. Eva Rosenberg på Diskrimineringsombudsmannen (DO) uttalade redan 2009 följande avseende mc-västar på krogen: – Bandidos har inget stöd i diskrimineringslagen. Krogägarnas beslut gäller personer i västar eller andra kläder som visar knytning till Bandidos. Även om kläderna inte visar något avvisas personer som vakterna anser har en känd koppling till Bandidos”, säger Eva Rosengren, hos DO.

Enligt DO har varje krogägare rätt att neka inträde till alla mc-killar som bär västar.– Att neka släppa in folk med Bandidosvästar är inte konstigare än att säga nej till en person utan slips på en krog med slipstvång. Här handlar det dessutom om en bedömning av säkerheten, säger Eva Rosengren till NA. ”Situationen skulle dock bli en annan om man vägrade släppa in människor med ett funktionshinder eller med en viss etnisk bakgrund”.

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/65035-do-helt-ok-att-porta-bandidos

Payback har således dels utefter DO:s egna uttalanden i frågan men framförallt utefter diskrimineringslagens uttalade förutsättningar bedömt utsikterna som uteslutna att vinna ett mål utefter diskrimineringslagen!

Yttrandefriheten

Sex olika domslut har rörande de kommunala västförbuden i Eskilstuna, Luleå och Göteborgs kommun enhälligt fastslagit i huvudsak två ting.

– MC-västarnas emblem är skyddade enligt yttrandefriheten

– Ett förbud mot mc-västar saknar stöd av eller bemyndigande i lag

Utefter dessa två skäl har Payback Sverige valt att i samarbete med en mc-klubb polisanmäla västförbud på krogen enligt yttrandefriheten. Då det saknas lagstöd för ett västförbud och då emblemen, och därmed västarna är skyddade enligt lag, har Payback bedömt de juridiska möjligheterna att vinna ett mål enligt yttrandefriheten såsom mycket goda!

Därför, en polisanmälan enligt yttrandefriheten!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin